کلاس های ضبط شده غیرحضوری

 

جستجو

نام درس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری استاد کلاس
آسيب شناسي حديث 1399/01/17 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/17 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/17 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
آیین دادرسی کیفری 1399/01/17 14:00 تا 15:30 احمدرضا عابدی 205
آیین دادرسی کیفری 1399/01/17 14:45 تا 16:15 احمدرضا عابدی 205
اصول فقه (2) 1399/01/17 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1399/01/17 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/01/17 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/01/17 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روانشناسی تحولی1 1399/01/17 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/01/17 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی دین 1399/01/17 8:00 تا 9:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی شناختی 1399/01/17 8:00 تا 9:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1399/01/17 10:00 تا 11:30 مهدیه حیدری زاد 302
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/17 8:00 تا 9:30 عباس پسندیده 202
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/17 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
فقه تطبيقي 1399/01/17 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/01/17 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
کلام1 1399/01/17 8:00 تا 9:30 محمد رنجبرحسینی 103
کلام1 1399/01/17 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اصولي (2) 1399/01/17 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1399/01/17 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/01/16 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/01/16 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
احساس و ادراک 1399/01/16 13:30 تا 15:00 فرزانه علی نژاد 308
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/01/16 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
تاریخ فقه و فقها 1399/01/16 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/16 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/16 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1399/01/16 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1399/01/16 8:00 تا 10:15 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1399/01/16 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/16 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/16 15:45 تا 17:15 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1399/01/16 10:00 تا 11:30 محمدرضا روزبهانی 310
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/01/16 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه (4) 1399/01/16 13:00 تا 14:30 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1399/01/16 13:00 تا 15:15 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1399/01/16 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/01/16 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1399/01/16 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1399/01/16 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1399/01/16 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام1 1399/01/14 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
انگیزش و هیجان 1399/01/12 13:00 تا 14:30 محمود خلیلیان 308
متون روانشناسی به انگلیسی1 1399/01/11 8:00 تا 9:30 زهرا عمادی 203
اصول فقه 4 1399/01/10 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/01/10 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 - ادامه 1399/01/10 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 ادامه 1399/01/10 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
کلام1 1399/01/10 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اصولي (2) 1399/01/10 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
فقه (4) 1399/01/09 8:00 تا 9:30 احمدعلی رخی 305
فقه( 5) 1399/01/09 10:00 تا 11:30 احمدعلی رخی 305
اصول فقه (2) 1399/01/06 10:00 تا 11:30 احمدعلی رخی 206
فقه( 5) 1399/01/06 8:00 تا 9:30 احمدعلی رخی 305
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/01/06 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اصول فقه (2) 1399/01/05 8:00 تا 9:30 احمدعلی رخی 206
انگیزش و هیجان 1399/01/05 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
فقه (4) 1399/01/05 10:00 تا 11:30 احمدعلی رخی 305
اصول فقه 4 1399/01/03 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/01/03 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
مباحث اصولي (2) 1399/01/03 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
آیین نگارش متون علمی 1398/12/28 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1398/12/28 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تحقیق موضوعی در حدیث 1398/12/28 13:00 تا 14:30 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/28 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/28 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/28 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/28 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/28 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1398/12/28 13:00 تا 14:30 هادی حجت 204
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1398/12/28 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
علم رجال 1398/12/28 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علم رجال 1398/12/28 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علوم قرآنی (1) 1398/12/28 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
فقه الحدیث 1398/12/28 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1398/12/28 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1398/12/28 13:00 تا 14:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/28 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/28 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/28 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/28 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1398/12/28 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/28 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/28 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1398/12/27 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1398/12/27 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1398/12/27 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/27 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/27 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1398/12/27 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1398/12/27 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/27 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
روش های تفسیری 1398/12/27 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
فقه الحدیث 1398/12/27 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/27 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/27 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
انقلاب اسلامی 1398/12/26 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
حقوق تطبیقی 1398/12/26 14:45 تا 16:15 محمدمهدی رحیمی 206
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1398/12/26 9:30 تا 8:00 مریم ولایتی 202
روانشناسی شخصیت 1398/12/26 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1398/12/26 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1398/12/26 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1398/12/26 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1398/12/26 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1398/12/26 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه الحدیث2 1398/12/26 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1398/12/26 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1398/12/26 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1398/12/26 14:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1398/12/26 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1398/12/26 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1398/12/26 9:30 تا 8:00 آزاده عباسی 204
معناشناسی2 1398/12/26 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
آسيب شناسي حديث 1398/12/25 9:30 تا 8:00 پوران میرزایی 201
آشنایی با حقوق جزاء 1398/12/25 15:15 تا 16:45 علی اکبر کاشانی مهر 204
آشنایی با فلسفه اسلامی 1398/12/25 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1398/12/25 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آیین دادرسی کیفری 1398/12/25 14:00 تا 15:30 احمدرضا عابدی 205
آیین دادرسی کیفری 1398/12/25 14:45 تا 16:15 احمدرضا عابدی 205
اصول فقه (2) 1398/12/25 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1398/12/25 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1398/12/25 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 - ادامه 1398/12/25 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1398/12/25 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1398/12/25 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1398/12/25 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1398/12/25 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1398/12/25 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1398/12/25 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1398/12/25 8:00 تا 9:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1398/12/25 10:00 تا 11:30 مهدیه حیدری زاد 302
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/25 9:30 تا 8:00 عباس پسندیده 202
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/25 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
فقه (4) 1398/12/25 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبیقی 1398/12/25 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1398/12/25 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1398/12/25 13:00 تا 15:15 زهرا عمادی 201
کلام1 1398/12/25 8:00 تا 9:30 محمد رنجبرحسینی 103
کلام1 1398/12/25 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اصولي (2) 1398/12/25 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1398/12/25 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/25 14:30 تا 13:00 سید محمد منصوری 102
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1398/12/24 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1398/12/24 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1398/12/24 9:30 تا 8:00 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1398/12/24 14:30 تا 13:00 محمود خلیلیان 308
انگیزش و هیجان 1398/12/24 15:15 تا 16:45 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه و فقها 1398/12/24 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1398/12/24 11:30 تا 10:00 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1398/12/24 14:30 تا 13:00 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1398/12/24 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1398/12/24 9:30 تا 8:00 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1398/12/24 11:30 تا 10:00 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/24 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1398/12/24 11:30 تا 10:00 محمدرضا روزبهانی 302
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1398/12/24 9:30 تا 8:00 احمد غلامعلی 102
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1398/12/24 15:15 تا 16:45 احمد غلامعلی 314
فقه (4) 1398/12/24 14:30 تا 13:00 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1398/12/24 14:30 تا 13:00 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1398/12/24 9:30 تا 8:00 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1398/12/24 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1398/12/24 14:30 تا 13:00 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1398/12/24 11:30 تا 10:00 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1398/12/24 14:30 تا 13:00 محمدهادی ملازاده 103
آشنایی با رجال 1398/12/21 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1398/12/21 11:30 تا 10:00 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1398/12/21 14:30 تا 13:00 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1398/12/21 14:30 تا 13:00 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1398/12/21 14:30 تا 13:00 حیدر مسجدی 203
تحقیق موضوعی در حدیث - ادامه 1398/12/21 14:30 تا 13:00 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/21 11:30 تا 10:00 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/21 14:30 تا 13:00 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/21 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/21 9:30 تا 8:00 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/21 11:30 تا 10:00 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/21 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1398/12/21 14:30 تا 13:00 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1398/12/21 9:30 تا 8:00 هدی صنوبری 103
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1398/12/21 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1398/12/21 11:30 تا 10:00 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1398/12/21 14:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1398/12/21 14:30 تا 13:00 مریم ولایتی 201
علم رجال 1398/12/21 14:30 تا 13:00 سعید شفیعی 305
علوم قرآنی (1) 1398/12/21 9:30 تا 8:00 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1398/12/21 14:45 تا 16:15 حسن اصغرپور 204
فقه الحدیث 1398/12/21 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1398/12/21 11:30 تا 10:00 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1398/12/21 14:30 تا 13:00 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/21 9:30 تا 8:00 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/21 16:15 تا 14:45 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/21 14:30 تا 13:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1398/12/21 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/21 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1398/12/21 9:30 تا 8:00 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1398/12/21 14:30 تا 13:00 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/21 9:30 تا 8:00 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/21 11:30 تا 10:00 هادی حجت 204
آسیب شناسی اجتماعی 1398/12/20 9:30 تا 8:00 سیدحسن موسوی چلک 201
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1398/12/20 14:30 تا 13:00 محمد دولتی 207
ادامه تاریخ حدیث 1398/12/20 11:30 تا 10:00 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1398/12/20 11:30 تا 10:00 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1398/12/20 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/20 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1398/12/20 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/20 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1398/12/20 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 023
تفسیر موضوعی قرآن1 1398/12/20 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/20 14:30 تا 13:00 الهه هادیان 206
روش های تفسیری 1398/12/20 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
عدالت و آزادي در قرآن 1398/12/20 11:30 تا 10:00 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1398/12/20 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1398/12/20 9:30 تا 8:00 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1398/12/20 14:30 تا 13:00 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1398/12/20 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/20 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/20 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
آسیب شناسی روانی1 1398/12/19 14:30 تا 13:00 عزت الله میوه چی 203
ادامه آسیب شناسی روانی1 1398/12/19 13:00 تا 14:30 عزت الله میوه چی 203
انقلاب اسلامی 1398/12/19 11:30 تا 10:00 علی محمدی 103
تفسیر ترتیبی قرآن2 1398/12/19 16:15 تا 14:45 محمدمهدی کرباسچی 308
جریان شناسی مطالعات حی معاصر 1398/12/19 18:30 تا 17:00 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1398/12/19 16:15 تا 14:45 محمدمهدی رحیمی 206
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1398/12/19 9:30 تا 8:00 مریم ولایتی 202
روانشناسی شخصیت 1398/12/19 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حدیثی بین رشته ای 1398/12/19 14:30 تا 13:00 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1398/12/19 14:30 تا 13:00 محمد ساقیان 206
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1398/12/19 14:30 تا 13:00 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1398/12/19 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1398/12/19 11:30 تا 10:00 الهه هادیان 206
فقه الحدیث2 1398/12/19 9:30 تا 8:00 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1398/12/19 11:30 تا 10:00 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1398/12/19 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1398/12/19 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
قصص انبیاء در قرآن و عهدین 1398/12/19 11:30 تا 10:00 جلیل پروین 208
کتابخانه دیجیتالی 1398/12/19 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 308
متون روانشناسی به انگلیسی1 1398/12/19 9:30 تا 8:00 زهرا عمادی 203
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1398/12/19 18:30 تا 20:00 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1398/12/19 9:30 تا 8:00 آزاده عباسی 204
معناشناسی2 1398/12/19 11:30 تا 10:00 آزاده عباسی 204
کلام1 1398/12/18 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1398/12/17 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1398/12/17 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1398/12/17 9:30 تا 8:00 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1398/12/17 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
انگیزش و هیجان 1398/12/17 15:15 تا 16:45 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه و فقها 1398/12/17 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
حقوق تطبیقی 1398/12/17 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1398/12/17 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/17 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/17 15:45 تا 17:15 امیرعلی مازندرانی 203
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1398/12/17 9:30 تا 8:00 احمد غلامعلی 102
فقه (1) 1398/12/17 11:30 تا 10:00 مهدی نظری نی نی 101
فقه (4) 1398/12/17 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1398/12/17 13:00 تا 15:15 مرتضی چیت سازیان 206
فقه( 5) 1398/12/17 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
کلام3 1398/12/17 11:30 تا 10:00 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1398/12/17 14:30 تا 13:00 محمدهادی ملازاده 103
آشنایی با رجال 1398/12/14 16:15 تا 14:45 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1398/12/14 11:30 تا 10:00 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1398/12/14 14:30 تا 13:00 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1398/12/14 14:30 تا 13:00 حمید باقری 207
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/14 11:30 تا 10:00 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/14 14:30 تا 13:00 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/14 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/14 9:30 تا 8:00 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/14 11:30 تا 10:00 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/14 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1398/12/14 14:30 تا 13:00 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1398/12/14 9:30 تا 8:00 هدی صنوبری 103
دانش خانواده و جمعیت 1398/12/14 11:30 تا 10:00 هدی صنوبری 103
رابطه قرآن و سنت 1398/12/14 9:30 تا 8:00 روح الله شهیدی 101
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1398/12/14 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1398/12/14 11:30 تا 10:00 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1398/12/14 14:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1398/12/14 14:30 تا 13:00 مریم ولایتی 201
علم رجال 1398/12/14 14:30 تا 13:00 سعید شفیعی 305
علوم قرآنی (1) 1398/12/14 16:15 تا 14:45 حسن اصغرپور 204
فضاي فرهنگي اجتماعي نزول قرآن 1398/12/14 9:30 تا 8:00 محمدعلی مهدوی راد 203
فقه الحدیث 1398/12/14 16:15 تا 14:45 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1398/12/14 11:30 تا 10:00 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1398/12/14 14:30 تا 13:00 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/14 9:30 تا 8:00 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/14 16:15 تا 14:45 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1 1398/12/14 14:30 تا 13:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 1398/12/14 16:15 تا 14:45 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 1398/12/14 18:00 تا 16:30 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1398/12/14 9:30 تا 8:00 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1398/12/14 14:30 تا 13:00 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/14 9:30 تا 8:00 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/14 11:30 تا 10:00 هادی حجت 204
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 1398/12/13 11:30 تا 10:00 جلیل پروین 202
تاریخ حدیث 1398/12/13 11:30 تا 10:00 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1398/12/13 14:30 تا 13:00 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/13 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 202
تفسیر ترتیبی قرآن2 1398/12/13 16:15 تا 14:45 محمدمهدی کرباسچی 202
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/13 14:30 تا 13:00 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/13 16:15 تا 14:45 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1398/12/13 9:30 تا 8:00 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی 1 1398/12/13 9:30 تا 8:00 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/13 14:30 ? 13:00 الهه هادیان 206
روش های تفسیری 1398/12/13 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
عدالت و آزادي در قرآن 1398/12/13 11:30 تا 10:00 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1398/12/13 13 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
فقه الحدیث 1398/12/13 14:30 تا 13:00 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1398/12/13 16:15 تا 14:45 رضا میرابوالحسنی 101
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/13 11:30 ? 10:00 الهام ماندگار مهر 314
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/13 14:30 ? 13:00 الهام ماندگار مهر 314
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/13 11:30 تا 10:00 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن 1398/12/13 16:15 تا 14:45 حسن اصغرپور 204