وضعیت تحصیلی

 

به نام خدا

موضوع : پی‌گیری وضعیت تحصیلی

از دانشجویان گرامی درخواست می‌شود به منظور روشن شدن وضعیت تحصیلی و جلوگیری از تضییع حق خود در صورتی که شامل هر یک از موارد زیر هستند، در اسرع وقت برای پیگیری و به سرانجام رساندن آن اقدام کنند :

·        رفع نقص پرونده

·        تسویه بدهی های مالی

·        به سرانجام رساندن وضعیت درس معرفی شده به استاد

·        اعلام نتیجه دروس میهمان شده در دانشگاه‌های دیگر به آموزش دانشگاه قرآن و حدیث

·        اطمینان از اعلام نتیجه دروس میهمان شده در مرکز آموزش الکترونیکی از طریق مراجعه به میز کار

·        ثبت مرخصی تحصیلی (پزشکی یا غیر پزشکی)

·        تعیین وضعیت نیم‌سال های بدون انتخاب واحد

·        درخواست تسویه حساب کلی با دانشگاه در صورتی که درس‌های خود را به اتمام رسانده اید 

·        پیگیری اعلام نمره پایان نامه

·        و ...

عدم رسیدگی به هر یک از موارد بالا عواقبی به دنبال دارد که مسؤولیت آن به عهده دانشجو خواهد بود.

مدیریت امور آموزشی پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث 11 / 07 / 1397