مسئولان پردیس

 

 

 

رئیس شعبه تهران دانشگاه قرآن و حدیث

و مدیر اجرایی 

شهاب الدین اولیایی 

پست الکترونیک: Oliaee@qhu.ac.irمدیر آموزشی و پژوهشی 

محمد نیکبخت 

پست الکترونیک: Nikbakht.m@qhu.ac.irمدیر روابط عمومی، فرهنگی و دانشجویی 

محسن معصومی 

پست الکترونیک: Masoumi.m@qhu.ac.ir