شرایط پذیرش مقاله جایگزین

 

شرایط پذیرش:

1.        موضوع مقاله باید با رشته دانشجو تناسب داشته باشد.

2.         انتساب به دانشگاه قرآن و حدیث در مقاله مشخص باشد. (به عنوان مثال …………… دانشجوی دکتری تخصصی رشته …………… دانشگاه قرآن و حدیث)

3.        مقالات منتشر شده باید در زمان تحصیل دانشجو در مقطع دکتری چاپ و یا پذیرش شده باشند.

4.        علاوه بر مقالات مستقل، مقالات علمی ـ پژوهشی دانشجویان دکتری با مشارکت اعضای هیأت علمی (داخل یا خارج از دانشگاه)، نیز به عنوان جایگزین امتحان جامع پذیرفته می شود.

5.        دو مقاله علمی ترویجی معادل یک مقاله علمی پژوهشی پذیرفته می‌شود.

6.        مقالاتی که از پایگاه‌های استنادی ISI و ISC پذیرش گرفته‌اند در صورت تایید علمی و معادل سازی با مقالات علمی پژوهشی یا علمی ترویجی توسط مدیر گروه مربوط، به عنوان جایگزین جامع پذیرفته می شوند.

7.        مقاله علمی پژوهشی مشترک با دانشجویان دیگر معادل مقاله علمی ترویجی برای هر یک از دانشجویان لحاظ می‌گردد.

8.        مقالات مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشروط به اینکه منتشر شده باشد پذیرفته می­شود. (تأییدیه پذیرش قابل قبول نیست)