مرتضی چیت سازیان

 

حجت الاسلام دکتر مرتضی چیت سازیان

تولد: 1341، اصفهان، کاشان

پست الکترونیک: morteza.chitsazian@yahoo.com

حوزوی: خارج فقه و اصول

کارشناسی: فقه و حقوق، شهید مطهری، 1366

کارشناسی ارشد: فقه و حقوق، شهید مطهری، 1369

دکتری: فقه و مبانی حقوق، دانشگاه تهران، 1375

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: غنا و موسیقی در اسلام

عنوان رساله دکتری: حقوق مالکیت های فکری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مطهری

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی(همکار)، استادیار گروه فقه و حقوق و مدیر گروه

فعاليت های آموزشی

تدریس: فقه استدلالي، حقوق اساسی، فقه، اصول، قواعد فقه، تفسیر، حقوق مدنی، آیات الاحکام، و......

فعاليت های پژوهشی

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

آفاق موسیقی در اسلام، مطالعات راهبردی زنان، تابستان، 1379

سمتهای اجرایی

· مدیر گروه فقه و حقوق دانشکده علوم حدیث از 1390

· مدیر گروه فقه و حقوق پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث از 1393