کلاس های ضبط شده غیرحضوری

 

جستجو

نام درس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری استاد کلاس
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/03/28 17:00 تا 18:30 هادی صادقی 202
روابط مثبت 1399/03/25 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/03/25 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
ادامه فلسفه اخلاق در اسلام 1399/03/21 18:00 تا 19:30 هادی صادقی 202
دانش خانواده و جمعیت 1399/03/21 8:00 تا 9:30 هدی صنوبری 103
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/03/21 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/03/21 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی (1) 1399/03/21 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/03/21 17:00 تا 18:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/03/21 13:00 تا 14:30 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/03/21 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/03/21 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 1399/03/21 8:00 تا 9:30 خالد رستگار 208
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/03/21 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/03/21 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/03/20 15:15 تا 16:45 محمد دولتی 207
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/03/20 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
عدالت و آزادي در قرآن 1399/03/20 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/03/20 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/03/20 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/03/20 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/03/20 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
انقلاب اسلامی 1399/03/19 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1399/03/19 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/03/19 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/03/19 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/03/19 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1399/03/19 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1399/03/19 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
آسيب شناسي حديث 1399/03/18 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
دانش حدیث 1399/03/18 8:00 تا 9:30 هادی حجت 205
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/03/18 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/03/18 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/03/18 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/03/18 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
زبان قرآن 1399/03/18 11:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 310
فقه تطبيقي 1399/03/18 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/03/18 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/03/18 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/03/18 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
احساس و ادراک 1399/03/17 8:00 تا 9:30 فرزانه علی نژاد 201
احساس و ادراک 1399/03/17 10:00 تا 11:30 فرزانه علی نژاد 201
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/03/17 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/03/17 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
حقوق جزای اختصاصی1 1399/03/17 18:00 تا 19:30 زینب ریاضت 202
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/03/17 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه استدلالي (2) 1399/03/17 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/03/14 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/03/13 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/03/13 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/03/13 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/03/13 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/03/13 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/03/13 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن1 1399/03/13 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
عدالت و آزادي در قرآن 1399/03/13 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/03/13 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/03/13 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/03/13 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/03/13 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/03/13 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
آسیب شناسی 1 1399/03/12 13:30 تا 15:00 - 202
انقلاب اسلامی 1399/03/12 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
جریان شناسی مطالعات حی معاصر 1399/03/12 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1399/03/12 14:45 تا 16:15 محمدمهدی رحیمی 206
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1399/03/12 8:00 تا 9:30 مریم ولایتی 202
روانشناسی اجتماعی 1399/03/12 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روانشناسی اجتماعی 1399/03/12 13:00 تا 14:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1399/03/12 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/03/12 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/03/12 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث2 1399/03/12 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1399/03/12 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/03/12 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1399/03/12 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
معناشناسی2 1399/03/12 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
مفردات قرآن 1399/03/12 15:00 تا 16:30 حسن اصغرپور 204
آسيب شناسي حديث 1399/03/11 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/03/11 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/03/11 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/03/11 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
حقوق جزای اختصاصی1 1399/03/11 13:00 تا 14:30 زینب ریاضت 202
حقوق جزای اختصاصی1 1399/03/11 14:45 تا 16:15 زینب ریاضت 202
دانش حدیث 1399/03/11 9:00 تا 11:00 هادی حجت 205
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/03/11 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/03/11 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1399/03/11 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/03/11 10:00 تا 11:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/03/11 14:00 تا 15:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/03/11 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/03/11 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
زبان انگلیسی عمومی 1399/03/11 14:45 تا 16:15 اکرم مجنونیان 207
زبان تخصصی 4 1399/03/11 10:30 تا 12:00 اکرم مجنونیان 207
زبان تخصصی 4 1399/03/11 13:00 تا 14:30 اکرم مجنونیان 207
زبان قرآن 1399/03/11 11:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 310
فقه (4) 1399/03/11 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبيقي 1399/03/11 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/03/11 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/03/11 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/03/11 13:30 تا 15:00 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباني جرح و تعديل 1399/03/11 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/03/11 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
آیین نگارش متون علمی 1399/03/10 8:00 تا 9:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/03/10 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
احساس و ادراک 1399/03/10 8:00 تا 9:30 فرزانه علی نژاد 201
احساس و ادراک 1399/03/10 10:00 تا 11:30 فرزانه علی نژاد 201
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/03/10 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/03/10 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/03/10 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1399/03/10 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روش تحقیق پایان نامه نویسی 1399/03/10 10:00 تا 11:30 محمدرضا روزبهانی 303
روش تحقیق پیشرفته 1399/03/10 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/03/10 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه استدلالي (2) 1399/03/10 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
کلام3 1399/03/10 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
مدنی (1) 1399/03/10 13:30 تا 15:00 محمدرضا روزبهانی 102
روابط مثبت 1399/03/1 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/03/08 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
دانش حدیث 1399/03/08 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
آشنایی با رجال 1399/03/07 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1399/03/07 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/03/07 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1399/03/07 13:00 تا 14:30 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1399/03/07 11:30 تا 13:00 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/03/07 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/03/07 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/03/07 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/03/07 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/03/07 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
دانش خانواده و جمعیت 1399/03/07 8:00 تا 9:30 هدی صنوبری 103
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1399/03/07 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/03/07 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/03/07 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1399/03/07 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علم رجال 1399/03/07 18:00 تا 19:30 مریم ولایتی 201
علوم حديث 1399/03/07 16:00 تا 17:30 حیدر مسجدی 203
علوم قرآنی (1) 1399/03/07 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1399/03/07 18:00 تا 19:30 حسن اصغرپور 204
فقه الحدیث 1399/03/07 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1399/03/07 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/03/07 17:00 تا 18:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/03/07 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/03/07 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/03/07 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1399/03/07 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/03/07 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/03/07 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/03/07 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/03/07 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/03/07 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/03/06 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/03/06 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/03/06 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/03/06 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/03/06 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/03/06 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/03/06 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1399/03/06 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1399/03/06 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/03/06 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
عدالت و آزادي در قرآن 1399/03/06 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/03/06 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/03/06 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1399/03/06 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/03/06 15:00 تا16:30 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/03/06 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/03/06 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن 1399/03/06 15:00 تا16:30 حسن اصغرپور 204
اصول فقه 4 1399/03/04 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
احساس و ادراک 1399/03/03 8:00 تا 9:30 فرزانه علی نژاد 201
احساس و ادراک 1399/03/03 10:00 تا 11:30 فرزانه علی نژاد 201
انگیزش و هیجان 1399/03/03 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
روان سنجی 1399/03/03 8:00 تا 10:15 امیرعلی مازندرانی 203
زبان تخصصی 2 1399/03/03 18:00 تا 19:30 اکرم مجنونیان 204
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/03/03 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه (1) 1399/03/03 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه (4) 1399/03/03 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه استدلالي (2) 1399/03/03 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/03/03 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1399/03/03 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/03/01 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آشنایی با رجال 1399/02/31 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1399/02/31 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/02/31 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1399/02/31 13:00 تا 14:30 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1399/02/31 11:30 تا 13:00 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/31 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/31 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/31 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/31 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/31 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/31 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1399/02/31 13:00 تا 14:30 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1399/02/31 8:00 تا 9:30 هدی صنوبری 103
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1399/02/31 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 103
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/02/31 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/02/31 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1399/02/31 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علوم حديث 1399/02/31 16:00 تا 17:30 حیدر مسجدی 203
علوم قرآنی (1) 1399/02/31 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1399/02/31 14:45 تا 16:15 حسن اصغرپور 204
فقه الحدیث 1399/02/31 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1399/02/31 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/02/31 17:00 تا 18:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/31 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/31 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/31 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1399/02/31 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/31 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/02/31 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 1399/02/31 8:00 تا 10:15 خالد رستگار 208
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/02/31 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/31 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/31 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
آشنایی با حقوق جزا 1399/02/30 18:00 تا 19:30 علی اکبر کاشانی مهر 301
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/02/30 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/02/30 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/02/30 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/30 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/02/30 15:30 تا 17:45 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/30 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/30 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1399/02/30 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1399/02/30 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/30 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
جامعه در قرآن(1) 1399/02/30 8:00 تا 9:30 محمد دولتی 207
روش های تفسیری 1399/02/30 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
شناخت نهج البلاغه 1399/02/30 10:00 تا 11:30 محمد دولتی 207
عدالت و آزادي در قرآن 1399/02/30 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/02/30 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/02/30 9:00 تا 11:00 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1399/02/30 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
فقه تطبیقی 1399/02/30 15:00 تا16:30 مهدی نصرتیان 103
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/30 15:00 تا 16:30 رضا میرابوالحسنی 101
کلام3 1399/02/30 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/30 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/30 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن 1399/02/30 15:00 تا16:30 حسن اصغرپور 204
نحو 3 1399/02/30 15:00 تا 16:30 شهربانو تقوی 311
آسیب شناسی روانی1 1399/02/29 13:00 تا 14:30 عزت الله میوه چی 202
انقلاب اسلامی 1399/02/29 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/02/29 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
جریان شناسی مطالعات حی معاصر 1399/02/29 17:00 تا 18:30 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1399/02/29 14:45 تا 16:15 محمدمهدی رحیمی 206
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1399/02/29 8:00 تا 9:30 مریم ولایتی 202
روانشناسی شخصیت 1399/02/29 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش تحقیق رایانه ای 1399/02/29 13:00 تا 14:30 محمدرضا روزبهانی 314
روش تحقیق رایانه ای 1399/02/29 14:45 تا 16:15 محمدرضا روزبهانی 314
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/02/29 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/29 13:00 تا 14:30 شهربانو تقوی 207
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/29 14:45 تا 16:15 شهربانو تقوی 207
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/02/29 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/29 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/29 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه (1) 1399/02/29 8:00 تا 9:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه الحدیث2 1399/02/29 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1399/02/29 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1399/02/29 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/29 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1399/02/29 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
کلام1 1399/02/29 10:00 تا 11:30 محمد رنجبرحسینی 103
معناشناسی2 1399/02/29 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
معناشناسی2 1399/02/29 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
مفردات قرآن 1399/02/29 15:00 تا 16:30 حسن اصغرپور 204
آسيب شناسي حديث 1399/02/28 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
اصول فقه (2) 1399/02/28 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1399/02/28 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/02/28 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/02/28 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
تعلیم و تربیت اسلامی 1399/02/28 15:45 تا 17:15 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
حقوق جزای اختصاصی1 1399/02/28 13:00 تا 14:30 زینب ریاضت 202
حقوق جزای اختصاصی1 1399/02/28 14:45 تا 16:15 زینب ریاضت 202
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/02/28 15:00 تا 16:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/02/28 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1399/02/28 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/02/28 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/02/28 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی دین 1399/02/28 14:45 تا 16:15 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/02/28 15:30 تا 17:45 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/02/28 17:00 تا 18:30 فرزاد صیادی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/28 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
زبان انگلیسی عمومی 1399/02/28 14:45 تا 16:15 اکرم مجنونیان 207
زبان تخصصی 4 1399/02/28 10:30 تا 12:00 اکرم مجنونیان 207
زبان تخصصی 4 1399/02/28 13:00 تا 14:30 اکرم مجنونیان 207
فقه (4) 1399/02/28 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبيقي 1399/02/28 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/28 15:30 تا 17:00 رضا میرابوالحسنی 101
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/02/28 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/02/28 13:00 تا 14:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اصولي (2) 1399/02/28 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1399/02/28 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/28 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/28 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
احساس و ادراک 1399/02/27 8:00 تا 9:30 فرزانه علی نژاد 201
احساس و ادراک 1399/02/27 10:00 تا 11:30 فرزانه علی نژاد 201
اخلاق و تربيت در نهج‌البلاغه 1399/02/27 10:00 تا 11:30 محمد دولتی 207
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/02/27 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1399/02/27 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/02/27 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/02/27 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1399/02/27 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1399/02/27 8:00 تا 10:15 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1399/02/27 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/27 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 303
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1399/02/27 11:30 تا 13:00 محمدرضا روزبهانی 303
زبان تخصصی 2 1399/02/27 18:00 تا 19:30 اکرم مجنونیان 204
زبان قرآن 1399/02/27 15:30 تا 17:45 رضا میرابوالحسنی 310
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/02/27 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه (1) 1399/02/27 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه (4) 1399/02/27 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1399/02/27 13:00 تا 15:15 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1399/02/27 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/02/27 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1399/02/27 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1399/02/27 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1399/02/27 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
مباحث اعتقادي در نهج‌البلاغه (1) 1399/02/27 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
مدنی (1) 1399/02/27 13:30 تا 15:00 محمدرضا روزبهانی 102
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/02/25 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/02/25 15:30 تا 17:45 یگانه عزیزی 302
آشنایی با رجال 1399/02/24 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1399/02/24 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/02/24 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تحقیق موضوعی در حدیث 1399/02/24 11:30 تا 13:00 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/24 9:00 تا 11:00 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/24 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/24 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/24 11:30 تا 13:00 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/24 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1399/02/24 13:00 تا 14:30 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1399/02/24 8:00 تا 9:30 هدی صنوبری 103
رابطه قرآن و سنت 1399/02/24 8:00 تا 9:30 روح الله شهیدی 101
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1399/02/24 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/02/24 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/02/24 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1399/02/24 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علم رجال 1399/02/24 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علوم حديث 1399/02/24 16:00 تا 17:30 حیدر مسجدی 203
علوم قرآنی (1) 1399/02/24 14:45 تا 16:15 حسن اصغرپور 204
علوم قرآنی (1) 1399/02/24 14:45 تا 16:15 حسن اصغرپور 308
فقه الحدیث1 1399/02/24 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/02/24 17:00 تا 18:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/24 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/24 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/24 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1399/02/24 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/24 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/02/24 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/02/24 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/24 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/24 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/02/23 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/02/23 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/02/23 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/02/23 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/02/23 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/23 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/23 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1399/02/23 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1399/02/23 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/23 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
روش های تفسیری 1399/02/23 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
شناخت نهج البلاغه 1399/02/23 10:00 تا 11:30 محمد دولتی 207
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/02/23 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/02/23 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1399/02/23 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/23 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/23 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/23 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن 1399/02/23 15:00 تا16:30 حسن اصغرپور 204
نحو 3 1399/02/23 15:00 تا 16:30 شهربانو تقوی 311
انقلاب اسلامی 1399/02/22 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
جریان شناسی مطالعات حی معاصر 1399/02/22 17:00 تا 18:30 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1399/02/22 14:45 تا 16:15 محمدمهدی رحیمی 206
رایانه و فضای مجازی 1399/02/22 13:00 تا 14:30 محمدرضا روزبهانی 314
رایانه و فضای مجازی 1399/02/22 14:00 تا 15:30 محمدرضا روزبهانی 314
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1399/02/22 8:00 تا 9:30 مریم ولایتی 202
روانشناسی اجتماعی 1399/02/22 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روانشناسی اجتماعی 1399/02/22 13:00 تا 14:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روانشناسی شخصیت 1399/02/22 13:00 تا 14:30 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1399/02/22 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/02/22 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/22 13:00 تا 14:30 شهربانو تقوی 207
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/22 14:45 تا 16:15 شهربانو تقوی 207
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/02/22 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/22 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/22 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه (1) 1399/02/22 8:00 تا 9:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه الحدیث2 1399/02/22 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1399/02/22 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1399/02/22 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/22 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1399/02/22 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1399/02/22 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1399/02/22 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
مفردات قرآن 1399/02/22 15:00 تا 16:30 حسن اصغرپور 204
آسيب شناسي حديث 1399/02/21 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
آشنایی با حقوق جزاء 1399/02/21 15:15 تا 16:45 علی اکبر کاشانی مهر 204
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/21 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/21 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
اصول فقه (2) 1399/02/21 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1399/02/21 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/02/21 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/02/21 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
تعلیم و تربیت اسلامی 1399/02/21 15:45 تا 17:15 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/02/21 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/02/21 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1399/02/21 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/02/21 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/02/21 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی دین 1399/02/21 13:00 تا 14:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/02/21 14:45 تا 16:15 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/02/21 17:00 تا 18:30 فرزاد صیادی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/21 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
زبان انگلیسی عمومی 1399/02/21 14:45 تا 16:15 اکرم مجنونیان 207
زبان تخصصی 4 1399/02/21 10:30 تا 12:00 اکرم مجنونیان 207
زبان تخصصی 4 1399/02/21 13:00 تا 14:30 اکرم مجنونیان 207
فقه (4) 1399/02/21 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبيقي 1399/02/21 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/02/21 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/21 15:30 تا 17:45 رضا میرابوالحسنی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/21 11:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 102
کلام1 1399/02/21 18:00 تا 19:30 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/02/21 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/02/21 13:00 تا 14:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اصولي (2) 1399/02/21 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1399/02/21 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/21 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/21 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
احساس و ادراک 1399/02/20 8:00 تا 9:30 فرزانه علی نژاد 201
احساس و ادراک 1399/02/20 10:00 تا 11:30 فرزانه علی نژاد 201
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/02/20 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1399/02/20 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه و فقها 1399/02/20 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/02/20 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/02/20 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1399/02/20 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1399/02/20 8:00 تا 10:15 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1399/02/20 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/20 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1399/02/20 11:30 تا 13:00 محمدرضا روزبهانی 303
زبان تخصصی 2 1399/02/20 17:00 تا 18:30 اکرم مجنونیان 204
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/02/20 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/02/20 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 310
فقه (1) 1399/02/20 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه (4) 1399/02/20 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه استدلالي (2) 1399/02/20 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/02/20 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/20 11 تا 12:30 رضا میرابوالحسنی 101
قواعد فقه (1) 1399/02/20 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1399/02/20 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1399/02/20 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
مدنی (1) 1399/02/20 13:30 تا 15:00 محمدرضا روزبهانی 102
آیین دادرسی کیفری 1399/02/19 9:00 تا 11:00 احمدرضا عابدی 205
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/02/18 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/02/18 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/02/18 11:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 310
آشنایی با رجال 1399/02/17 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1399/02/17 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/02/17 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1399/02/17 13:00 تا 14:30 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1399/02/17 11:30 تا 13:00 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/17 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/17 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/17 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/17 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/17 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/17 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1399/02/17 13:00 تا 14:30 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1399/02/17 8:00 تا 9:30 هدی صنوبری 103
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1399/02/17 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/02/17 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/02/17 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1399/02/17 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علم رجال 1399/02/17 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علوم حديث 1399/02/17 16:00 تا 17:30 حیدر مسجدی 203
علوم قرآنی (1) 1399/02/17 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1399/02/17 10:00 تا 11:30 حسن اصغرپور 308
فقه الحدیث 1399/02/17 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/02/17 17:00 تا 18:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/17 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/17 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/17 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1399/02/17 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/17 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/02/17 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 1399/02/17 8:00 تا 10:15 خالد رستگار 208
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/02/17 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/17 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/17 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/02/16 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/02/16 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/02/16 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/16 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/02/16 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/16 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/16 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1399/02/16 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1399/02/16 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/16 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
جامعه در قرآن(1) 1399/02/16 8:00 تا 9:30 محمد دولتی 207
روش های تفسیری 1399/02/16 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
شناخت نهج البلاغه 1399/02/16 10:00 تا 11:30 محمد دولتی 207
شناخت نهج البلاغه 1399/02/16 14:45 تا 16:15 محمد دولتی 207
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/02/16 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/02/16 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1399/02/16 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/16 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/16 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/16 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن 1399/02/16 15:00 تا16:30 حسن اصغرپور 204
نحو 3 1399/02/16 15:00 تا 16:30 شهربانو تقوی 311
آسیب شناسی روانی1 1399/02/15 13:00 تا 14:30 عزت الله میوه چی 202
انقلاب اسلامی 1399/02/15 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/02/15 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
جریان شناسی مطالعات حی معاصر 1399/02/15 17:00 تا 19:00 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1399/02/15 14:45 تا 16:15 محمدمهدی رحیمی 206
رایانه و فضای مجازی 1399/02/15 13:00 تا 14:30 محمدرضا روزبهانی 314
رایانه و فضای مجازی 1399/02/15 14:00 تا 15:30 محمدرضا روزبهانی 314
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1399/02/15 8:00 تا 9:30 مریم ولایتی 202
روانشناسی اجتماعی 1399/02/15 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روانشناسی اجتماعی 1399/02/15 13:00 تا 14:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روانشناسی شخصیت 1399/02/15 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1399/02/15 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/02/15 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/15 13:00 تا 14:30 شهربانو تقوی 207
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/15 14:45 تا 16:15 شهربانو تقوی 207
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/02/15 10:30 تا 12:00 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/02/15 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/15 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/15 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه (1) 1399/02/15 8:00 تا 9:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه الحدیث2 1399/02/15 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1399/02/15 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1399/02/15 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/15 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1399/02/15 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1399/02/15 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1399/02/15 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
مفردات قرآن 1399/02/15 15:00 تا 16:30 حسن اصغرپور 204
آسيب شناسي حديث 1399/02/14 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
آشنایی با حقوق جزاء 1399/02/14 15:15 تا 16:45 علی اکبر کاشانی مهر 204
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/14 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/14 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
اصول فقه (2) 1399/02/14 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1399/02/14 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/02/14 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/02/14 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
تعلیم و تربیت اسلامی 1399/02/14 15:45 تا 17:15 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
حقوق جزای اختصاصی1 1399/02/14 13:00 تا 14:30 زینب ریاضت 202
حقوق جزای اختصاصی1 1399/02/14 14:45 تا 16:15 زینب ریاضت 202
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/02/14 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/02/14 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/02/14 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/02/14 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی دین 1399/02/14 8:00 تا 9:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/02/14 13:00 تا 14:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/02/14 14:45 تا 16:15 فرزاد صیادی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/14 8:00 تا 9:30 عباس پسندیده 202
زبان تخصصی 4 1399/02/14 10:30 تا 12:00 اکرم مجنونیان 207
زبان تخصصی 4 1399/02/14 13:00 تا 14:30 اکرم مجنونیان 207
فقه (4) 1399/02/14 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبيقي 1399/02/14 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/02/14 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
کلام1 1399/02/14 18 تا 20 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/02/14 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/02/14 13:00 تا 14:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اصولي (2) 1399/02/14 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1399/02/14 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/14 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/14 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
احساس و ادراک 1399/02/13 8:00 تا 9:30 فرزانه علی نژاد 201
احساس و ادراک 1399/02/13 10:00 تا 11:30 فرزانه علی نژاد 201
اخلاق و تربيت در نهج‌البلاغه 1399/02/13 10:00 تا 11:30 محمد دولتی 207
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/02/13 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1399/02/13 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه و فقها 1399/02/13 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/02/13 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/02/13 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1399/02/13 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1399/02/13 8:00 تا 10:15 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1399/02/13 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/13 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/13 15:45 تا 17:15 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1399/02/13 10:00 تا 11:30 - 303
زبان تخصصی 2 1399/02/13 18 تا 20 اکرم مجنونیان 204
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/02/13 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه (1) 1399/02/13 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه (4) 1399/02/13 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1399/02/13 13:00 تا 15:15 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1399/02/13 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/02/13 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1399/02/13 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1399/02/13 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1399/02/13 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
مباحث اعتقادي در نهج‌البلاغه (1) 1399/02/13 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
مدنی (1) 1399/02/13 13:30 تا 15:00 محمدرضا روزبهانی 102
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/02/11 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/02/11 15:30 تا 17:45 یگانه عزیزی 302
آیین دادرسی کیفری 1399/02/11 20 تا 22 احمدرضا عابدی 205
آشنایی با رجال 1399/02/10 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1399/02/10 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/02/10 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1399/02/10 13:00 تا 14:30 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1399/02/10 10:00 تا 11:30 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/10 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/10 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/10 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/10 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/10 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
حقوق جزای اختصاصی 1 1399/02/10 11:30 تا 13:00 زینب ریاضت 306
دانش حدیث 1399/02/10 13:00 تا 14:30 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1399/02/10 8:00 تا 9:30 هدی صنوبری 103
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/02/10 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/02/10 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1399/02/10 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علم رجال 1399/02/10 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علوم حديث 1399/02/10 16:00 تا 17:30 حیدر مسجدی 203
علوم قرآنی (1) 1399/02/10 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1399/02/10 10:00 تا 11:30 حسن اصغرپور 308
فقه الحدیث 1399/02/10 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1399/02/10 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/02/10 17:00 تا 19:00 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/10 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/10 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/10 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1399/02/10 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/10 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/02/10 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/02/10 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/10 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/10 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/02/09 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/02/09 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/02/09 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/09 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/09 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1399/02/09 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1399/02/09 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
جامعه در قرآن(1) 1399/02/09 8:00 تا 9:30 محمد دولتی 207
روش های تفسیری 1399/02/09 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
شناخت نهج البلاغه 1399/02/09 10:00 تا 11:30 محمد دولتی 207
شناخت نهج البلاغه 1399/02/09 14:45 تا 16:15 محمد دولتی 207
عدالت و آزادي در قرآن 1399/02/09 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/09 14:45 تا 16:15 شهربانو تقوی 311
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/02/09 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/02/09 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1399/02/09 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/09 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/09 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/09 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن 1399/02/09 15:00 تا16:30 حسن اصغرپور 204
آسیب شناسی روانی1 1399/02/08 13:00 تا 14:30 عزت الله میوه چی 203
انقلاب اسلامی 1399/02/08 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
جریان شناسی مطالعات حی معاصر 1399/02/08 17:00 تا 19:00 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1399/02/08 14:45 تا 16:15 محمدمهدی رحیمی 206
رایانه و فضای مجازی 1399/02/08 13:00 تا 14:30 مرتضی مرادی 314
رایانه و فضای مجازی 1399/02/08 14:45 تا 16:15 مرتضی مرادی 314
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1399/02/08 8:00 تا 9:30 مریم ولایتی 202
روانشناسی اجتماعی 1399/02/08 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روانشناسی اجتماعی 1399/02/08 13:00 تا 14:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1399/02/08 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/02/08 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/08 13:00 تا 14:30 شهربانو تقوی 207
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/08 14:45 تا 16:15 شهربانو تقوی 207
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/02/08 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/02/08 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/08 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه (1) 1399/02/08 8:00 تا 9:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه الحدیث2 1399/02/08 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1399/02/08 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1399/02/08 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/08 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1399/02/08 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1399/02/08 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
مفردات قرآن 1399/02/08 15:00 تا 16:30 حسن اصغرپور 204
آسيب شناسي حديث 1399/02/07 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
آشنایی با حقوق جزاء 1399/02/07 15:15 تا 16:45 علی اکبر کاشانی مهر 204
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/07 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/07 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
اصول فقه (2) 1399/02/07 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1399/02/07 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/02/07 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/02/07 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
حقوق جزای اختصاصی1 1399/02/07 13:00 تا 14:30 زینب ریاضت 202
حقوق جزای اختصاصی1 1399/02/07 14:45 تا 16:15 زینب ریاضت 202
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/02/07 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/02/07 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1399/02/07 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/02/07 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/02/07 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1399/02/07 8:00 تا 9:30 مهدیه حیدری زاد 302
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/07 8:00 تا 9:30 عباس پسندیده 202
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/07 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
فقه (4) 1399/02/07 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبيقي 1399/02/07 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/02/07 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
کلام1 1399/02/07 18 تا 20 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/02/07 13:00 تا 14:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اصولي (2) 1399/02/07 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1399/02/07 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/07 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/07 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
احساس و ادراک 1399/02/06 8:00 تا 9:30 فرزانه علی نژاد 201
احساس و ادراک 1399/02/06 10:00 تا 11:30 فرزانه علی نژاد 201
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/02/06 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1399/02/06 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه و فقها 1399/02/06 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/02/06 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/02/06 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
تعلیم و تربیت اسلامی 1399/02/06 15:45 تا 17:15 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
حقوق تطبیقی 1399/02/06 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1399/02/06 8:00 تا 10:15 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1399/02/06 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/06 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/06 15:45 تا 17:15 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1399/02/06 10:00 تا 11:30 محمدرضا روزبهانی 303
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/02/06 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه (1) 1399/02/06 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه (4) 1399/02/06 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1399/02/06 13:00 تا 15:15 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1399/02/06 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/02/06 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1399/02/06 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1399/02/06 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1399/02/06 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
مدنی (1) 1399/02/06 13:30 تا 15:00 محمدرضا روزبهانی 102
آیین دادرسی کیفری 1399/02/05 20 تا 22 احمدرضا عابدی 205
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/02/04 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/02/04 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
آشنایی با رجال 1399/02/03 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1399/02/03 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/02/03 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
ادبیات عرب(2) 1399/02/03 8:00 تا 9:30 منیره دهقانی زاده 304
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1399/02/03 13:00 تا 14:30 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1399/02/03 13:00 تا 14:30 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/03 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/03 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/03 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/03 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/03 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
دانش حدیث 1399/02/03 13:00 تا 14:30 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1399/02/03 8:00 تا 9:30 هدی صنوبری 103
رابطه قرآن و سنت 1399/02/03 8:00 تا 9:30 روح الله شهیدی 101
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1399/02/03 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/02/03 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/02/03 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1399/02/03 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علم رجال 1399/02/03 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علوم حديث 1399/02/03 14:45 تا 16:15 حیدر مسجدی 203
علوم قرآنی (1) 1399/02/03 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1399/02/03 10:30 تا 12:00 حسن اصغرپور 308
فقه الحدیث 1399/02/03 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1399/02/03 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/03 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/02/03 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/03 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1399/02/03 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/02/03 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/02/03 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 1399/02/03 8:00 تا 10:15 خالد رستگار 208
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/02/03 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/03 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/02/03 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/02/02 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/02/02 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/02/02 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/02/02 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/02/02 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/02 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/02/02 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1399/02/02 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/02 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
روانشناسی تحولی1 1399/02/02 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روش های تفسیری 1399/02/02 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
عدالت و آزادي در قرآن 1399/02/02 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/02/02 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/02/02 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1399/02/02 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/02 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/02 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/02/02 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن 1399/02/02 15:00 تا16:30 حسن اصغرپور 204
نحو عربی 3 1399/02/02 15:00 تا16:30 شهربانو تقوی 311
نحوکاربردی2 1399/02/02 8:00 تا 9:30 منیره دهقانی زاده 205
آسیب شناسی روانی1 1399/02/01 13:00 تا 14:30 عزت الله میوه چی 202
انقلاب اسلامی 1399/02/01 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/02/01 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
جریان شناسی مطالعات حی معاصر 1399/02/01 17:00 تا 19:00 مریم ولایتی 202
دانش خانواده و جمعیت 1399/02/01 14:00 تا 15:30 زهرا گوهری 208
رایانه و فضای مجازی 1399/02/01 13:00 تا 14:30 مرتضی مرادی 314
رایانه و فضای مجازی 1399/02/01 14:45 تا 16:15 مرتضی مرادی 314
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1399/02/01 8:00 تا 9:30 مریم ولایتی 202
روانشناسی اجتماعی 1399/02/01 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
روانشناسی شخصیت 1399/02/01 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1399/02/01 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/02/01 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/01 13:00 تا 14:30 شهربانو تقوی 207
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 2 1399/02/01 14:45 تا 16:15 شهربانو تقوی 207
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/02/01 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/01 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/02/01 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه الحدیث2 1399/02/01 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1399/02/01 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1399/02/01 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/02/01 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1399/02/01 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1399/02/01 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1399/02/01 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
معناشناسی2 1399/02/01 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
نحوکاربردی2 1399/02/01 8:00 تا 9:30 منیره دهقانی زاده 205
آسيب شناسي حديث 1399/01/31 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
آشنایی با حقوق جزاء 1399/01/31 15:15 تا 16:45 علی اکبر کاشانی مهر 204
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/31 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/31 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
ادبیات عرب(2) 1399/01/31 8:00 تا 9:30 منیره دهقانی زاده 205
اصول فقه (2) 1399/01/31 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1399/01/31 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/01/31 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/01/31 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
تعلیم و تربیت اسلامی 1399/01/31 15:45 تا 17:15 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
حقوق جزای اختصاصی1 1399/01/31 13:00 تا 14:30 زینب ریاضت 202
حقوق جزای اختصاصی1 1399/01/31 14:45 تا 16:15 زینب ریاضت 202
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/01/31 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/01/31 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1399/01/31 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/01/31 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/01/31 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی دین 1399/01/31 8:00 تا 9:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/01/31 13:00 تا 14:30 فرزاد صیادی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/31 8:00 تا 9:30 عباس پسندیده 202
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/31 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
زبان انگلیسی عمومی 1399/01/31 14:45 تا 16:15 اکرم مجنونیان 207
زبان تخصصی 4 1399/01/31 13:00 تا 14:30 اکرم مجنونیان 207
فقه (4) 1399/01/31 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبيقي 1399/01/31 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/01/31 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1399/01/31 15:30 تا 17:45 زهرا عمادی 201
کلام1 1399/01/31 18 تا 20 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اساسي در روانشناسي2 1399/01/31 10:00 تا 11:30 مهرانگیز داوری شلمزاری 305
مباحث اصولي (2) 1399/01/31 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1399/01/31 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/31 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/31 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
احساس و ادراک 1399/01/30 10:00 تا 11:30 فرزانه علی نژاد 201
احساس و ادراک 1399/01/30 8:00 تا 9:30 فرزانه علی نژاد 201
ادبیات عرب (4) 1399/01/30 10:00 تا 11:30 پریسا فیضی 208
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/01/30 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1399/01/30 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه و فقها 1399/01/30 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/30 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/30 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن - ادامه 1399/01/30 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1399/01/30 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1399/01/30 8:00 تا 10:15 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1399/01/30 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/30 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/30 15:45 تا 17:15 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1399/01/30 10:00 تا 11:30 محمدرضا روزبهانی 303
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/01/30 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه (1) 1399/01/30 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
فقه (4) 1399/01/30 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1399/01/30 13:00 تا 15:15 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1399/01/30 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/01/30 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
فقه( 5) - ادامه 1399/01/30 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1399/01/30 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1399/01/30 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1399/01/30 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
مدنی (1) 1399/01/30 13:30 تا 15:00 محمدرضا روزبهانی 102
آیین دادرسی کیفری 1399/01/29 20 تا 22 احمدرضا عابدی 205
آشنایی با رجال 1399/01/27 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1399/01/27 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/01/27 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1399/01/27 13:00 تا 14:30 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1399/01/27 13:00 تا 14:30 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/27 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/27 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/27 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/27 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/01/27 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/01/27 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/01/27 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1399/01/27 13:00 تا 14:30 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1399/01/27 8:00 تا 9:30 هدی صنوبری 103
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/01/27 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/01/27 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1399/01/27 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علم رجال 1399/01/27 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علوم حديث 1399/01/27 14:45 تا 16:15 حیدر مسجدی 203
علوم قرآنی (1) 1399/01/27 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1399/01/27 14:45 تا 16:15 حسن اصغرپور 308
فقه الحدیث 1399/01/27 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1399/01/27 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/01/27 16:00 تا 17:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/01/27 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/01/27 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/27 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/27 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/27 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/01/27 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/01/27 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/01/27 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/01/27 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/01/26 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/01/26 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/01/26 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/26 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/01/26 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/01/26 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/01/26 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1399/01/26 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1399/01/26 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/01/26 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
جامعه در قرآن(1) 1399/01/26 8:00 تا 9:30 محمد دولتی 207
روش های تفسیری 1399/01/26 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
شناخت نهج البلاغه 1399/01/26 10:00 تا 11:30 محمد دولتی 207
شناخت نهج البلاغه 1399/01/26 14:45 تا 16:15 محمد دولتی 207
عدالت و آزادي در قرآن 1399/01/26 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/01/26 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/01/26 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث - ( از دقیقه 1 تا 70) 1399/01/26 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/01/26 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/01/26 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/01/26 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن - (از دقیقه 70 به بعد) 1399/01/26 15:00 تا16:30 حسن اصغرپور 204
آسیب شناسی روانی1 1399/01/25 13:00 تا 14:30 عزت الله میوه چی 203
انقلاب اسلامی 1399/01/25 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
انقلاب اسلامی - ادامه 1399/01/25 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/01/25 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
جریان شناسی مطالعات حدیثی 1399/01/25 17:00 تا 19:00 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1399/01/25 14:45 تا 16:15 محمدمهدی رحیمی 206
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1399/01/25 8:00 تا 9:30 مریم ولایتی 202
روانشناسی شخصیت 1399/01/25 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1399/01/25 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/01/25 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/01/25 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/01/25 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/01/25 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) - ادامه 1399/01/25 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه الحدیث2 1399/01/25 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1399/01/25 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/01/25 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 - ادامه 1399/01/25 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1399/01/25 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1399/01/25 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1399/01/25 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
معناشناسی2 1399/01/25 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
مفردات قرآن 1399/01/25 15:00 تا 16:30 حسن اصغرپور 204
آسيب شناسي حديث 1399/01/24 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/24 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/24 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
اصول فقه (2) 1399/01/24 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1399/01/24 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/01/24 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/01/24 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/01/24 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/01/24 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1399/01/24 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/01/24 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/01/24 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی دین 1399/01/24 8:00 تا 9:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/01/24 13:00 تا 14:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/01/24 14:45 تا 16:15 فرزاد صیادی 203
روانشناسی شناختی 1399/01/24 8:00 تا 9:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1399/01/24 10:00 تا 11:30 مهدیه حیدری زاد 302
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/24 8:00 تا 9:30 عباس پسندیده 202
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/24 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
فقه (4) 1399/01/24 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبيقي 1399/01/24 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/01/24 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1399/01/24 15:30 تا 17:45 زهرا عمادی 201
کلام1 1399/01/24 8:00 تا 9:30 محمد رنجبرحسینی 103
کلام1 1399/01/24 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اصولي (2) 1399/01/24 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1399/01/24 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/24 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/24 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/01/23 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/01/23 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/01/23 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1399/01/23 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه وفقها 1399/01/23 15:30 تا 17:45 رتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/23 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/23 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1399/01/23 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1399/01/23 8:00 تا 9:30 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1399/01/23 10:00 تا 11:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/23 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/23 15:45 تا 17:15 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1399/01/23 10:00 تا 11:30 محمدرضا روزبهانی 102
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/01/23 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه (4) 1399/01/23 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1399/01/23 13:00 تا 14:30 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1399/01/23 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/01/23 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1399/01/23 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1399/01/23 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1399/01/23 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
آیین دادرسی کیفری 1399/01/22 20 تا 22 احمدرضا عابدی 205
آیین دادرسی کیفری 1399/01/21 20 تا 22 احمدرضا عابدی 205
آشنایی با رجال 1399/01/20 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1399/01/20 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1399/01/20 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1399/01/20 13:00 تا 14:30 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1399/01/20 13:00 تا 14:30 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/20 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/20 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/20 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/01/20 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/01/20 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/01/20 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1399/01/20 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1399/01/20 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1399/01/20 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1399/01/20 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علم رجال 1399/01/20 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علوم حديث 1399/01/20 14:45 تا 16:15 حیدر مسجدی 203
علوم قرآنی (1) 1399/01/20 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1399/01/20 14:45 تا 16:15 حسن اصغرپور 204
فقه الحدیث 1399/01/20 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1399/01/20 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1399/01/20 13:00 تا 14:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/01/20 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1399/01/20 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/20 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1399/01/20 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/20 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1399/01/20 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1399/01/20 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/01/20 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/01/20 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
آیین دادرسی کیفری 1399/01/19 20 تا 22 احمدرضا عابدی 205
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1399/01/19 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
تاریخ حدیث 1399/01/19 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1399/01/19 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1399/01/19 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1399/01/19 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/01/19 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1399/01/19 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1399/01/19 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1399/01/19 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/01/19 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
روانشناسی تحولی1 1399/01/19 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/01/19 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1399/01/19 8:00 تا 9:30 مهدیه حیدری زاد 302
روش های تفسیری 1399/01/19 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
عدالت و آزادي در قرآن 1399/01/19 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1399/01/19 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1399/01/19 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1399/01/19 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/01/19 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/01/19 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1399/01/19 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
انقلاب اسلامی 1399/01/18 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
جریان شناسی مطالعات حدیثی 1399/01/18 17:00 تا 19:00 مریم ولایتی 202
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1399/01/18 8:00 تا 9:30 مریم ولایتی 202
روانشناسی شخصیت 1399/01/18 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1399/01/18 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/01/18 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1399/01/18 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1399/01/18 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/01/18 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1399/01/18 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه الحدیث2 1399/01/18 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1399/01/18 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1399/01/18 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1399/01/18 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1399/01/18 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1399/01/18 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1399/01/18 8:00 تا 9:30 آزاده عباسی 204
معناشناسی2 1399/01/18 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
آسيب شناسي حديث 1399/01/17 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
آشنایی با حقوق جزاء 1399/01/17 15:15 تا 16:45 علی اکبر کاشانی مهر 204
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/17 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/17 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
آیین دادرسی کیفری 1399/01/17 14:00 تا 15:30 احمدرضا عابدی 205
آیین دادرسی کیفری 1399/01/17 14:45 تا 16:15 احمدرضا عابدی 205
اصول فقه (2) 1399/01/17 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1399/01/17 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1399/01/17 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1399/01/17 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1399/01/17 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1399/01/17 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1399/01/17 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1399/01/17 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی دین 1399/01/17 8:00 تا 9:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی دین 1399/01/17 13:00 تا 14:30 فرزاد صیادی 203
روانشناسی شناختی 1399/01/17 8:00 تا 9:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1399/01/17 10:00 تا 11:30 مهدیه حیدری زاد 302
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/17 8:00 تا 9:30 عباس پسندیده 202
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/17 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
فقه (4) 1399/01/17 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبيقي 1399/01/17 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1399/01/17 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1399/01/17 15:30 تا 17:45 زهرا عمادی 201
کلام1 1399/01/17 8:00 تا 9:30 محمد رنجبرحسینی 103
کلام1 1399/01/17 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اصولي (2) 1399/01/17 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1399/01/17 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/17 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1399/01/17 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/01/16 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1399/01/16 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
احساس و ادراک 1399/01/16 13:30 تا 15:00 فرزانه علی نژاد 308
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1399/01/16 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 103
تاریخ فقه و فقها 1399/01/16 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/16 10:00 تا 11:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/16 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1399/01/16 13:00 تا 14:30 سمیه نریموسا 102
حقوق تطبیقی 1399/01/16 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1399/01/16 8:00 تا 10:15 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1399/01/16 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/16 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/16 15:45 تا 17:15 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1399/01/16 10:00 تا 11:30 محمدرضا روزبهانی 310
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1399/01/16 8:00 تا 9:30 احمد غلامعلی 102
فقه (4) 1399/01/16 13:00 تا 14:30 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1399/01/16 13:00 تا 15:15 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1399/01/16 8:00 تا 9:30 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1399/01/16 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1399/01/16 13:00 تا 14:30 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1399/01/16 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1399/01/16 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 103
کلام1 1399/01/14 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
انگیزش و هیجان 1399/01/12 13:00 تا 14:30 محمود خلیلیان 308
متون روانشناسی به انگلیسی1 1399/01/11 8:00 تا 9:30 زهرا عمادی 203
اصول فقه 4 1399/01/10 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/01/10 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 - ادامه 1399/01/10 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 ادامه 1399/01/10 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
کلام1 1399/01/10 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اصولي (2) 1399/01/10 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
فقه (4) 1399/01/09 8:00 تا 9:30 احمدعلی رخی 305
فقه( 5) 1399/01/09 10:00 تا 11:30 احمدعلی رخی 305
اصول فقه (2) 1399/01/06 10:00 تا 11:30 احمدعلی رخی 206
فقه( 5) 1399/01/06 8:00 تا 9:30 احمدعلی رخی 305
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1399/01/06 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اصول فقه (2) 1399/01/05 8:00 تا 9:30 احمدعلی رخی 206
انگیزش و هیجان 1399/01/05 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
فقه (4) 1399/01/05 10:00 تا 11:30 احمدعلی رخی 305
اصول فقه 4 1399/01/03 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1399/01/03 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
مباحث اصولي (2) 1399/01/03 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
آیین نگارش متون علمی 1398/12/28 10:00 تا 11:30 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1398/12/28 13:00 تا 14:30 یاسمن اصفهانی 302
تحقیق موضوعی در حدیث 1398/12/28 13:00 تا 14:30 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/28 10:00 تا 11:30 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/28 13:00 تا 14:30 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/28 8:00 تا 9:30 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/28 10:00 تا 11:30 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/28 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1398/12/28 13:00 تا 14:30 هادی حجت 204
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1398/12/28 10:00 تا 11:30 ندا جعفری فشارکی 207
علم رجال 1398/12/28 13:00 تا 14:30 مریم ولایتی 201
علم رجال 1398/12/28 13:00 تا 14:30 سعید شفیعی 305
علوم قرآنی (1) 1398/12/28 8:00 تا 9:30 رسول محمد جعفری 102
فقه الحدیث 1398/12/28 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1398/12/28 10:00 تا 11:30 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1398/12/28 13:00 تا 14:30 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/28 8:00 تا 9:30 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/28 14:45 تا 16:15 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/28 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/28 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1398/12/28 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/28 8:00 تا 9:30 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/28 10:00 تا 11:30 هادی حجت 204
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1398/12/27 13:00 تا 14:30 محمد دولتی 207
اندیشه اسلامی 2 1398/12/27 10:00 تا 11:30 محمد هادی ملازاده 301
تاریخ حدیث 1398/12/27 10:00 تا 11:30 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1398/12/27 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/27 13:00 تا 14:30 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/27 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1398/12/27 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1398/12/27 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/27 13:00 تا 14:30 الهه هادیان 206
روش های تفسیری 1398/12/27 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
فقه الحدیث 1398/12/27 13:00 تا 14:30 زهرا عماری 204
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/27 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/27 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
انقلاب اسلامی 1398/12/26 10:00 تا 11:30 علی محمدی 103
جریان شناسی مطالعات حدیثی 1398/12/26 17:00 تا 19:00 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1398/12/26 14:45 تا 16:15 محمدمهدی رحیمی 206
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1398/12/26 9:30 تا 8:00 مریم ولایتی 202
روانشناسی شخصیت 1398/12/26 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حی بین رشته ای 1398/12/26 13:00 تا 14:30 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1398/12/26 13:00 تا 14:30 محمد ساقیان 206
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1398/12/26 13:00 تا 14:30 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1398/12/26 8:00 تا 9:30 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1398/12/26 10:00 تا 11:30 الهه هادیان 206
فقه الحدیث2 1398/12/26 8:00 تا 9:30 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1398/12/26 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1398/12/26 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1398/12/26 14:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 101
کتابخانه دیجیتالی 1398/12/26 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1398/12/26 14:45 تا 16:15 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1398/12/26 9:30 تا 8:00 آزاده عباسی 204
معناشناسی2 1398/12/26 10:00 تا 11:30 آزاده عباسی 204
آسيب شناسي حديث 1398/12/25 9:30 تا 8:00 پوران میرزایی 201
آشنایی با حقوق جزاء 1398/12/25 15:15 تا 16:45 علی اکبر کاشانی مهر 204
آشنایی با فلسفه اسلامی 1398/12/25 10:00 تا 11:30 محمدهادی ملازاده 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1398/12/25 8:00 تا 9:30 محمدهادی ملازاده 206
آیین دادرسی کیفری 1398/12/25 14:00 تا 15:30 احمدرضا عابدی 205
آیین دادرسی کیفری 1398/12/25 14:45 تا 16:15 احمدرضا عابدی 205
اصول فقه (2) 1398/12/25 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 206
اصول فقه 4 1398/12/25 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 1398/12/25 10:30 تا 12:00 حجت الله بیات 204
اصول فقه 4 - ادامه 1398/12/25 8:00 تا 10:15 حجت الله بیات 204
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) 1398/12/25 13:00 تا 14:30 محمدهادی ملازاده 206
رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1398/12/25 13:00 تا 14:30 محمدمهدی کرباسچی 308
روابط مثبت 1398/12/25 13:00 تا 14:30 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روابط مثبت 1398/12/25 14:45 تا 16:15 محمدرضا حسن زاده توکلی 103
روانشناسی تحولی1 1398/12/25 13:00 تا 14:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی تحولی1 1398/12/25 14:45 تا 16:15 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1398/12/25 8:00 تا 9:30 مهدیه حیدری زاد 302
روانشناسی شناختی 1398/12/25 10:00 تا 11:30 مهدیه حیدری زاد 302
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/25 9:30 تا 8:00 عباس پسندیده 202
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/25 10:00 تا 11:30 عباس پسندیده 202
فقه (4) 1398/12/25 13:00 تا 14:30 مهدی نصرتیان 101
فقه تطبیقی 1398/12/25 10:30 تا 12 مهدی نصرتیان 101
فقه( 5) 1398/12/25 8:00 تا 10:15 مهدی نصرتیان 101
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1398/12/25 13:00 تا 15:15 زهرا عمادی 201
کلام1 1398/12/25 8:00 تا 9:30 محمد رنجبرحسینی 103
کلام1 1398/12/25 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
مباحث اصولي (2) 1398/12/25 13:30 تا 15:00 حجت الله بیات 204
مباني جرح و تعديل 1398/12/25 10:00 تا 11:30 پوران میرزایی 201
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/25 14:30 تا 13:00 سید محمد منصوری 102
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1398/12/24 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1398/12/24 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1398/12/24 9:30 تا 8:00 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1398/12/24 14:30 تا 13:00 محمود خلیلیان 308
انگیزش و هیجان 1398/12/24 15:15 تا 16:45 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه و فقها 1398/12/24 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1398/12/24 11:30 تا 10:00 سمیه نریموسا 202
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقدآن 1398/12/24 14:30 تا 13:00 سمیه نریموسا 202
حقوق تطبیقی 1398/12/24 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1398/12/24 9:30 تا 8:00 امیرعلی مازندرانی 203
روان سنجی 1398/12/24 11:30 تا 10:00 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/24 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 1398/12/24 11:30 تا 10:00 محمدرضا روزبهانی 302
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1398/12/24 9:30 تا 8:00 احمد غلامعلی 102
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1398/12/24 15:15 تا 16:45 احمد غلامعلی 314
فقه (4) 1398/12/24 14:30 تا 13:00 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1398/12/24 14:30 تا 13:00 مرتضی چیت سازیان 206
فقه استدلالي (2) 1398/12/24 9:30 تا 8:00 حسام الدین ربانی 206
فقه( 5) 1398/12/24 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
قواعد فقه (1) 1398/12/24 14:30 تا 13:00 مهدی نظری نی نی 101
کلام3 1398/12/24 11:30 تا 10:00 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1398/12/24 14:30 تا 13:00 محمدهادی ملازاده 103
آشنایی با رجال 1398/12/21 14:45 تا 16:15 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1398/12/21 11:30 تا 10:00 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1398/12/21 14:30 تا 13:00 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1398/12/21 14:30 تا 13:00 حمید باقری 207
تحقیق موضوعی در حدیث 1398/12/21 14:30 تا 13:00 حیدر مسجدی 203
تحقیق موضوعی در حدیث - ادامه 1398/12/21 14:30 تا 13:00 حیدر مسجدی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/21 11:30 تا 10:00 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/21 14:30 تا 13:00 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/21 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/21 9:30 تا 8:00 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/21 11:30 تا 10:00 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/21 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1398/12/21 14:30 تا 13:00 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1398/12/21 9:30 تا 8:00 هدی صنوبری 103
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1398/12/21 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1398/12/21 11:30 تا 10:00 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1398/12/21 14:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1398/12/21 14:30 تا 13:00 مریم ولایتی 201
علم رجال 1398/12/21 14:30 تا 13:00 سعید شفیعی 305
علوم قرآنی (1) 1398/12/21 9:30 تا 8:00 رسول محمد جعفری 102
علوم قرآنی (1) 1398/12/21 14:45 تا 16:15 حسن اصغرپور 204
فقه الحدیث 1398/12/21 14:45 تا 16:15 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1398/12/21 11:30 تا 10:00 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1398/12/21 14:30 تا 13:00 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/21 9:30 تا 8:00 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/21 16:15 تا 14:45 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/21 14:30 تا 13:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 (آموزش محور) 1398/12/21 16:30 تا 18:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2(مختص شیوه آموزش محور) 1398/12/21 14:45 تا 16:15 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1398/12/21 9:30 تا 8:00 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1398/12/21 14:30 تا 13:00 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/21 9:30 تا 8:00 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/21 11:30 تا 10:00 هادی حجت 204
آسیب شناسی اجتماعی 1398/12/20 9:30 تا 8:00 سیدحسن موسوی چلک 201
اخلاق اجتماعي در قرآن(1) 1398/12/20 14:30 تا 13:00 محمد دولتی 207
ادامه تاریخ حدیث 1398/12/20 11:30 تا 10:00 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1398/12/20 11:30 تا 10:00 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1398/12/20 13:00 تا 14:30 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/20 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن2 1398/12/20 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/20 14:45 تا 16:15 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1398/12/20 8:00 تا 9:30 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی قرآن1 1398/12/20 8:00 تا 9:30 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/20 14:30 تا 13:00 الهه هادیان 206
روش های تفسیری 1398/12/20 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
عدالت و آزادي در قرآن 1398/12/20 11:30 تا 10:00 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1398/12/20 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
علوم قرآنی2 (اعجاز، تحریف ...) 1398/12/20 9:30 تا 8:00 آزاده عباسی 204
فقه الحدیث 1398/12/20 14:30 تا 13:00 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1398/12/20 14:45 تا 16:15 رضا میرابوالحسنی 101
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/20 10:00 تا 11:30 سید محمد منصوری 102
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/20 13:00 تا 14:30 سید محمد منصوری 102
آسیب شناسی روانی1 1398/12/19 14:30 تا 13:00 عزت الله میوه چی 203
ادامه آسیب شناسی روانی1 1398/12/19 13:00 تا 14:30 عزت الله میوه چی 203
انقلاب اسلامی 1398/12/19 11:30 تا 10:00 علی محمدی 103
تفسیر ترتیبی قرآن2 1398/12/19 16:15 تا 14:45 محمدمهدی کرباسچی 308
جریان شناسی مطالعات حی معاصر 1398/12/19 18:30 تا 17:00 مریم ولایتی 202
حقوق تطبیقی 1398/12/19 16:15 تا 14:45 محمدمهدی رحیمی 206
رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی 1398/12/19 9:30 تا 8:00 مریم ولایتی 202
روانشناسی شخصیت 1398/12/19 14:45 تا 16:15 الهام نوروزپور 202
روش شناسی مطالعات حدیثی بین رشته ای 1398/12/19 14:30 تا 13:00 علی حسن نیا 205
روش شناسی مطالعات قی بین رشته ای 1398/12/19 14:30 تا 13:00 محمد ساقیان 206
علوم قرآنی2(اعجاز، تحریف ناپذیری) 1398/12/19 14:30 تا 13:00 آزاده عباسی 204
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1398/12/19 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
علوم قرآنی4(دلالت های قرآنی) 1398/12/19 11:30 تا 10:00 الهه هادیان 206
فقه الحدیث2 1398/12/19 9:30 تا 8:00 پوران میرزایی 201
فقه الحدیث2 1398/12/19 11:30 تا 10:00 پوران میرزایی 201
فقه تطبیقی 1398/12/19 10:00 تا 11:30 مهدی نظری نی نی 101
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1398/12/19 13:00 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
قصص انبیاء در قرآن و عهدین 1398/12/19 11:30 تا 10:00 جلیل پروین 208
کتابخانه دیجیتالی 1398/12/19 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 308
متون روانشناسی به انگلیسی1 1398/12/19 9:30 تا 8:00 زهرا عمادی 203
مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان 1398/12/19 18:30 تا 20:00 علی حسن نیا 205
معناشناسی2 1398/12/19 9:30 تا 8:00 آزاده عباسی 204
معناشناسی2 1398/12/19 11:30 تا 10:00 آزاده عباسی 204
کلام1 1398/12/18 10:30 تا 12:00 محمد رنجبرحسینی 103
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1398/12/17 14:00 تا 15:30 یگانه عزیزی 302
آسیب شناسی روانی پیشرفته 1398/12/17 15:45 تا 17:15 یگانه عزیزی 302
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) 1398/12/17 9:30 تا 8:00 محمدهادی ملازاده 103
انگیزش و هیجان 1398/12/17 13:30 تا 15:00 محمود خلیلیان 308
انگیزش و هیجان 1398/12/17 15:15 تا 16:45 محمود خلیلیان 308
تاریخ فقه و فقها 1398/12/17 15:30 تا 17:00 مرتضی چیت سازیان 206
حقوق تطبیقی 1398/12/17 16:00 تا 17:30 محمدمهدی رحیمی 207
روان سنجی 1398/12/17 10:30 تا 12:45 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/17 14:00 تا 15:30 امیرعلی مازندرانی 203
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/17 15:45 تا 17:15 امیرعلی مازندرانی 203
عرفان و دعا در نهج‌البلاغه 1398/12/17 9:30 تا 8:00 احمد غلامعلی 102
فقه (1) 1398/12/17 11:30 تا 10:00 مهدی نظری نی نی 101
فقه (4) 1398/12/17 13:00 تا 15:15 احمدعلی رخی 305
فقه 7 1398/12/17 13:00 تا 15:15 مرتضی چیت سازیان 206
فقه( 5) 1398/12/17 15:30 تا 17:45 احمدعلی رخی 305
کلام3 1398/12/17 11:30 تا 10:00 محمدهادی ملازاده 103
کلام3 1398/12/17 14:30 تا 13:00 محمدهادی ملازاده 103
آشنایی با رجال 1398/12/14 16:15 تا 14:45 حمید باقری 206
آیین نگارش متون علمی 1398/12/14 11:30 تا 10:00 یاسمن اصفهانی 302
آیین نگارش متون علمی 1398/12/14 14:30 تا 13:00 یاسمن اصفهانی 302
تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات در غرب 1398/12/14 14:30 تا 13:00 حمید باقری 207
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/14 11:30 تا 10:00 حامد شریعتی نیاسر 102
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/14 14:30 تا 13:00 حامد شریعتی نیاسر 103
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/14 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 308
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/14 9:30 تا 8:00 علی صفری 205
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/14 11:30 تا 10:00 علی صفری 205
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/14 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
دانش حدیث 1398/12/14 14:30 تا 13:00 هادی حجت 204
دانش خانواده و جمعیت 1398/12/14 9:30 تا 8:00 هدی صنوبری 103
دانش خانواده و جمعیت 1398/12/14 11:30 تا 10:00 هدی صنوبری 103
رابطه قرآن و سنت 1398/12/14 9:30 تا 8:00 روح الله شهیدی 101
روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث 1398/12/14 14:45 تا 16:15 محمدمهدی کرباسچی 308
روش ها و شیوه های تدبر در قرآن 1398/12/14 11:30 تا 10:00 ندا جعفری فشارکی 207
زبان قرآن 1398/12/14 14:30 تا 13:00 رضا میرابوالحسنی 101
علم رجال 1398/12/14 14:30 تا 13:00 مریم ولایتی 201
علم رجال 1398/12/14 14:30 تا 13:00 سعید شفیعی 305
علوم قرآنی (1) 1398/12/14 16:15 تا 14:45 حسن اصغرپور 204
فضاي فرهنگي اجتماعي نزول قرآن 1398/12/14 9:30 تا 8:00 محمدعلی مهدوی راد 203
فقه الحدیث 1398/12/14 16:15 تا 14:45 سعید شفیعی 205
فقه الحدیث1 1398/12/14 11:30 تا 10:00 مریم ولایتی 201
فلسفه اخلاق در اسلام 1398/12/14 14:30 تا 13:00 هادی صادقی 202
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/14 9:30 تا 8:00 ندا جعفری فشارکی 207
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/14 16:15 تا 14:45 ندا جعفری فشارکی 207
متن پژوهی1 1398/12/14 14:30 تا 13:00 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 1398/12/14 16:15 تا 14:45 سید محمد منصوری 102
متن پژوهی2 1398/12/14 18:00 تا 16:30 سید محمد منصوری 102
مشکل الحدیث 1398/12/14 9:30 تا 8:00 پوران میرزایی 201
نقد مکاتب و مذاهب تفسيري 1398/12/14 14:30 تا 13:00 علی صفری 205
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/14 9:30 تا 8:00 هادی حجت 204
هندسه دانش های قرآنی و حدیثی 1398/12/14 11:30 تا 10:00 هادی حجت 204
آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 1398/12/13 11:30 تا 10:00 جلیل پروین 202
تاریخ حدیث 1398/12/13 11:30 تا 10:00 مریم صادقی 203
تاریخ حدیث 1398/12/13 14:30 تا 13:00 مریم صادقی 203
تفسیر ترتیبی قرآن1 1398/12/13 14:30 تا 13:00 محمدمهدی کرباسچی 202
تفسیر ترتیبی قرآن2 1398/12/13 16:15 تا 14:45 محمدمهدی کرباسچی 202
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/13 14:30 تا 13:00 علی صفری 205
تفسیر ترتیبی قرآن3 1398/12/13 16:15 تا 14:45 علی صفری 205
تفسیر ساختاری قرآن کریم 1398/12/13 9:30 تا 8:00 مهدیه دهقانی 203
تفسیر موضوعی 1 1398/12/13 9:30 تا 8:00 سحر صدری 202
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/13 14:30 ? 13:00 الهه هادیان 206
روش های تفسیری 1398/12/13 9:30 تا 8:00 الهه هادیان 206
عدالت و آزادي در قرآن 1398/12/13 11:30 تا 10:00 آزاده عباسی 204
علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن1 1398/12/13 13 تا 14:30 رضا میرابوالحسنی 101
فقه الحدیث 1398/12/13 14:30 تا 13:00 زهرا عماری 204
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 1398/12/13 16:15 تا 14:45 رضا میرابوالحسنی 101
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/13 11:30 ? 10:00 الهام ماندگار مهر 314
کارگاه قرائت و ترجمه2 1398/12/13 14:30 ? 13:00 الهام ماندگار مهر 314
متن خوانی عربی(با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/13 11:30 تا 10:00 سید محمد منصوری 102
مفردات قرآن 1398/12/13 16:15 تا 14:45 حسن اصغرپور 204