نتایج آرای شورای موارد خاص

 

 

 

به نام خدا 

نتایج آرای شورای بررسی موارد خاص

تاریخ به روز رسانی : 06 / 02 / 1400 

برای جست و جو از کلیدهای ترکیبی Ctrl + F استفاده کنید.

 

ردیف

شماره جلسه

رشته

شماره دانشجویی

حکم صادره

501 64 علوم حدیث 9511231188 تمدید سنوات ترم های 991 و 992 با رعایت سایر قوانین آموزشی
500 64 علوم حدیث 9611231140 تمدید سنوات ترم های 991 و 992 با رعایت سایر قوانین آموزشی
499 64 علوم حدیث 9611231156 تمدید سنوات ترم های 991 و 992 با رعایت سایر قوانین آموزشی
498 63 علوم اسلامی با گرایش تفسیر و علوم قرآن 9611231183 تمدید سنوات ترم های 991 و 992 با رعایت سایر قوانین آموزشی
467 63 مجموعه الهیات و معارف اسلامی 9611231175 جهت بررسی مجدد به معاونت آموزشی ارجاع داده شد.
496 63 علوم حدیث 9111221152 تمدید سنوات تا پایان ترم 961 با رعایت سایر قوانین آموزشی

495

شورای مرکزی جلسه 226 مورخ 25 / 09 / 1399

کلام اسلامی (دکتری)

9211241117

تا پايان نيمسال اول 99 به نامبرده فرصت داده شود تا از رساله خود دفاع نمايد و در صورت موفقيت دانش آموخته گردد.

494

62

علوم قرآنی ـ مستشرقان

9611231156

تمدید سنوات تا پایان ترم 991 به شرط تبدیل وضعیت به آموزش محور با رعایت سایر

493

62

علوم حدیث ـ نهج البلاغه

9311231177

با درخواست ایشان مبنی بر بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات موافقت نشد

492

62

علوم قرآنی ـ مستشرقان

9611231170

تمدید سنوات تا پایان ترم 991 به شرط تبدیل وضعیت به آموزش محور با رعایت سایر قوانین آموزشی

اصلاح : تمدید سنوات ترم های 991 و 992 با رعایت سایر قوانین آموزشی

491

62

علوم قرآنی ـ مستشرقان

9611231166

تمدید سنوات تا پایان ترم 991 با رعایت سایر قوانین آموزشی

490

62

علوم حدیث ـ کلام و عقاید

9511231154

تمدید سنوات تا پایان ترم 991 به شرط تبدیل وضعیت به آموزش محور با رعایت سایر قوانین آموزشی

489

62

علوم و معارف قرآن

9411228560

تمدید سنوات تا پایان ترم 991 با رعایت سایر قوانین آموزشی

488

62

فقه و حقوق اسلامی

9311225544

مرخصی بدون احتساب در سنوات بدون شهریه ترم های 981 و 982 و تمدید سنوات تا پایان ترم 991

487

62

فقه و حقوق اسلامی

9311225631

تمدید سنوات ترم های 981 و 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

486

جلسه 223 مورخ 25/06/1399 شورای مرکزی

علوم قرآن و حدیث

9311141113

به نامبرده تا پایان ابان 99 فرصت داده شود تا از رساله خود دفاع نماید . در صورت موفقیت دانش آموخته گردد.

485

61

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9611231140

تمدید سنوات تا پایان ترم 991 با رعایت سایر قوانین آموزشی

484

61

علوم قرآن و حدیث

9511231172

تمدید سنوات تا پایان ترم 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

483

61

علوم قرآن و حدیث

9811131122

مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات ترم 982

482

61

فقه و حقوق اسلامی

9311225536

تمدید سنوات تا پایان ترم 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

481

61

فقه و حقوق اسلامی

9411228425

تمدید سنوات تا پایان ترم 991 با رعایت سایر قوانین آموزشی

480

61

علوم و معارف قرآن

9311225566

موافقت با بازگشت به تحصیل به شرط آنکه مجددا مشروط نشود

479

جلسه 22204/06/1399شورای مرکزی

علوم قرآن و حدیث

9311141114

به نامبرده تا پایان مهر 99 فرصت داده شود تا از رساله خود دفاع نماید در صورت موفقیت دانش آموخته گردد مدت وقفه جزو سنوات تحصیلی ایشان محسوب نمی گردد

478

59

نهج البلاغه

9511231124

تمدید صسنوات تا پایان ترم 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

477

59

علوم حدیث

9311225659

تمدید سنوات تا پایان ترم 982 با رعایت قوانین آموزشی

476

58

کلام اسلامی

9311225580

تمدید سنوات ترم های 981 و 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

475

58

فقه و حقوق اسلامی

9221221144

مرخصی بدون احتساب در سنوات با شهریه ترم 972 و تمدید سنوات ترم 981 با رعایت سایر قوانین آموزشی

474

58

فقه و حقوق اسلامی

9321221152

تمدید سنوات ترم های 981 و 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

473

57

کلام و عقاید

9511131135

تمدید سنوات تا پایان ترم 981 با رعایت سایر قوانین آموزشی

472

57

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9511231117

تمدید سنوات ترم های 981 و 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

471

57

کلام اسلامی

9211221121

با درخواست ایشان موافقت نشد

470

57

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9211231168

با درخواست ایشان موافقت نشد

469

56

علوم و معارف قرآن

9311227356

تمدید سنوات تا پایان ترم 981 با رعایت سایر قوانین آموزشی

468

56

کلام اسلامی

9311225612

ارجاع به شورای استان برای اخذ مجوز ادامه تحصیل و تمدید سنوات ترم 981

467

استانی28/08/1398

کلام امامیه

9211241117

با درخواست تمدید سنوات از 962 تا 981 منوط به دفاع از رساله (پایان نامه) فقط تا پایان همین نیمسال (981) موافقت شد.

466

استانی07/03/1398

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131135

با درخواست نامبرده مخالفت شد

465

55

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9511231159

تمدید سنوات ترم 981 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه با رعایت سایر قوانین آموزشی

464

55

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9411231134

تمدید سنوات ترم 981 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه با رعایت سایر قوانین آموزشی

463

54

فقه و مبانی

9511131125

تمدید سنوات ترم 981 همراه با اخذ شهریه با رعایت سایر قوانین آموزشی

462

52

کلام اسلامی

9211221121

تمدید سنوات ترم های 971 و 972 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

461

52

نهج البلاغه

9211231137

ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز تمدید سنوات ترم های 971 و 972

460

52

علوم قرآن و حدیث

9111141125

ارجاع به شورای مرکز جهت اخذ مجوز ترم های 961 تا 972

459

52

علوم حدیث

9221221125

تمدید سنوات تا پایان ترم 972 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

458

52

فقه و حقوق اسلامی

9511229151

با ادامه تحصیل ایشان به شرط آنکه دیگر مشروط نشود موافقت شد

457

52

فقه و حقوق اسلامی

9211221118

مرخصی بدون احتساب در سنوات همراه با اخذ شهریه برای ترم 971 و تمدید سنوات ترم های 972 و 981 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

456

51

فقه و حقوق اسلامی

9611221214

مرخصی ترم تحصیلی 971 با احتساب در سنوات و رعایت سایر قوانین آموزشی

455

51

کلام اسلامی

9211221121

با درخواست ایشان موافقت نشد طبق قوانین آموزشی با ایشان تسویه حساب شود

454

50

علوم قرآن و حدیث

9111141122

ارجاع به شورای مرکزی برای اخذ مجوز ترم های 961 تا 971

453

50

علوم قرآن و حدیث

9211231114

مرخصی بدون احتساب در سنوات همراه با اخذ شهریه برای ترم های 942 و 951 و تمدید سنوات تا پایان ترم 971 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

452

49

فقه و مبانی حقوق

8810124

با درخواست ایشان موافقت نشد با ایشان تسویه حساب شود.

451

49

کلام و عقاید

9321231117

تمدید سنوات تا پایان ترم 971 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

450

49

کلام و عقاید

9411131329

تمدید سنوات تا پایان ترم 971 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

449

الحاقیه 48

کلام و عقاید

9511231154

مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی ترم 952 و 961 بدون پرداخت شهریه

448

48

علوم و معارف نهج البلاغه

9321231117

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

447

46

علوم قرآن و حدیث

9311231152

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

446

46

گرایش نهج البلاغه

9311231177

ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز ترم 962

445

46

گرایش نهج البلاغه

9211231137

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

444

46

فقه و حقوق اسلامی

9111221401

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

443

46

علوم قرآن و حدیث

9211141113

ارجاع به شورای کشوری جهت اخذ مجوز ترم 961 و 962

442

46

علوم قرآن و حدیث

9211141115

ارجاع به شورای کشوری جهت اخذ مجوز ترم 961 و 962

441

46

کلام و عقاید

9311231166

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

440

46

کلام امامیه

9111141118

ارجاع به شورای کشوری جهت اخذ مجوز ترم های 951 تا 962

439

46

گرایش نهج البلاغه

9311231140

ارجاع به کمسیون استانی جهت اخذ مجوز ترم 962

438

46

علوم قرآن و حدیث

9111141125

ارجاع به شورای کشوری جهت اخذ  مجوز ترم های 951 تا 962

437

46

فقه و مبانی حقوق

9311231146

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی

436

46

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111231171

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی

435

45

کلام امامیه

9211241118

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

434

45

علوم و معارف نهج البلاغه

9321231120

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 به شرط تصویب طرح تفصیلی همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

433

45

فقه و مبانی حقوق

9221231253

ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز ترم های 961 و 962

432

45

علوم قرآن و حدیث

9311231143

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

431

45

علوم حدیث

9111221143

بازگشت به تحصیل ایشان به شرط آنکه دیگر مشروط نشود و تمدید سنوات فقط تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

430

45

علوم قرآن و حدیث

9311231181

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

429

45

کلام امامیه

9111141123

تمدید سنوات تا پایان ترم 961همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

428

45

فقه و مبانی حقوق

9411231111

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

427

45

کلام و عقاید

9411131325

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

426

45

معارف قرآن

9411232316

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

425

45

کلام و عقاید

9411231141

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

424

45

کلام و عقاید

9411231118

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

423

45

معارف قرآن

9411231128

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

422

استانی11/11/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131118

با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی موافقت شد. ضمن آنکه در خصوص مدت وقفه یک نیمسال مرخصی بدون احتساب در نظر گرفته شود.

421

استانی11/11/1396

گرایش نهج البلاغه

8911131900

درخواست به صورت مجدد مطرح و فاقد مستندات دال بر خاص بودن تشخیص داده شد.

420

الحاقیه 44

کلام امامیه

9111241116

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

419

الحاقیه 44

فقه و مبانی حقوق

9221231253

ارجاع به شورای استانی جهت تمدید سنوات ترم 961

418

44

نهج البلاغه

9411231119

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

417

44

علوم حدیث گرایش کلام و  عقاید

9411131322

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

416

44

فقه و مبانی حقوق

9411131313

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

415

44

علوم و معارف نهج البلاغه

9311131123

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

414

44

کلام امامیه

9111241111

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

413

44

کلام امامیه

9111241113

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

412

استانی29/09/1396

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8911131900

درخواست بازگشت به تحصیل مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی شورای موارد خاص استان موکول گردید.

411

استانی29/09/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131118

درخواست بازگشت به تحصیل مطرح و جهت تکمیل مدارک به دانشگاه عودت داده شد.

410

استانی29/09/1396

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9211231147

درخواست افزایش سنوات مطرح و با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان نیمسال 961 موافقت شد.

409

استانی29/09/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131135

درخواست بازگشت به تحصیل مطرح و موضوع درخواست مشارالیه جهت بررسی بیشتر به دانشگاه مربوطه عودت داده شد

408

الحاقیه 43

علوم قرآن و حدیث

9111131112

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 و ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز ترم های 942- 951- 952 -961

407

الحاقیه 43

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131118

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

406

الحاقیه 42

فقه و حقوق اسلامی

9111131118

انتخاب واحد پایان نامه ترم 942 و 951 انجام شود

405

43

کلام امامیه

9111141118

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

404

43

علوم قرآن و حدیث

9311231177

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

403

43

معارف نهج البلاغه

9311231132

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

402

43

کلام امامیه

9111141121

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

401

43

معارف نهج البلاغه

9311231140

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

400

43

علوم حدیث گرایش کلام

9311231147

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ هزینه ترم‌های اضافه شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

399

43

کلام امامیه

9111141117

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

398

43

فقه و حقوق

9111131135

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی با رعایت سایر قوانین آموزشی و ارجاع به شورای استان جهت اخذ مجوز ترم های 942- 951 – 952 -961

397

43

معارف نهج البلاغه

8911131900

ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز برای بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات ترم‌های 922 تا 961

396

43

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231139

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

395

43

علوم قرآن و حدیث

9211231114

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

394

43

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231137

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

393

42

فقه و حقوق

9311131124

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

392

42

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231137

ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز 961 در صورت ارائه کفایت پژوهش

391

42

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231183

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

390

42

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9221231253

با درخواست ایشان موافقت نشد

389

42

کلام و عقاید

9211231147

تمدید سنوات تا پایان ترم 942 و 951 و ارجاع به شورای استان برای ترم های 952 و 961 با رعایت سایر قوانین آموزشی

388

42

علوم قرآن و حدیث

9211231114

ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز 961 در صورت ارائه کفایت پژوهش

387

42

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9311131122

تمدید سنوات تا پایان ترم 961همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

386

42

علوم حدیث

9111221143

مرخصی بدون احتساب در سنوات همراه با پرداخت شهریه طبق آیین نامه مالی با رعایت سایر قوانین آموزشی

385

42

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9411231112

مرخصی بدون احتساب در سنوات 952 و 961

384

42

معارف نهج البلاغه

9321231113

تمدید سنوات تا پایان ترم 961همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

383

42

کلام و عقاید

9311231139

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

382

42

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9311231166

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

381

42

علوم و معارف نهج البلاغه

9321131115

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

380

42

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131118

ارجاع به شورای استان جهت اخذ مجوز ترم 961

379

42

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231139

ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز 961 در صورت ارائه کفایت پژوهش

378

الحاقیه 40

قرآن و حدیث

9311231174

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

377

الحاقیه 41

کلام و عقائد

9311231139

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آئین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

376

استانی 26/06/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9511232315

درخواست مبنی بر انتقال به دوره الکترونیکی مطرح و بررسی درخواست نامبرده با نظر مساعد به شورای بررسی موارد خاص مرکز احاله گردید

375

استانی 26/06/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9211231178

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی موافقت شد

374

استانی 26/06/1396

علوم قرآن و حدیث

9211231115

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی موافقت شد

373

41

 

قران وحدیث

9211231111

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

372

41

معارف قرآن

9311233123

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

371

41

علوم قرآن وحدیث

9311231165

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

370

41

علوم و معارف نهج البلاغه

9321131115

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

369

41

علوم و معارف نهج البلاغه

9321131114

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

368

41

علوم قرآن و حدیث

9211231264

مرخصی بدون احتساب در سنوات بدون شهریه برای ترم های 941 و 942 و مرخصی بدون احتساب در سنوات با شهریه برای ترم های 951 و 952

367

41

نهج البلاغه

9321131116

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

366

41

نهج البلاغه

9321231120

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

365

41

فقه و مبانی حقوق

9511232315

ارجاع به شورای استانی جهت اخذ مجوز انتقال به واحد آموزش الکترونیکی

364

41

علوم قرآن و حدیث

9211231115

تمدید سنوات ترم های 942 و 951 و ارجاع به شورای استان برای مجوز بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات ترم 952

363

الحاقیه 39

علوم قرآن و حدیث

9311131113

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

362

استانی 17/03/1396

علوم قرآن و حدیث

9111131116

مقرر گردید نیمسال های 942 و 951 وقفه با احتساب در سنوات و همچنین تا پایان 952 فرصت داده شود از پایان نامه خود دفاع کرده و در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردد.

361

چهلم

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231130

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

360

چهلم

معارف قرآن

9311231134

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

359

چهلم

معارف قرآن

9311231149

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

358

چهلم

معارف قرآن

9311131125

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

357

چهلم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9311231169

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

356

چهلم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9311131124

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

355

چهلم

علوم قرآن و حدیث

9311231170

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

354

چهلم

علوم حدیث-کلام و عقید

9311231150

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

353

چهلم

علوم قرآن و حدیث

9111231129

با توجه به وضعیت بارداری و زایمان دانشجو و شرایط سخت برای عدم حضور در کلاس با انتقال نامبرده به بخش مجازی موافقت شد

352

چهلم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9221231253

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

351

39

علوم حدیث نهج البلاغه

9311231177

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

350

39

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231168

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

349

39

علوم حدیث با گرایش کلام وعقاید

9311231166

با مرخصی بدون احتساب در سنوات ترم 952 ایشان موافقت شد

348

39

علوم حدیث نهج البلاغه

9311231140

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

347

39

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231132

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

346

39

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231121

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

345

39

علوم و معارف نهج البلاغه

9311131123

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

344

39

علوم حدیث-کلام و عقاید

9211231147

تمدید سنوات تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی و ارجاع به شورای استان برای مجوز ترم 952 در صورت ارائه کفایت پژوهش

343

39

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231139

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

342

39

کلام امامیه

9111241116

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

341

39

کلام امامیه

9111241113

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

340

39

کلام امامیه

9111241111

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

339

39

علوم قرآن و حدیث گرایش کلام و عقاید

9111231147

مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 951  و تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

338

39

علوم و معارف قرآن

9111221167

با تمدید سنوات ایشان موافقت نشد طبق آئین نامه با ایشان تسویه حساب شود

337

39

علوم حدیث

9111221143

با ادامه تحصیل ایشان مشروط بر اینکه دیگر مشروط نشوند موافقت می شود

336

39

علوم قرآن و حدیث

9111141125

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

335

39

کلام امامیه

9111141123

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

334

39

علوم قرآن و حدیث

9111141122

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

333

39

کلام امامیه

9111141121

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

332

39

علوم قرآن و حدیث

9111141120

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

331

39

كلام امامیه

9111141119

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

330

39

كلام امامیه

9111141118

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

329

39

کلام امامیه

9111141117

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

328

39

کلام امامیه

9111141114

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

327

39

علوم قرآن و حدیث

۹۱۱۱۱۴۱۱۱۳

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

326

39

علوم قرآن و حدیث

9111141112

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

325

39

علوم قرآن و حدیث

9211231114

مرخصی بدون احتساب در سنوات با پرداخت شهریه ترم 942

324

39

کلام اسلامی

9311225612

با درخواست ادامه تحصیل نامبرده به شرط عدم مشروطی موافقت شد

323

39

کلام امامیه

9311231126

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

322

39

کلام و عقاید اسلامی

9311231159

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

321

39

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9311231153

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

320

39

علوم قرآن وحدیث

9211231126

تمدید سنوات ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

319

39

علوم قرآن وحدیث

9211231125

تمدید سنوات ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

318

38

کلام و عقاید

9411131329

اجازه مشروط برای حضور در امتحانات

317

38

علوم قرآن و حدیث

9111131116

ارجاع به شورای استان جهت اخذ مجوز ترم های 942 و 951

316

37

معارف نهج البلاغه

9211231238

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

315

37

علوم قرآن و حدیث

9211231112

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

314

37

کلام و عقاید

9211231147

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

313

37

کلام و عقاید

9211131197

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

312

37

علوم قرآن و حدیث

9111131112

با تمدید سنوات ترم 951 موافقت نشد ـ طبق آیین نامه مالی دانشجویی با دانشجو تسویه حساب شود

311

37

کلام و عقاید

9011231702

طی بررسی انجام شده با توجه به قوانین مرخصی از نظر مالی مشکلی برای ایشان نیست

310

36

کلام و عقاید

9211231157

تمدید سنوات ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

309

35

فقه و مبانی

9211131197

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

308

35

فقه و مبانی

9111131127

تمدید سنوات ترم 942 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی و در صورت عدم اتمام تحصیل تا پایان ترم 942برای تمدید سنوات ترم 951 به شورای استان ارجاع داده شود.

307

35

علوم قرآن و حدیث

9211231128

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

306

35

فقه و مبانی

9211131199

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

305

35

کلام امامیه

9211131252

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

304

35

فقه و مبانی

9211231178

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

303

35

علوم قرآن و حدیث

9311225566

اجازه بازگشت به تحصیل در صورت عدم مشروطی و پرداخت شهریه طبق قوانین آموزشی

302

35

فقه و مبانی

9221231253

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم951 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

301

34

علوم حدیث

8911221053

عدم موافقت با ادامه تحصیل و دریافت مدرک کاردانی طبق قوانین آموزش

300

34

معارف قرآن

9211131236

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

299

34

معارف قرآن

9211131235

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

298

34

کلام و عقاید

9211131160

تمدید سنوات ترم 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

297

سی و 3

نهج البلاغه

9211231138

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

296

سی و 3

نهج البلاغه

9111231188

ارسال به شورای استان جهت اخذ مجوز دفاع از پایان نامه

295

سی و 3

علوم حدیث

8911221053

ارسال به شورای استان جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل

294

سی و 3

نهج البلاغه

9211231144

تمدید  سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

293

استانی 17/3/95

تفسیر اثری

8911131500

وقفه تحصیلی بدون احتساب در سنوات از 922 تا 932 تمدید سنوات 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

292

استانی 17/3/95

فقه و مبانی حقوق

9111131127

تمدید سنوات 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

291

استانی 17/3/95

کلام و عقاید

9111231139

تمدید سنوات 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

290

استانی 17/3/95

فقه و مبانی حقوق

8820118

وقفه تحصیلی بدون احتساب در سنوات از 921 تا 932 تمدید سنوات ترم 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

289

سی و دوم

قرآن و حدیث

9211231115

ارسال به شورای بررسی موارد خاص استان جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل با توجه به دو ترم مشروطی

288

سی و دوم

فقه و مبانی

9211231166

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

287

سی و دوم

فقه و مبانی

9211131222

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

286

سی و دوم

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و ارسال به شورای بررسی موارد خاص استان جهت اخذ مجوز ترم 942

285

سی و دوم

نهج البلاغه

9111231188

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

284

سی و دوم

علوم حدیث

9311225579

ارسال به شورای استان جهت اخذ مجوز تحصیل به دلیل سه ترم مشروطی.

283

سی و دوم

معارف نهج البلاغه

9211231247

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

282

سی و دوم

معارف نهج البلاغه

9211231239

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

281

سی و دوم

کلام امامیه

9211231250

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

280

سی و دوم

کلام و عقاید

9211231146

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

279

سی و دوم

کلام و عقاید

9211231157

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

278

سی و دوم

کلام و  عقاید

9211231158

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

277

سی و یکم

علوم حدیث/ کلام

9211231149

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

276

سی و یکم

کلام امامیه

9211131252

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

275

سی و یکم

علوم حدیث/ نهج البلاغه

9211231141

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

274

سی و یکم

علوم حدیث/ کلام

9111231142

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 و دفاع تا پایان سال همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

273

سی و یکم

فقه و مبانی حقوق

9211131194

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

272

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231120

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

271

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231129

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

270

سی و یکم

نهج البلاغه

9211231244

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

269

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231127

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

268

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231120

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان سال (درصورت ارائه کفایه تا پایان بهمن94) همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

267

سی و یکم

 

9211231125

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

266

سی و یکم

نهج البلاغه

9211231238

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

265

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231125

مرخصی بدون احتساب در سنوات و بدون شهریه و جریمه برای ترم 941

264

سی و یکم

تفسیر اثری

8912231511

اصلاح رای شورای 29 موارد خاص بدین شرح: مرخصی بدون احتساب در سنوات بدون شهریه برای ترم های 911 و 912 و مرخصی بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه و بدون جریمه برای ترم های 921 و 922 با رعایت سایر قوانین آموزشی

263

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231132

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

262

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231112

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

261

سی ام

علوم حدیث/ کلام و عقاید

9211231153

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

260

سی ام

فقه و مبانی حقوق

9211231259

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

259

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9/21E+09

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

258

سی ام

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231243

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

257

سی ام

کلام امامیه

9211231263

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

256

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231125

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

255

الحاقیه 29

علوم قرآن و حدیث

9211231126

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

254

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231158

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

253

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231147

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

252

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231150

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

251

الحاقیه 29

فقه و حقوق

9111131140

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

250

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231157

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

249

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231146

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

248

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231250

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

247

الحاقیه 29

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231239

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

246

الحاقیه 29

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231247

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

245

29

علوم قرآن و حدیث

9111231122

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

244

29

تفسیر اثری

8912231511

مرخصی بدون احتساب در سنوات ترم های 911 تا 922 و بدون شهریه برای ترم های 921و 922

243

28

علوم قرآن و حدیث

9011233013

مجوز مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات جهت ترم های 912 تا 932 و دو ترم بدون شهریه و مجوز تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

242

28

علوم و معارف قرآن

9411228481

ارجاع مدارک بیماری به پزشک معتمد دانشگاه جهت ارائه نظر نهایی

241

28

کلام امامیه

9111241115

رای شورای 27 موارد خاص بدین شرح اصلاح می گردد: با مرخصی ترم های 931 و 932 بدون احتساب در سنوات همراه با شهریه موافقت گردید.

240

استانی 27/08/1394

علوم قرآن و حدیث

9011133012

درخواست نامبرده سنوات تحصیلی نیمسال هشتم و 9 مطرح و با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی منوط به دفاع تا پایان نیمسال 941 موافقت شد

239

استانی 27/08/1394

گرایش تفسیر اثری

8820560

به دلیل عدم مراجعه بیش از نصف مدت مجاز تحصیل جهت انتخاب واحد و ادامه تحصیل بررسی درخواست نامبرده با نظر مساعد به شورای بررسی موارد خاص مرکزی احاله گردید

238

استانی 27/08/1394

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011132117

درخواست نامبرده سنوات تحصیلی نیمسال هشتم و 9 مطرح و با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی منوط به دفاع تا پایان نیمسال 941 موافقت شد

237

27

 

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131126

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

236

27

دکتری کلام امامیه

9111241115

با مرخصی ترم های 931 بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه و بدون جریمه موافقت گردید.

235

27

کارشناسی ارشد تفسیر اثری

8911131500

در صورت ارائه کفایت پژوهش تا پایان ترم 941 به استان ارسال شود و درغیر این صورت اخراج گردند.

234

27

کارشناسی ارشد علوم حدیث ـ نهج البلاغه

9111131148

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

233

27

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131125

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

232

27

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

8820118

در صورت ارائه کفایت پژوهش تا پایان ترم 941 به استان ارسال شود و درغیر این صورت اخراج گردند.

231

27

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131135

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

230

استانی 22/7/1394

علوم قرآن و حدیث

9011133006

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم 932 با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی و منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان همین نیمسال موافقت شد.

229

استانی 22/7/1394

علوم حدیث نهج البلاغه

8911131900

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم تا دهم 922 تا 931 نامبرده مخالفت شد

228

26

علوم حدیث کلام و عقاید

9111231144

با توجه به رای شورای شماره22، مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

227

26

علوم حدیث نهج البلاغه

8911231901

مجوز تمدید سنوات ترم های912 و 921 با اخذ شهریه و جریمه و ارسال به استان جهت اخذ مجوز تمدید سنوات ترم های 922 تا 941

226

26

فقه و مبانی حقوق

8820128

با مرخصی ترم های 902 تا922 بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه موافقت و تمدید سنوات تا ترم 941 با اخذشهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

225

26

فقه و مبانی حقوق

9111131118

مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

224

26

علوم حدیث کلام و عقاید

9111231148

مرخصی ترم های 922و 931 و 932بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه ثابت و با رعایت سایر قوانین آموزشی

223

26

فقه و مبانی حقوق

9111231165

مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

222

26

فقه و مبانی حقوق

9011132117

مجوز تمدید سنوات ترم های  922 و 931 ارسال به استان جهت اخذ مجوز سنوات 932 و 941 با رعایت سایر قوانین آموزشی

221

26

فقه و مبانی حقوق

8820121

مجوز مرخصی بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه برای ترم های 902 تا 931 و تمدید سنوات تا ترم 942 با رعایت سایر قوانین آموزشی

220

26

علوم حدیث نهج البلاغه

9311231186

با انتقال نامبرده به مرکز آموزش های الکترونیک با رعایت سایر قوانین آموزشی موافقت شد

219

26

علوم حدیث نهج البلاغه

9111231151

مجوز تمدید ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

218

26

علوم قرآن و حدیث

9011133003

وفق اخراج براساس شورای 25، با بازگشت ایشان به تحصیل موافقت گردید. مجوز سنوات ترم های 922 و 931 با اخذ شهریه و جریمه و ارسال به استان جهت اخذ مجوز ترم های932 و 941

217

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232118

درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم تا دهم نامبرده مطرح و فاقد مستندات دال بر خاص بودن درخواست نامبرده تشخیص داده شد.

216

استانی 94/6/25

علوم حدیث تفسیر اثری

8820560

با درخواست بازگشت به تحصیل توام با افزایش سنوات نامبرده مخالفت شد

215

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232112

با درخواست افزایش سنوات تا نیمسال هشتم موافقت و بررسی افزایش سنوات تحصیلی نیمسال دهم (932) نامبرده به شورای موارد خاص مرکزی احاله گردید

214

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233009

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

213

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233017

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

212

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233001

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

211

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011232111

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

210

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011132105

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

209

25

قرآن و حدیث

9011133012

مجوز تمدید سنوات ترم های 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان + اخذ شهریه و جریمه

208

25

فقه و حقوق

9111131120

مجوز تمدید سنوات ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

207

25

فقه و حقوق

9111131130

با بازگشت به تحصیل نامبرده مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 موافقت گردید + اخذ شهریه و جریمه

206

25

قرآن و حدیث

9011133003

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

205

24

فقه و حقوق

9111231160

مجوز تمدید سنوات ترم 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

204

24

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 بدون احتساب در سنوات و اخذ شهریه و مجوز تمدید سنوات ترم 941 بدون احتساب در سنوات و عدم اخذ شهریه مشروط به دفاع تا پایان ترم 941

203

24

فقه و حقوق

9111131127

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

202

24

فقه و حقوق

9111131135

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

201

24

قرآن و حدیث

9011133006

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان و دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

200

23

قرآن و حدیث

9011133009

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

199

23

قرآن و حدیث

8911233020

مجوز تمدید سنوات 931 و 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

198

23

فقه و مبانی حقوق

9011132105

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان و دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

197

23

قرآن و حدیث

9011233012

مجوز تمدید سنوات 931 و 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

196

23

تفسیر اثری

8911231506

مجوز تمدید سنوات ترم 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

195

23

نهج البلاغه

9111231150

مجوز تمدید سنوات 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

194

23

فقه و مبانی حقوق

9111131130

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

193

23

قرآن و حدیث

9111231120

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

192

23

فقه و مبانی حقوق

9111231160

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

191

22

تفسیر اثری

8820560

مجوز تمدید سنوات 912 و 911 مشروط به اخذ مجوز ترم های 921 و 922 و 931 و 932 از شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

190

22

فقه و مبانی حقوق

8911232112

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 از  شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

189

22

کلام و عقاید

9111231146

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

188

22

کلام و عقاید

9111231144

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

187

22

فقه و مبانی حقوق

9111131131

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

186

22

قرآن و حدیث

9111231128

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

185

22

فقه و مبانی حقوق

9111131133

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

184

22

کلام و عقاید

9111231148

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

183

22

قرآن و حدیث

9111131111

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

182

22

قرآن و حدیث

9111131116

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح اجمالی و تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

181

22

فقه و حقوق

9111131139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

180

22

فقه و حقوق

9111131117

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

179

22

فقه و حقوق

9111131134

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

178

22

نهج البلاغه

9111131150

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

177

22

نهج البلاغه

9111131148

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

176

22

کلام و عقاید

9111231145

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

175

22

فقه و حقوق

9111131141

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

174

22

کلام و عقاید

9111231136

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

173

22

فقه و حقوق

9111231184

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

172

22

قرآن و حدیث

9111231117

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

171

22

قرآن و حدیث

9011133012

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

170

21

فقه و مبانی حقوق

8911232118

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

169

21

نهج البلاغه

8911131900

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

168

21

علوم قرآن و حدیث

9011233009

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 و اخذ مجوز 932 از استان + اخذ شهریه و جریمه 922 بدون اخذ شهریه و جریمه 931 و 932

167

21

نهج البلاغه

9011231915

عودت به آموزش جهت اقدام بر اساس قوانین آموزشی

166

21

نهج البلاغه

9111231157

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفضیلی تا 30/2/94 و دفاع در ترم 932 با رعایت قوانین آموزشی + اخذ شهریه و جریمه

165

21

نهج البلاغه

9111231152

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

164

21

علوم قرآن و حدیث

9111231122

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

163

21

فقه و مبانی حقوق

9111231164

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

162

21

علوم قرآن و حدیث

9111231131

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

161

21

کلام و عقاید

9111231137

مجوز مرخصی ترم 932 با احتساب در سنوات با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

160

21

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

159

21

قرآن و حدیث

9111231121

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

158

21

نهج البلاغه

9111131147

مجوز مرخصی ترم 932 با احتساب در سنوات با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

157

21

قرآن و حدیث

9111131113

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

156

20

ارشد/ کلام و عقائد

9011231702

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

155

20

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011232103

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به دفاع تا پایان مهلت اعلام شده + اخذ شهریه و جریمه

154

20

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011232111

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

153

20

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233001

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

152

20

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233003

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به دفاع تا پایان مهلت اعلام شده + اخذ شهریه و جریمه

151

20

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233017

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

150

20

نهج البلاغه

9311131128

با درخواست نامبرده مشروط به رعایت قوانین آموزشی موافقت گردید

149

20

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233016

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

148

20

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233005

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

147

20

ارشد فقه و مبانی حقوق

8911232118

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

146

استانی 93/7/28

علوم حدیث تفسیر اثری

8911231500

با تمدید نیمسال 2-92 و 1-93 منوط به دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی در همین ترم موافقت شد.

145

19

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233004

مجوز تمدید سنوات 922و 931 + اخذ شهریه و جریمه

144

19

ارشد نهج البلاغه

8911231909

مجوز تمدید سنوات 922و 931 + اخذ شهریه و جریمه

143

19

ارشد کلام و عقاید

9011231710

مجوز تمدید سنوات 922و 931 + اخذ شهریه و جریمه

142

19

ارشد فقه و مبانی

9011132116

مجوز تمدید سنوات 922و 931 + اخذ شهریه و جریمه

141

19

نهج البلاغه

9311131128

با درخواست انتقال نامبرده مطابق قوانین آموزشی موافقت گردید

140

18

ارشد فقه و مبانی

8820122

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 اخذ مجوز ترم های 922 و 931 از استان + اخذ شهریه و جریمه

139

18

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011133006

مجوز تمدید سنوات ترم 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد + اخذ شهریه و جریمه

138

18

ارشد فقه و مبانی

9011132110

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

137

18

ارشد فقه و مبانی

9011132108

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

136

18

ارشد فقه و مبانی

9011132101

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

135

18

ارشد فقه و مبانی

9011232106

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

134

18

نهج البلاغه

9311131127

با انتقال نامبرده از حضوری به مجازی موافقت گردید

133

18

ارشد نهج البلاغه

9011231910

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

132

18

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233012

مجوز تمدید سنوات 931+ اخذ شهریه و جریمه

131

استانی 19/06/1993

ارشد نهج البلاغه

9111131147

با ادامه تحصیل از نیمسال 92-1 موافقت شد

130

استانی 19/06/1993

ارشد نهج البلاغه

8911231912

ادامه تحصیل و تمدید سنوات 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

129

استانی 19/06/1993

ارشد نهج البلاغه

8810966

ادامه تحصیل و تمدید سنوات نیمسال 912 921 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

128

استانی 19/06/1993

ارشد فقه و مبانی حقوق

8911232103

تمدید سنوات 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

127

استانی 19/06/1993

ارشد تفسیر اثری

8911231504

ادامه تحصیل و تمدید سنوات 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

126

استانی 19/06/1993

ارشد علوم قرآن و حدیث

8820326

ادامه تحصیل و تمدید سنوات 921 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

125

17

ارشد تفسیر اثری

8911231500

مجوز تمدید سنوات ترم 912 و 921 مشروط به ارائه مجوز ترم 922 و 931 استان + اخذ شهریه و جریه ترم 912 921 922

124

17

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011132107

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

123

17

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011132104

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

122

17

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233010

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

121

16

ارشد کلام و عقاید

9011231711

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

120

15

ارشد تفسیر اثری

8820569

مجوز تمدید سنوات 911 و 912 مشروط به اخذ تمدید مجوز سنوات 921 و 922 از استان

119

15

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233008

مجوز تمدید سنوات 922 + اخذ شهریه و جریمه

118

14

کارشناسی علوم حدیث

8911221063

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 922 + اخذ شهریه ثابت

117

14

کارشناسی علوم حدیث

8911221053

مجوز ادامه تحصیل مشروط به عدم مشروطی مجدد

116

14

ارشد فقه و مبانی

9011132111

مجوز تمدید ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

115

14

ارشد قرآن و حدیث

9011133008

مجوز تمدید ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

114

14

کارشناسی معارف قرآن

9011224088

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 922

113

13

ارشد نهج البلاغه

9011231915

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 921 و 922

112

13

ارشد کلام و عقاید

9011231703

مجوز تمدید سنوات 922 + 50 % تخفیف شهریه 922

111

13

کارشناسی معارف قرآن

9011224019

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 922 و 931

110

13

ارشد کلام و عقاید

9011231701

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

109

13

ارشد فقه و حقوق

9011132117

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

108

12

ارشد تفسیر اثری

8911231504

مجوز تمدید سنوات ترم 912 و 921 و اخذ مجوز ترم 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

107

12

ارشد قرآن و حدیث

9011133003

مجوز تمدید سنوات 92 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

106

12

کارشناسی علوم حدیث

9111221134

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای ترم 922 و اخذ شهریه

105

12

ارشد قرآن و حدیث

9011233018

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

104

12

ارشد قرآن و حدیث

9011133009

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

103

12

ارشد قرآن و حدیث

9011233004

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

102

12

ارشد

8820567

با توجه به مجوز استان و آمادگی دانشجو برای دفاع پایان نامه در زمان اعلام شده مجوز تسویه حساب بدون اخذ شهریه و جریمه ترم 912 صادر گردید.

101

12

ارشد ـ قرآن و حدیث

9211231128

مجوز مرخصی ترم 922 با احتساب در سنوات + اخذ شهریه و جریمه

100

12

ارشد ـ قرآن و حدیث

8820326

مجوز تمدید سنوات ترم 902و 911 و اخذ مجوز ترم 921 و 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

99

12

کارشناسی فقه و حقوق

9111221299

مجوز مرخصی با احتساب در سنوات ترم 922 + اخذ شهریه

98

12

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011232117

مجوز تمدید سنوات ترم 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

97

12

کارشناسی علوم حدیث

9011226034

مجوز مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات ترم 922 + اخذ شهریه

96

12

ارشد نهج البلاغه

8911231912

مجوز تمدید سنوات ترم 912 و 921 و اخذ مجوز ترم 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

95

11

علوم حدیث-نهج‌البلاغه

8810966

مجوز تمدید سنوات ترم 902 و 911 و اخذ مجوز ترم 912 و 921 و 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

94

11

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232103

مجوز تمدید سنوات ترم 912 و 921 و اخذ مجوز ترم 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

93

11

علوم حدیث

8911221061

مجوز ادامه تحصیل مشروط به عدم مشروطی طبق آیین نامه و مقررات

92

11

علوم قرآن و حدیث

9011233005

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

91

11

علوم قرآن و حدیث

9011233016

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

90

11

علوم قرآن و حدیث

9011233017

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

89

11

علوم حدیث-نهج‌البلاغه

9011231917

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

88

11

علوم حدیث-نهج‌البلاغه

9011231919

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه بدون جریمه

87

11

علوم قرآن و حدیث

9011133006

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

86

11

علوم قرآن و حدیث

9011133010

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

85

11

علوم قرآن و حدیث

9011133011

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

84

11

علوم قرآن و حدیث

9011133012

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

83

11

علوم قرآن و حدیث

9011133013

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

82

11

علوم قرآن و حدیث

9011233007

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

81

11

کلام اسلامی

9011226034

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای ترم 902 و 911 بدون اخذ شهریه و ترم 912 و 921 و 922 بدون احتساب در سنوات و اخذ شهریه بدون جریمه

80

11

علوم قرآن و حدیث

9211231122

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای ترم 922 و 931 بدون اخذ هزینه

79

10

علوم قرآن و حدیث

9011233014

تمدید سنوات ترم 921 و 922 بدون احتساب در سنوات بدون اخذ شهریه و جریمه

78

10

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9111131147

با توجه به تایید شورای تحصیلات تکمیلی و در صورت موافقت شورای استان، مشروط به ادامه تحصیل مستمر و بدون وقفه تحصیلی با بازگشت به تحصیل ایشان موافقت می‌شود.

77

استانی 92/9/27

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820140

تمدید نیم سال 1 و 2 - 92

76

استانی 92/9/27

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8820960

تمدید نیم سال 2-91 و 1 و 2-92

75

9

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911231501

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

74

9

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8820960

تمدید سنوات 902 و 911 و اخذ مجوز 912 و 921 و 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

73

9

علوم قرآن و حدیث

8911231701

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

72

9

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

8911231703

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

71

9

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911231507

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

70

9

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820140

تمدید سنوات 911 و 912 و اخذ مجوز 921 و 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

69

8

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8911231901

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

68

8

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911132106

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

67

8

علوم قرآن و حدیث

8911233007

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

66

7

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

8720756

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

65

7

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232116

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

64

7

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8911231900

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

63

7

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911231502

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

62

7

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911131501

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

61

7

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911131500

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

60

7

علوم قرآن و حدیث

8911133002

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

59

استانی 92/7/8

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8820970

نظر به سوابق آموزشی موجود، با اعطاء افزایش سنوات در نیم سال دوم 91-90 و نیم سال دوم 92-91 و نیم سال اول و دوم 93-92 (مشروط به پرداخت شهریه نوبت دوم با رعایت سایر ضوابط و مقررات موافقت گردید.

58

استانی 92/7/8

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8520540

مقرر شد با تمدید نیم سال اول و دوم 92-91 (مشروط به دفاع از پایان نامه حداکثر تا آبان ماه 92 همراه با پرداخت شهریه نوبت دوم) با رعایت سایر ضوابط و مقررات موافقت گردد.

57

6

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

8911131704

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

56

5

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8520540

با توجه به اسناد ارائه شده قابل تمدید نیست لیکن با توجه به اینکه دارای مجوز شورای استانی می باشند در صورت صدور مجوز مجدد شورای استانی ادامه تحصیل و مجوز دفاع ایشان بلامانع است + اخذ شهریه و جریمه

55

5

علوم قرآن و حدیث

8820317

تمدید سنوات 902 و 911 و ارسال به شورای موارد خاص استانی برای تمدید 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

54

5

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820140

تمدید ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

53

5

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8810124

تمدید ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

52

5

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8820970

در صورت موافقت شورای استانی با بازگشت به تحصیل ایشان موافقت می شود + اخذ شهریه و جریمه

51

5

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911231500

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

50

استانی

علوم قرآن و حدیث

8820317

تمدید ترم های 912 و 921

49

4

کلام و عقاید

8911131702

مجوز تمدید تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

48

4

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911132107

مجوز تمدید تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

47

4

نهج البلاغه

8911231901

مجوز تمدید تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

46

4

تفسیر اثری

8820565

مجوز تمدید ترم 902 و 911 و ارسال به شورای استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

45

4

علوم قرآن و حدیث

8810329

مجوز تمدید ترم 902 و 911 و ارسال به شورای استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

44

4

نهج البلاغه

8720949

مجوز تمدید ترم 901 و 902 و ارسال به شورای استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

43

4

کلام و عقاید

8720751

مجوز تمدید ترم 901 و 902 و ارسال به شورای استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

42

4

نهج البلاغه

8720943

مجوز تمدید ترم 901 و 902 و ارسال به شورای استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

41

استانی

علوم قرآن و حدیث

8720751

تمدید نیمسال 911 و 912

40

استانی

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8720943

تمدید نیمسال 911 و 912

39

استانی

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8720949

تمدید نیمسال 911 و 912

38

استانی

علوم قرآن و حدیث

8810329

تمدید نیمسال 912

37

استانی

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8820565

تمدید نیمسال

36

3

علوم حدیث-تفسیر اثری

8820567

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود و ارسال برای شورای موارد خاص استان برای تمدید ترم 912

35

3

علوم حدیث-تفسیر اثری

8911131500

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

34

3

علوم حدیث-تفسیر اثری

8911131501

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

33

3

علوم حدیث-تفسیر اثری

8911231501

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

32

3

علوم حدیث-تفسیر اثری

8911231502

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

31

3

علوم حدیث-تفسیر اثری

8911231503

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

30

3

علوم حدیث-تفسیر اثری

8911231506

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

29

3

علوم حدیث-کلام و عقید اسلامی

8820752

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

28

3

علوم حدیث-کلام و عقید اسلامی

8820758

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

27

3

علوم حدیث-کلام و عقید اسلامی

8820762

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

26

3

علوم حدیث-کلام و عقید اسلامی

8911231701

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

25

3

علوم حدیث-کلام و عقید اسلامی

8911231702

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

24

3

علوم حدیث-کلام و عقید اسلامی

8911231703

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

23

3

علوم حدیث-نهج‌البلاغه

8820957

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

22

3

علوم حدیث-نهج‌البلاغه

8911131900

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

21

3

علوم حدیث-نهج‌البلاغه

8911231905

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

20

3

علوم قرآن و حدیث

8820334

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

19

3

علوم قرآن و حدیث

8911233002

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

18

3

علوم قرآن و حدیث

8911233012

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

17

3

علوم قرآن و حدیث

8911233013

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

16

3

علوم قرآن و حدیث

8911233015

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

15

3

علوم قرآن و حدیث

8911233016

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

14

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8810129

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود و ارسال برای شورای موارد خاص استان برای تمدید ترم 912

13

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8810142

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود و ارسال برای شورای موارد خاص استان برای تمدید ترم 912

12

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820131

ترم 911 (ترم 6) تمدید شود

11

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820135

ترم 911 و 912 تمدید شود

10

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820137

ترم 911 (ترم 6) تمدید شود

9

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820143

ترم 911 (ترم 6) تمدید شود

8

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820145

ترم 911 (ترم 6) تمدید شود

7

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232103

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

6

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232104

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

5

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232107

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

4

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232109

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

3

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232112

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

2

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232116

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

1

3

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232118

ترم 912 (ترم 6) تمدید شو

پایان