سرفصل‌ها و سیر ارائه دروس

 

به نام خدا

سرفصل‌ها و سیر ارائه دروسِ رشته‌ها در مقاطع مختلف

در

دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران

 

کارشناسی

ردیف

رشته

ورودی

سرفصل

سیر ارائه‌ی دروس

1          

علوم و معارف قرآن

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

2          

تربیت معلم قرآن مجید

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

3          

علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن)

951

کلیک کنید

کلیک کنید

4          

علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن)

961 به بعد

کلیک کنید

5          

علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث)

951

کلیک کنید

6          

علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث)

961 به بعد

کلیک کنید

7          

علوم حدیث

آذر 93 به بعد

کلیک کنید

کلیک کنید

8          

فقه و حقوق اسلامی

922 تا 961

کلیک کنید

کلیک کنید

9          

فقه و حقوق اسلامی

961 به بعد

کلیک کنید

10      

کلام اسلامی

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

11      

فلسفه و کلام اسلامی

همه

 

 

12      

روان‌شناسی

همه

کلیک کنید

کلیک کنید


 

کارشناسی ارشد

ردیف

رشته

ورودی

سرفصل

سیر ارائه‌ی دروس

1          

فقه و مبانی حقوق اسلامی

تا 96

کلیک کنید

کلیک کنید

2          

فقه و مبانی حقوق اسلامی

شهریور 96 به بعد

کلیک کنید

3          

کلام امامیه

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

 

کلام امامیه

مهر 98

کلیک کنید

4          

کلام و عقاید

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

5          

علوم و معارف نهج البلاغه

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

6          

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

97

کلیک کنید

کلیک کنید

7          

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

 

کلیک کنید

 

8          

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

9          

علوم قرآنی گرایش ادبی

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

10      

علوم قرآن و حدیث

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

11      

معارف قرآن

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

12      

شیعه شناسی گرایش کلام

مهر 98  

کلیک کنید

 کلیک کنید

13

علوم و معارف قرآن ـ گرایش تفسیر اجتماعی

 

کلیک کنید

 

 

روانشناسی اسلامی ـ گرایش مثبت گرا

 

کلیک کنید

 

 

 

دکتری

ردیف

رشته

ورودی

سرفصل

سیر ارائه‌ی دروس

1

مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون

قبل از 981

کلیک کنید

کلیک کنید

981 به بعد

کلیک کنید

2

علوم قرآن و حدیث

قبل از 981

کلیک کنید

کلیک کنید

981 به بعد

کلیک کنید

3

کلام امامیه

همه

کلیک کنید