مسئولان پردیس

 

 

 

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر جلیل پروین

پست الکترونیک: parvin.j@qhu.ac.ir
مدیر فرهنگی و دانشجویی

علی محمدی

پست الکترونیک: mohamadi.a@qhu.ac.irمدیر اداری و پشتیبانی

سید شهاب الدین اولیایی

پست الکترونیک: oliaee@qhu.ac.irرئیس دفتر ریاست و روابط عمومی

رئیس دفتر حراست

محسن حاجی رضایی

پست الکترونیک: hajirezaee@qhu.ac.ir