ارتباط با کارکنان مدیریت

 

ارتباط با کارکنان مدیریت فرهنگی و دانشجویی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی روزهای حضور
1. مریم اثناعشری رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه 259 شنبه، یکشنبه و سه شنبه
2. مهرانگیز داوری کارشناس  امور مشاوره 219 یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه
3. نرگس چراغی کارشناس فرهنگی و فوق برنامه 229 شنبه تا چهارشنبه
4. محسن معصومی رئیس اداره خدمات دانشجویی 221 شنبه تا چهارشنبه
5. معصومه بهشتی کارشناس خدمات دانشجویی 236 شنبه تا چهارشنبه

 

توضیح: برای ارتباط با کارکنان مدیریت فرهنگی و دانشجویی ابتدا با تلفن مستقسم 6-55952524-021  تماس حاصل نمایید و سپس تلفن داخلی مورد نظر خود را وارد نمایید.