نتایج کمیسیون موارد خاص

 

 کمیسیون

رشته

شماره دانشجویی

حکم صادره

سی و هشتم

کلام و عقاید

9411131329

اجازه مشروط برای حضور در امتحانات

سی و هشتم

علوم قرآن و حدیث

9111131116

ارجاع به کمیسیون استان جهت اخذ مجوز ترم های 942 و 951

سی و هفتم

معارف نهج البلاغه

9211231238

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و هفتم

علوم قرآن و حدیث

9211231112

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و هفتم

کلام و عقاید

9211231147

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و هفتم

کلام و عقاید

9211131197

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و هفتم

علوم قرآن و حدیث

9111131112

با تمدید سنوات ترم 951 موافقت نشد ـ طبق آیین نامه مالی دانشجویی با دانشجو تسویه حساب شود

سی و هفتم

کلام و عقاید

9011231702

طی بررسی انجام شده با توجه به قوانین مرخصی از نظر مالی مشکلی برای ایشان نیست

سی و ششم

کلام و عقاید

9211231157

تمدید سنوات ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و پنجم

فقه و مبانی

9211131197

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و پنجم

فقه و مبانی

9111131127

تمدید سنوات ترم 942 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی و در صورت عدم اتمام تحصیل تا پایان ترم 942برای تمدید سنوات ترم 951 به کمیسیون استان ارجاع داده شود.

سی و پنجم

علوم قرآن و حدیث

9211231128

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و پنجم

فقه و مبانی

9211131199

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و پنجم

کلام امامیه

9211131252

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و پنجم

فقه و مبانی

9211231178

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و پنجم

علوم قرآن و حدیث

9311225566

اجازه بازگشت به تحصیل در صورت عدم مشروطی و پرداخت شهریه طبق قوانین آموزشی

سی و پنجم

فقه و مبانی

9221231253

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم951 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و چهارم

علوم حدیث

8911221053

عدم موافقت با ادامه تحصیل و دریافت مدرک کاردانی طبق قوانین آموزش

سی و چهارم

معارف قرآن

9211131236

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و چهارم

معارف قرآن

9211131235

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و چهارم

کلام و عقاید

9211131160

تمدید سنوات ترم 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و سوم

نهج البلاغه

9211231138

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و سوم

نهج البلاغه

9111231188

ارسال به کمیسیون استان جهت اخذ مجوز دفاع از پایان نامه

سی و سوم

علوم حدیث

8911221053

ارسال به کمیسیون استان جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل

سی و سوم

نهج البلاغه

9211231144

تمدید  سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

استانی 17/3/95

تفسیر اثری

8911131500

وقفه تحصیلی بدون احتساب در سنوات از 922 تا 932 تمدید سنوات 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

استانی 17/3/95

فقه و مبانی حقوق

9111131127

تمدید سنوات 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

استانی 17/3/95

کلام و عقاید

9111231139

تمدید سنوات 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

استانی 17/3/95

فقه و مبانی حقوق

8820118

وقفه تحصیلی بدون احتساب در سنوات از 921 تا 932 تمدید سنوات ترم 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

قرآن و حدیث

9211231115

ارسال به شورای بررسی موارد خاص استان جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل با توجه به دو ترم مشروطی

سی و دوم

فقه و مبانی

9211231166

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

فقه و مبانی

9211131222

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و ارسال به شورای بررسی موارد خاص استان جهت اخذ مجوز ترم 942

سی و دوم

نهج البلاغه

9111231188

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

علوم حدیث

9311225579

ارسال به شورای استان جهت اخذ مجوز تحصیل به دلیل سه ترم مشروطی.

سی و دوم

معارف نهج البلاغه

9211231247

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

معارف نهج البلاغه

9211231239

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

کلام امامیه

9211231250

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

کلام و عقاید

9211231146

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

کلام و عقاید

9211231157

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و دوم

کلام و  عقاید

9211231158

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

علوم حدیث/ کلام

9211231149

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

کلام امامیه

9211131252

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

علوم حدیث/ نهج البلاغه

9211231141

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

علوم حدیث/ کلام

9111231142

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 و دفاع تا پایان سال همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

فقه و مبانی حقوق

9211131194

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231120

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231129

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

نهج البلاغه

9211231244

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231127

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231120

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان سال (درصورت ارائه کفایه تا پایان بهمن94) همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

 

9211231125

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

نهج البلاغه

9211231238

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231125

مرخصی بدون احتساب در سنوات و بدون شهریه و جریمه برای ترم 941

سی و یکم

تفسیر اثری

8912231511

اصلاح رای کمیسیون 29 موارد خاص بدین شرح: مرخصی بدون احتساب در سنوات بدون شهریه برای ترم های 911 و 912 و مرخصی بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه و بدون جریمه برای ترم های 921 و 922 با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231132

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231112

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی ام

علوم حدیث/ کلام و عقاید

9211231153

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی ام

فقه و مبانی حقوق

9211231259

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9/21E+09

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی ام

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231243

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی ام

کلام امامیه

9211231263

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231125

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

علوم قرآن و حدیث

9211231126

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231158

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231147

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231150

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

فقه و حقوق

9111131140

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231157

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231146

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231250

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231239

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

الحاقیه 29

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231247

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و نهم

علوم قرآن و حدیث

9111231122

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و نهم

تفسیر اثری

8912231511

مرخصی بدون احتساب در سنوات ترم های 911 تا 922 و بدون شهریه برای ترم های 921و 922

بیست و هشتم

علوم قرآن و حدیث

9011233013

مجوز مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات جهت ترم های 912 تا 932 و دو ترم بدون شهریه و مجوز تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و هشتم

علوم و معارف قرآن

9411228481

ارجاع مدارک بیماری به پزشک معتمد دانشگاه جهت ارائه نظر نهایی

بیست و هشتم

کلام امامیه

9111241115

رای شورای بیست و هفتم موارد خاص بدین شرح اصلاح می گردد: با مرخصی ترم های 931 و 932 بدون احتساب در سنوات همراه با شهریه موافقت گردید.

استانی

27/08/1394

علوم قرآن و حدیث

9011133012

درخواست نامبرده سنوات تحصیلی نیمسال هشتم و نهم مطرح و با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی منوط به دفاع تا پایان نیمسال 941 موافقت شد

استانی

27/08/1394

گرایش تفسیر اثری

8820560

به دلیل عدم مراجعه بیش از نصف مدت مجاز تحصیل جهت انتخاب واحد و ادامه تحصیل بررسی درخواست نامبرده با نظر مساعد به کمیسیون بررسی موارد خاص مرکزی احاله گردید

استانی

27/08/1394

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011132117

درخواست نامبرده سنوات تحصیلی نیمسال هشتم و نهم مطرح و با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی منوط به دفاع تا پایان نیمسال 941 موافقت شد

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131126

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و هفتم

دکتری کلام امامیه

9111241115

با مرخصی ترم های 931 بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه و بدون جریمه موافقت گردید.

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد تفسیر اثری

8911131500

در صورت ارائه کفایت پژوهش تا پایان ترم 941 به استان ارسال شود و درغیر این صورت اخراج گردند.

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد علوم حدیث ـ نهج البلاغه

9111131148

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131125

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

8820118

در صورت ارائه کفایت پژوهش تا پایان ترم 941 به استان ارسال شود و درغیر این صورت اخراج گردند.

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131135

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

استانی 22/7/1394

علوم قرآن و حدیث

9011133006

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم 932 با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی و منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان همین نیمسال موافقت شد.

استانی 22/7/1394

علوم حدیث نهج البلاغه

8911131900

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم تا دهم 922 تا 931 نامبرده مخالفت شد

بیست و ششم

علوم حدیث کلام و عقاید

9111231144

با توجه به رای کمیسیون شماره22، مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و ششم

علوم حدیث نهج البلاغه

8911231901

مجوز تمدید سنوات ترم های912 و 921 با اخذ شهریه و جریمه و ارسال به استان جهت اخذ مجوز تمدید سنوات ترم های 922 تا 941

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

8820128

با مرخصی ترم های 902 تا922 بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه موافقت و تمدید سنوات تا ترم 941 با اخذشهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

9111131118

مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و ششم

علوم حدیث کلام و عقاید

9111231148

مرخصی ترم های 922و 931 و 932بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه ثابت و با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

9111231165

مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

9011132117

مجوز تمدید سنوات ترم های  922 و 931 ارسال به استان جهت اخذ مجوز سنوات 932 و 941 با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

8820121

مجوز مرخصی بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه برای ترم های 902 تا 931 و تمدید سنوات تا ترم 942 با رعایت سایر قوانین آموزشی

بیست و ششم

علوم حدیث نهج البلاغه

9311231186

با انتقال نامبرده به مرکز آموزش های الکترونیک با رعایت سایر قوانین آموزشی موافقت شد

بیست و ششم

علوم حدیث نهج البلاغه

9111231151

مجوز تمدید ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و ششم

علوم قرآن و حدیث

9011133003

وفق اخراج براساس کمیسیون 25، با بازگشت ایشان به تحصیل موافقت گردید. مجوز سنوات ترم های 922 و 931 با اخذ شهریه و جریمه و ارسال به استان جهت اخذ مجوز ترم های932 و 941

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232118

درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم تا دهم نامبرده مطرح و فاقد مستندات دال بر خاص بودن درخواست نامبرده تشخیص داده شد.

استانی 94/6/25

علوم حدیث تفسیر اثری

8820560

با درخواست بازگشت به تحصیل توام با افزایش سنوات نامبرده مخالفت شد

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232112

با درخواست افزایش سنوات تا نیمسال هشتم موافقت و بررسی افزایش سنوات تحصیلی نیمسال دهم (932) نامبرده به کمیسیون موارد خاص مرکزی احاله گردید

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233009

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233017

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233001

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011232111

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011132105

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

بیست و پنجم

قرآن و حدیث

9011133012

مجوز تمدید سنوات ترم های 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان + اخذ شهریه و جریمه

بیست و پنجم

فقه و حقوق

9111131120

مجوز تمدید سنوات ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و پنجم

فقه و حقوق

9111131130

با بازگشت به تحصیل نامبرده مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 موافقت گردید + اخذ شهریه و جریمه

بیست و پنجم

قرآن و حدیث

9011133003

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

بیست و چهارم

فقه و حقوق

9111231160

مجوز تمدید سنوات ترم 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و چهارم

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 بدون احتساب در سنوات و اخذ شهریه و مجوز تمدید سنوات ترم 941 بدون احتساب در سنوات و عدم اخذ شهریه مشروط به دفاع تا پایان ترم 941

بیست و چهارم

فقه و حقوق

9111131127

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

بیست و چهارم

فقه و حقوق

9111131135

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

بیست و چهارم

قرآن و حدیث

9011133006

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان و دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

قرآن و حدیث

9011133009

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

قرآن و حدیث

8911233020

مجوز تمدید سنوات 931 و 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

فقه و مبانی حقوق

9011132105

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان و دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

قرآن و حدیث

9011233012

مجوز تمدید سنوات 931 و 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

تفسیر اثری

8911231506

مجوز تمدید سنوات ترم 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

نهج البلاغه

9111231150

مجوز تمدید سنوات 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

فقه و مبانی حقوق

9111131130

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

قرآن و حدیث

9111231120

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

بیست و سوم

فقه و مبانی حقوق

9111231160

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

تفسیر اثری

8820560

مجوز تمدید سنوات 912 و 911 مشروط به اخذ مجوز ترم های 921 و 922 و 931 و 932 از شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

فقه و مبانی حقوق

8911232112

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 از  شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231146

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231144

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

فقه و مبانی حقوق

9111131131

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9111231128

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

فقه و مبانی حقوق

9111131133

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231148

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9111131111

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9111131116

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح اجمالی و تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111131139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111131117

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111131134

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

نهج البلاغه

9111131150

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

نهج البلاغه

9111131148

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231145

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111131141

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231136

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111231184

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9111231117

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9011133012

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

فقه و مبانی حقوق

8911232118

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

نهج البلاغه

8911131900

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

علوم قرآن و حدیث

9011233009

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 و اخذ مجوز 932 از استان + اخذ شهریه و جریمه 922 بدون اخذ شهریه و جریمه 931 و 932

بیست و یکم

نهج البلاغه

9011231915

عودت به آموزش جهت اقدام بر اساس قوانین آموزشی

بیست و یکم

نهج البلاغه

9111231157

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفضیلی تا 30/2/94 و دفاع در ترم 932 با رعایت قوانین آموزشی + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

نهج البلاغه

9111231152

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231122

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

فقه و مبانی حقوق

9111231164

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231131

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

کلام و عقاید

9111231137

مجوز مرخصی ترم 932 با احتساب در سنوات با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

قرآن و حدیث

9111231121

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

نهج البلاغه

9111131147

مجوز مرخصی ترم 932 با احتساب در سنوات با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

بیست و یکم

قرآن و حدیث

9111131113

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

ارشد/ کلام و عقائد

9011231702

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011232103

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به دفاع تا پایان مهلت اعلام شده + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011232111

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233001

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233003

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به دفاع تا پایان مهلت اعلام شده + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233017

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

نهج البلاغه

9311131128

با درخواست نامبرده مشروط به رعایت قوانین آموزشی موافقت گردید

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233016

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233005

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

بیستم

ارشد فقه و مبانی حقوق

8911232118

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

استانی 93/7/28

علوم حدیث تفسیر اثری

8911231500

با تمدید نیمسال 2-92 و 1-93 منوط به دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی در همین ترم موافقت شد.

نوزدهم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233004

مجوز تمدید سنوات 922و 931 + اخذ شهریه و جریمه

نوزدهم

ارشد نهج البلاغه

8911231909

مجوز تمدید سنوات 922و 931 + اخذ شهریه و جریمه

نوزدهم

ارشد کلام و عقاید

9011231710

مجوز تمدید سنوات 922و 931 + اخذ شهریه و جریمه

نوزدهم

ارشد فقه و مبانی

9011132116

مجوز تمدید سنوات 922و 931 + اخذ شهریه و جریمه

نوزدهم

نهج البلاغه

9311131128

با درخواست انتقال نامبرده مطابق قوانین آموزشی موافقت گردید

هجدهم

ارشد فقه و مبانی

8820122

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 اخذ مجوز ترم های 922 و 931 از استان + اخذ شهریه و جریمه

هجدهم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011133006

مجوز تمدید سنوات ترم 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد + اخذ شهریه و جریمه

هجدهم

ارشد فقه و مبانی

9011132110

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

هجدهم

ارشد فقه و مبانی

9011132108

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

هجدهم

ارشد فقه و مبانی

9011132101

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

هجدهم

ارشد فقه و مبانی

9011232106

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

هجدهم

نهج البلاغه

9311131127

با انتقال نامبرده از حضوری به مجازی موافقت گردید

هجدهم

ارشد نهج البلاغه

9011231910

مجوز تمدید سنوت 922 و 931 و مهلت دفاع تا پایان ترم 931 / در غیر اینصورت دانشجو اخراج می گردد+ اخذ شهریه و جریمه

هجدهم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233012

مجوز تمدید سنوات 931+ اخذ شهریه و جریمه

استانی

19/06/1993

ارشد نهج البلاغه

9111131147

با ادامه تحصیل از نیمسال 92-1 موافقت شد

استانی

19/06/1993

ارشد نهج البلاغه

8911231912

ادامه تحصیل و تمدید سنوات 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

استانی

19/06/1993

ارشد نهج البلاغه

8810966

ادامه تحصیل و تمدید سنوات نیمسال 912 921 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

استانی

19/06/1993

ارشد فقه و مبانی حقوق

8911232103

تمدید سنوات 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

استانی

19/06/1993

ارشد تفسیر اثری

8911231504

ادامه تحصیل و تمدید سنوات 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

استانی

19/06/1993

ارشد علوم قرآن و حدیث

8820326

ادامه تحصیل و تمدید سنوات 921 922 و 931 منوط به پرداخت تعرفه نوبت دوم

هفدهم

ارشد تفسیر اثری

8911231500

مجوز تمدید سنوات ترم 912 و 921 مشروط به ارائه مجوز ترم 922 و 931 استان + اخذ شهریه و جریه ترم 912 921 922

هفدهم

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011132107

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

هفدهم

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011132104

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

هفدهم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233010

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

شانزدهم

ارشد کلام و عقاید

9011231711

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

پانزدهم

ارشد تفسیر اثری

8820569

مجوز تمدید سنوات 911 و 912 مشروط به اخذ تمدید مجوز سنوات 921 و 922 از استان

پانزدهم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233008

مجوز تمدید سنوات 922 + اخذ شهریه و جریمه

چهاردهم

کارشناسی علوم حدیث

8911221063

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 922 + اخذ شهریه ثابت

چهاردهم

کارشناسی علوم حدیث

8911221053

مجوز ادامه تحصیل مشروط به عدم مشروطی مجدد

چهاردهم

ارشد فقه و مبانی

9011132111

مجوز تمدید ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

چهاردهم

ارشد قرآن و حدیث

9011133008

مجوز تمدید ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

چهاردهم

کارشناسی معارف قرآن

9011224088

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 922

سیزدهم

ارشد نهج البلاغه

9011231915

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 921 و 922

سیزدهم

ارشد کلام و عقاید

9011231703

مجوز تمدید سنوات 922 + 50 % تخفیف شهریه 922

سیزدهم

کارشناسی معارف قرآن

9011224019

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 922 و 931

سیزدهم

ارشد کلام و عقاید

9011231701

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

سیزدهم

ارشد فقه و حقوق

9011132117

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

ارشد تفسیر اثری

8911231504

مجوز تمدید سنوات ترم 912 و 921 و اخذ مجوز ترم 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

ارشد قرآن و حدیث

9011133003

مجوز تمدید سنوات 92 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

کارشناسی علوم حدیث

9111221134

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای ترم 922 و اخذ شهریه

دوازدهم

ارشد قرآن و حدیث

9011233018

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

ارشد قرآن و حدیث

9011133009

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

ارشد قرآن و حدیث

9011233004

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

ارشد ـ

8820567

با توجه به مجوز استان و آمادگی دانشجو برای دفاع پایان نامه در زمان اعلام شده مجوز تسویه حساب بدون اخذ شهریه و جریمه ترم 912 صادر گردید.

دوازدهم

ارشد ـ قرآن و حدیث

9211231128

مجوز مرخصی ترم 922 با احتساب در سنوات + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

ارشد ـ قرآن و حدیث

8820326

مجوز تمدید سنوات ترم 902و 911 و اخذ مجوز ترم 921 و 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

کارشناسی فقه و حقوق

9111221299

مجوز مرخصی با احتساب در سنوات ترم 922 + اخذ شهریه

دوازدهم

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011232117

مجوز تمدید سنوات ترم 922 و 931 + اخذ شهریه و جریمه

دوازدهم

کارشناسی علوم حدیث

9011226034

مجوز مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات ترم 922 + اخذ شهریه

دوازدهم

ارشد نهج البلاغه

8911231912

مجوز تمدید سنوات ترم 912 و 921 و اخذ مجوز ترم 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم حديث-نهج‌البلاغه

8810966

مجوز تمدید سنوات ترم 902 و 911 و اخذ مجوز ترم 912 و 921 و 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8911232103

مجوز تمدید سنوات ترم 912 و 921 و اخذ مجوز ترم 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم حديث

8911221061

مجوز ادامه تحصیل مشروط به عدم مشروطی طبق آیین نامه و مقررات

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011233005

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011233016

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011233017

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم حديث-نهج‌البلاغه

9011231917

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم حديث-نهج‌البلاغه

9011231919

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه بدون جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011133006

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011133010

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011133011

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011133012

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011133013

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9011233007

مجوز تمدید سنوات ترم 922 + اخذ شهریه و جریمه

یازدهم

کلام اسلامي

9011226034

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای ترم 902 و 911 بدون اخذ شهریه و ترم 912 و 921 و 922 بدون احتساب در سنوات و اخذ شهریه بدون جریمه

یازدهم

علوم قرآن و حديث

9211231122

مجوز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای ترم 922 و 931 بدون اخذ هزینه

دهم

علوم قرآن و حدیث

9011233014

تمدید سنوات ترم 921 و 922 بدون احتساب در سنوات بدون اخذ شهریه و جریمه

دهم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9111131147

با توجه به تایید شورای تحصیلات تکمیلی و در صورت موافقت کمیسیون استان، مشروط به ادامه تحصیل مستمر و بدون وقفه تحصیلی با بازگشت به تحصیل ایشان موافقت می‌شود.

استانی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820140

تمدید نیم سال 1 و 2 - 92

92/9/27

استانی

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8820960

تمدید نیم سال 2-91 و 1 و 2-92

92/9/27

نهم

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911231501

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

نهم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8820960

تمدید سنوات 902 و 911 و اخذ مجوز 912 و 921 و 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

نهم

علوم قرآن و حدیث

8911231701

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

نهم

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

8911231703

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

نهم

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911231507

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

نهم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820140

تمدید سنوات 911 و 912 و اخذ مجوز 921 و 922 از استان + اخذ شهریه و جریمه

هشتم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8911231901

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هشتم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911132106

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هشتم

علوم قرآن و حدیث

8911233007

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هفتم

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

8720756

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هفتم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232116

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هفتم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8911231900

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هفتم

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911231502

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هفتم

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911131501

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هفتم

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911131500

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

هفتم

علوم قرآن و حدیث

8911133002

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

استانی

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8820970

نظر به سوابق آموزشی موجود، با اعطاء افزایش سنوات در نیم سال دوم 91-90 و نیم سال دوم 92-91 و نیم سال اول و دوم 93-92 (مشروط به پرداخت شهریه نوبت دوم با رعایت سایر ضوابط و مقررات موافقت گردید.

92/7/8

استانی

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8520540

مقرر شد با تمدید نیم سال اول و دوم 92-91 (مشروط به دفاع از پایان نامه حداکثر تا آبان ماه 92 همراه با پرداخت شهریه نوبت دوم) با رعایت سایر ضوابط و مقررات موافقت گردد.

92/7/8

ششم

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

8911131704

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

پنجم

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8520540

با توجه به اسناد ارائه شده قابل تمدید نیست لیکن با توجه به اینکه دارای مجوز کمیسیون استانی می باشند در صورت صدور مجوز مجدد کمیسیون استانی ادامه تحصیل و مجوز دفاع ایشان بلامانع است + اخذ شهریه و جریمه

پنجم

علوم قرآن و حدیث

8820317

تمدید سنوات 902 و 911 و ارسال به کمیسیون موارد خاص استانی برای تمدید 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

پنجم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8820140

تمدید ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

پنجم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8810124

تمدید ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

پنجم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8820970

در صورت موافقت کمیسیون استانی با بازگشت به تحصیل ایشان موافقت می شود + اخذ شهریه و جریمه

پنجم

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8911231500

تمدید سنوات ترم 912 و 921 + اخذ شهریه و جریمه

استانی

علوم قرآن و حدیث

8820317

تمدید ترم های 912 و 921

چهارم

کلام و عقاید

8911131702

مجوز تمدید تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

چهارم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911132107

مجوز تمدید تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

چهارم

نهج البلاغه

8911231901

مجوز تمدید تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

چهارم

تفسیر اثری

8820565

مجوز تمدید ترم 902 و 911 و ارسال به کمیسیون استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

چهارم

علوم قرآن و حدیث

8810329

مجوز تمدید ترم 902 و 911 و ارسال به کمیسیون استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 912 + اخذ شهریه و جریمه

چهارم

نهج البلاغه

8720949

مجوز تمدید ترم 901 و 902 و ارسال به کمیسیون استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

چهارم

کلام و عقاید

8720751

مجوز تمدید ترم 901 و 902 و ارسال به کمیسیون استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

چهارم

نهج البلاغه

8720943

مجوز تمدید ترم 901 و 902 و ارسال به کمیسیون استان برای مجوز دفاع تا پایان ترم 911 و 912 + اخذ شهریه و جریمه

استانی

علوم قرآن و حدیث

8720751

تمدید نیمسال 911 و 912

استانی

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8720943

تمدید نیمسال 911 و 912

استانی

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8720949

تمدید نیمسال 911 و 912

استانی

علوم قرآن و حدیث

8810329

تمدید نیمسال 912

استانی

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

8820565

تمدید نیمسال

سوم

علوم حديث-تفسير اثري

8820567

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود و ارسال برای کمیسیون موارد خاص استان برای تمدید ترم 912

سوم

علوم حديث-تفسير اثري

8911131500

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-تفسير اثري

8911131501

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-تفسير اثري

8911231501

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-تفسير اثري

8911231502

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-تفسير اثري

8911231503

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-تفسير اثري

8911231506

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-کلام و عقايد اسلامي

8820752

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

سوم

علوم حديث-کلام و عقايد اسلامي

8820758

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

سوم

علوم حديث-کلام و عقايد اسلامي

8820762

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

سوم

علوم حديث-کلام و عقايد اسلامي

8911231701

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-کلام و عقايد اسلامي

8911231702

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-کلام و عقايد اسلامي

8911231703

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-نهج‌البلاغه

8820957

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

سوم

علوم حديث-نهج‌البلاغه

8911131900

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم حديث-نهج‌البلاغه

8911231905

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم قرآن و حديث

8820334

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود

سوم

علوم قرآن و حديث

8911233002

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم قرآن و حديث

8911233012

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم قرآن و حديث

8911233013

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم قرآن و حديث

8911233015

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

علوم قرآن و حديث

8911233016

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8810129

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود و ارسال برای کمیسیون موارد خاص استان برای تمدید ترم 912

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8810142

ترم 902 و 911 (ترم 6 و 7) تمدید شود و ارسال برای کمیسیون موارد خاص استان برای تمدید ترم 912

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8820131

ترم 911 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8820135

ترم 911 و 912 تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8820137

ترم 911 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8820143

ترم 911 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8820145

ترم 911 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8911232103

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8911232104

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8911232107

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8911232109

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8911232112

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8911232116

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود

سوم

فقه و مباني حقوق اسلامي

8911232118

ترم 912 (ترم 6) تمدید شود