سرفصل‌ها و سیر ارائه دروس

 

 

به نام خدا

سرفصلها و سیر ارائه دروسِ رشتهها در مقاطع مختلف

در

دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران

 

کارشناسی

ردیف

رشته

ورودی

سرفصل

سیر ارائهی دروس

1

علوم و معارف قرآن

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

2

تربیت معلم قرآن مجید

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

3

علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن)

951

کلیک کنید

کلیک کنید

4

علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن)

961 به بعد

کلیک کنید

5

علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث)

951

کلیک کنید

6

علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث)

961 به بعد

کلیک کنید

5

علوم قرآن و حدیث (مطالعات قرآن)

981 به بعد

کلیک کنید

6

علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث)

981 به بعد

کلیک کنید

7

علوم حدیث

آذر 93 به بعد

کلیک کنید

کلیک کنید

8

فقه و حقوق اسلامی

922 تا 961

کلیک کنید

کلیک کنید

9

فقه و حقوق اسلامی

961 به بعد

کلیک کنید

10

فقه و حقوق اسلامی

981 به بعد

کلیک کنید

کلیک کنید

11

کلام اسلامی

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

12

فلسفه و کلام اسلامی

همه

 

 

13

روانشناسی

همه

کلیک کنید

کلیک کنید


 

کارشناسی ارشد

ردیف

رشته

ورودی

سرفصل

سیر ارائهی دروس

1

فقه و مبانی حقوق اسلامی

تا 96

کلیک کنید

کلیک کنید

2

فقه و مبانی حقوق اسلامی

شهریور 96 به بعد

 

کلیک کنید

3

کلام امامیه

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

4

کلام امامیه

مهر 98

کلیک کنید

5

کلام و عقاید

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

6

علوم و معارف نهج البلاغه

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

7

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

97

کلیک کنید

کلیک کنید

8

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

 

کلیک کنید

 

9

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

991

 

کلیک کنید

10

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

11

علوم قرآنی گرایش ادبی

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

12

علوم قرآن و حدیث

 

کلیک کنید

کلیک کنید

13

علوم قرآن و حدیث

981

کلیک کنید

14

معارف قرآن

همه

کلیک کنید

کلیک کنید

15

شیعه شناسی گرایش کلام

مهر 98  

کلیک کنید

 کلیک کنید

16

علوم و معارف قرآن ـ گرایش تفسیر اجتماعی

 

کلیک کنید

  کلیک کنید

17

روانشناسی اسلامی ـ گرایش مثبت گرا

 

کلیک کنید

 کلیک کنید

 

 

دکتری

ردیف

رشته

ورودی

سرفصل

سیر ارائهی دروس

1

مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون

قبل از 981

کلیک کنید

کلیک کنید

981 به بعد

کلیک کنید

2

علوم قرآن و حدیث

قبل از 981

کلیک کنید

کلیک کنید

981 به بعد

کلیک کنید

3

کلام امامیه

همه

کلیک کنید