دانشجوی گرامی مراحل ذیل را جهت بررسی مقاله جایگزین امتحان جامع انجام دهید:

1ـ دریافت فرم (از اینجا دریافت کنید)

2ـ تکمیل فرم به صورت کامل

3ـ ارسال فرم به کارشناس امور پایان نامه ها (سرکار خانم امیری) آدرس ایمیل:  amiri.m@qhu.ac.ir

4ـ تماس با کارشناس پایان نامه ها و دریافت شماره و تاریخ نامه اتوماسیونی (شماره تماس: 55922320)

5ـ پیگیری تا حصول نتیجه بر اساس فرآیند (برای مشاهده فرآیند اینجا کلیک کنید)