اعضای هیات علمی

 

دانشگاه قرآن و حدیث

اعضای محتـــرم هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در ترم تحصیلی 952

ردیف

رزومه

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه علمی

محل خدمت

نشانی پست الکترونیک

1

***

رضــا

برنجکار

استاد

کلام

قم

Berenjkar@qhu.ac.ir

2

***

عبدالهادی

مسعودی

دانشیار

علوم حدیث

قم

Masoudi@qhu.ac.ir

3

***

هادی

حجت

دانشیار

تفسیر

قم

Hojjat.H@qhu.ac.ir

4

***

محمد علی

مهدوی راد

دانشیار

علوم قرآن

قم

Mahdavirad.M@qhu.ac.ir

5

***

هادی

صادقی

دانشیار

اخلاق

قم

Sadeghi@qhu.ac.ir

6

***

مهدی

رهبر

دانشیار

فقه و حقوق

تهران

Rahbar.M@qhu.ac.ir

7

***

علیرضا

قائمی نیا

دانشیار

علوم قرآن

قم

Ghaeminia.A@qhu.ac.ir

8

***

رسول

رضوی

دانشیار

کلام

قم

Razavi.R@qhu.ac.ir

9

***

عباس

پسندیده

دانشیار

معارف حدیث

قم

Pasandide@qhu.ac.ir

10

***

سیدمحمدکاظم

سید طباطبایی

دانشیار

نهج البلاغه

قم

Tabatabae@qhu.ac.ir

11

***

مهدی

غلامعلی

استادیار

علوم حدیث

قم

Gholamali.M@qhu.ac.ir

12

***

مصطفی

دلشاد تهرانی

استادیار

نهج البلاغه

تهران

Delshad.M@qhu.ac.ir

13

***

جلیل

پروین

استادیار

معارف قرآن

تهران

Parvin.J@qhu.ac.ir

14

***

محمد

پارچه باف دولتی

استادیار

کلام

تهران

Dolati.M@qhu.ac.ir

15

***

عبدالرسول

عبایی

استادیار

زبان و ادبیات عرب

تهران

Abae.a@qhu.ac.ir

16

***

فرید

براتی سده

استادیار

روانشناسی

قم

Barati.f@qhu.ac.ir

17

***

حجت الله

بیات

استادیار

ارتباطات و تبلیغ

قم

Bayat.H@qhu.ac.ir

18

***

فضل الله

خالقیان

استادیار

کلام

تهران

Khaleghian.F@qhu.ac.ir

19

 

حمید

باقری

استادیار

علوم حدیث

تهران

Bagheri.H@qhu.ac.ir

20

***

محمدمهدی

کرباسچی

استادیار

کلام

تهران

Karbaschi.M@qhu.ac.ir

21

***

مرتضی

چیت سازیان

استادیار

فقه و حقوق

تهران

Chitsazian.M@qhu.ac.ir

22

***

ابراهیم

شفیعی سروستانی

استادیار

فقه و حقوق

قم

Shafie.E@qhu.ac.ir

23

***

محمد تقی

سبحانی نیا

استادیار

اخلاق

قم

Sobhaninia.M@qhu.ac.ir

24

***

کاظم

قاضی زاده

استادیار

علوم قرآن

قم

Ghazizade.K@qhu.ac.ir

25

***

الهـه

هادیان رسنانی

استادیار

علوم قرآن

تهران

Hadian.E@qhu.ac.ir

26

***

حسـن

اصغرپور

استادیار

معارف قرآن

تهران

Asgharpour.H@qhu.ac.ir

27

***

حامـد

شریعتی نیاسر

استادیار

نهج البلاغه

تهران

Shariati.Ha@qhu.ac.ir

28

***

سوفیا

کوتلاکی

استادیار

زبان انگلیسی

تهران

Koutlaki.S@qhu.ac.ir

29

***

معصومه

محتشم

استادیار

زبان و ادبیات عرب

تهران

Mohtasham.M@qhu.ac.ir

30

***

عطیه

اربابی

استادیار

زبان و ادبیات عرب

تهران

Arbabi.A@qhu.ac.ir

31

***

محمدرضا

حسن زاده توکلی

استادیار

روانشناسی

قم

Hasanzadeh.M@qhu.ac.ir

32

***

محمدهادی

ملازاده

استادیار

کلام

تهران

Mollazade.M@qhu.ac.ir

33

احمد

کریمی

استادیار

کلام

قم

Karimi.Ah@qhu.ac.ir

34

***

حسام الدین

ربانی

استادیار

فقه و حقوق

قم

Rabbani.H@qhu.ac.ir

35

***

مهدی

نظری نی نی

استادیار

فقه و حقوق

تهران

Nazari.M@qhu.ac.ir

36

***

محمد

رنجبر حسینی

استادیار

کلام

قم

Ranjbar.M@qhu.ac.ir

37

***

مهدی

ساجدی

استادیار

فقه و حقوق

قم

Sajedi.M@qhu.ac.ir

38

***

آزاده

عباسی

استادیار

علوم قرآن

تهران

Abbasi.A@qhu.ac.ir

39

علی

صفری

استادیار

تفسیر

تهران

Safari.A@qhu.ac.ir

40

***

مهدی

مردانی

استادیار

نهج البلاغه

قم

Mardani.M@qhu.ac.ir

41

***

هادی

کمال عزت

استادیار

اخلاق

قم

Kamal.H@qhu.ac.ir

42

***

محمدرضا

کیومرثی

استادیار

اخلاق

قم

Kiumarsi.M@qhu.ac.ir

43

مهدی

نصرتیان اهور

استادیار

کلام

قم

Nosratian.M@qhu.ac.ir

44

***

محمد رضا

سبحانی نیا

مربی

علوم حدیث

قم

Sobhaninia.Mr@qhu.ac.ir

45

***

حیدر

مسجدی

مربی

معارف حدیث

قم

Masjedi.H@qhu.ac.ir

46

***

پوران

میرزایی

مربی

علوم حدیث

تهران

Mirzae.P@qhu.ac.ir

47

***

سید حمیدرضا

محمود زاده حسینی

مربی

معارف حدیث

تهران

Hosseini.Hr@qhu.ac.ir

48

***

محمد

مرادی

مربی

علوم قرآن

قم

Moradi.M@qhu.ac.ir

49

***

احمد

غلامعلی

مربی

معارف حدیث

قم

Gholamali.A@qhu.ac.ir