برنامه کلاس های آموزش آزاد در سال تحصیلی 98 ـ 1397

دوره های برگزار شده:

ردیف

نام دوره

مدرّس

شروع

خاتمه

 

1

صرف کاربردی

استاد حسینی منصوری

96/02/04

 

96/03/29

 

اطلاعات تکمیلی

2

نحو کاربردی

استاد حسینی منصوری

96/05/23

 

96/07/10

اطلاعات تکمیلی

3

علوم بلاغی  کاربردی

استاد حسینی منصوری

96/07/17

 

 

اطلاعات تکمیلی