نتایج آرای شورای موارد خاص

 

نتایج آرای شورای بررسی موارد خاص 

 

تاریخ به روز رسانی : 20 / 02 / 1399

 

برای جستجو از کلیدهای ترکیبی Ctrl + F استفاده کنید.

 


 

 

 

 

ردیف

کمیسیون

رشته

شماره دانشجویی

حکم صادره

1

پنجاه و نهم

نهج البلاغه

9511231124

تمدید سنوات تا پایان ترم 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

2

پنجاه و نهم

علوم حدیث

9311225659

تمدید سنوات تا پایان ترم 982 با رعایت قوانین آموزشی

3

پنجاه و هشتم

کلام اسلامی

9311225580

تمدید سنوات ترم های 981 و 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

4

پنجاه و هشتم

فقه و حقوق اسلامی

9221221144

مرخصی بدون احتساب در سنوات با شهریه ترم 972 و تمدید سنوات ترم 981 با رعایت سایر قوانین آموزشی

5

پنجاه و هشتم

فقه و حقوق اسلامی

9321221152

تمدید سنوات ترم های 981 و 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

6

پنجاه و هفتم

کلام و عقاید

9511131135

تمدید سنوات تا پایان ترم 981 با رعایت سایر قوانین آموزشی

7

پنجاه و هفتم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9511231117

تمدید سنوات ترم های 981 و 982 با رعایت سایر قوانین آموزشی

8

پنجاه و هفتم

کلام اسلامی

9211221121

با درخواست ایشان موافقت نشد

9

پنجاه و هفتم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9211231168

با درخواست ایشان موافقت نشد

10

پنجاه و ششم

علوم و معارف قرآن

9311227356

تمدید سنوات تا پایان ترم 981 با رعایت سایر قوانین آموزشی

11

پنجاه و ششم

کلام اسلامی

9311225612

ارجاع به کمیسیون استان برای اخذ مجوز ادامه تحصیل و تمدید سنوات ترم 981

12

استانی

28/08/1398

کلام امامیه

9211241117

با درخواست تمدید سنوات از 962 تا 981 منوط به دفاع از رساله (پایان نامه) فقط تا پایان همین نیمسال (981) موافقت شد.

13

استانی

07/03/1398

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131135

با درخواست نامبرده مخالفت شد

14

پنجاه و پنجم

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9511231159

تمدید سنوات ترم 981 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه با رعایت سایر قوانین آموزشی

15

پنجاه و پنجم

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9411231134

تمدید سنوات ترم 981 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه با رعایت سایر قوانین آموزشی

16

پنجاه و چهارم

فقه و مبانی

9511131125

تمدید سنوات ترم 981 همراه با اخذ شهریه با رعایت سایر قوانین آموزشی

17

پنجاه و دوم

کلام اسلامی

9211221121

تمدید سنوات ترم های 971 و 972 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

18

پنجاه و دوم

نهج البلاغه

9211231137

ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز تمدید سنوات ترم های 971 و 972

19

پنجاه و دوم

علوم قرآن و حدیث

9111141125

ارجاع به کمیسیون مرکز جهت اخذ مجوز ترم های 961 تا 972

20

پنجاه و دوم

علوم حدیث

9221221125

تمدید سنوات تا پایان ترم 972 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

21

پنجاه و دوم

فقه و حقوق اسلامی

9511229151

با ادامه تحصیل ایشان به شرط آنکه دیگر مشروط نشود موافقت شد

22

پنجاه و دوم

فقه و حقوق اسلامی

9211221118

مرخصی بدون احتساب در سنوات همراه با اخذ شهریه برای ترم 971 و تمدید سنوات ترم های 972 و 981 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

23

پنجاه و یکم

فقه و حقوق اسلامی

9611221214

مرخصی ترم تحصیلی 971 با احتساب در سنوات و رعایت سایر قوانین آموزشی

24

پنجاه و یکم

کلام اسلامی

9211221121

با درخواست ایشان موافقت نشد طبق قوانین آموزشی با ایشان تسویه حساب شود

25

پنجاهم

علوم قرآن و حدیث

9111141122

ارجاع به کمیسیون مرکزی برای اخذ مجوز ترم های 961 تا 971

26

پنجاهم

علوم قرآن و حدیث

9211231114

مرخصی بدون احتساب در سنوات همراه با اخذ شهریه برای ترم های 942 و 951 و تمدید سنوات تا پایان ترم 971 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

27

چهل و نهم

فقه و مبانی حقوق

8810124

با درخواست ایشان موافقت نشد با ایشان تسویه حساب شود.

28

چهل و نهم

کلام و عقاید

9321231117

تمدید سنوات تا پایان ترم 971 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

29

چهل و نهم

کلام و عقاید

9411131329

تمدید سنوات تا پایان ترم 971 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

30

الحاقیه چهل و هشتم

کلام و عقاید

9511231154

مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی ترم 952 و 961 بدون پرداخت شهریه

31

چهل و هشتم

علوم و معارف نهج البلاغه

9321231117

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

32

چهل و ششم

علوم قرآن و حدیث

9311231152

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

33

چهل و ششم

گرایش نهج البلاغه

9311231177

ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز ترم 962

34

چهل و ششم

گرایش نهج البلاغه

9211231137

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

35

چهل و ششم

فقه و حقوق اسلامی

9111221401

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

36

چهل و ششم

علوم قرآن و حدیث

9211141113

ارجاع به کمیسیون کشوری جهت اخذ مجوز ترم 961 و 962

37

چهل و ششم

علوم قرآن و حدیث

9211141115

ارجاع به کمیسیون کشوری جهت اخذ مجوز ترم 961 و 962

38

چهل و ششم

کلام و عقاید

9311231166

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

39

چهل و ششم

کلام امامیه

9111141118

ارجاع به کمیسیون کشوری جهت اخذ مجوز ترم های 951 تا 962

40

چهل و ششم

گرایش نهج البلاغه

9311231140

ارجاع به کمسیون استانی جهت اخذ مجوز ترم 962

41

چهل و ششم

علوم قرآن و حدیث

9111141125

ارجاع به کمیسیون کشوری جهت اخذ  مجوز ترم های 951 تا 962

42

چهل و ششم

فقه و مبانی حقوق

9311231146

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی

43

چهل و ششم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111231171

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی

44

چهل و پنجم

کلام امامیه

9211241118

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

45

چهل و پنجم

علوم و معارف نهج البلاغه

9321231120

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 به شرط تصویب طرح تفصیلی همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

46

چهل و پنجم

فقه و مبانی حقوق

9221231253

ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز ترم های 961 و 962

47

چهل و پنجم

علوم قرآن و حدیث

9311231143

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

48

چهل و پنجم

علوم حدیث

9111221143

بازگشت به تحصیل ایشان به شرط آنکه دیگر مشروط نشود و تمدید سنوات فقط تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

49

چهل و پنجم

علوم قرآن و حدیث

9311231181

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

50

چهل و پنجم

کلام امامیه

9111141123

تمدید سنوات تا پایان ترم 961همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

51

چهل و پنجم

فقه و مبانی حقوق

9411231111

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

52

چهل و پنجم

کلام و عقاید

9411131325

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

53

چهل و پنجم

معارف قرآن

9411232316

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

54

چهل و پنجم

کلام و عقاید

9411231141

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

55

چهل و پنجم

کلام و عقاید

9411231118

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

56

چهل و پنجم

معارف قرآن

9411231128

مصوب شد کلیه دانشجویان ورودی 941مقطع کارشناسی ارشد که مشغول تدوین پایان نامه بوده و طرح تفصیلی آنها مصوب شده است، اهتمام به اتمام پایان نامه خود تا پایان ترم 962 نمایند و دانشجویانی که تا کنون موفق به تصویب طرح تفصیلی نشده‌اند 4 واحد آموزشی را به عنوان جایگزین اخذ نمایند.

57

استانی

11/11/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131118

با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی موافقت شد. ضمن آنکه در خصوص مدت وقفه یک نیمسال مرخصی بدون احتساب در نظر گرفته شود.

58

استانی

11/11/1396

گرایش نهج البلاغه

8911131900

درخواست به صورت مجدد مطرح و فاقد مستندات دال بر خاص بودن تشخیص داده شد.

59

الحاقیه چهل و چهارم

کلام امامیه

9111241116

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

60

الحاقیه چهل و چهارم

فقه و مبانی حقوق

9221231253

ارجاع به کمیسیون استانی جهت تمدید سنوات ترم 961

61

چهل و چهارم

نهج البلاغه

9411231119

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

62

چهل و چهارم

علوم حدیث گرایش کلام و  عقاید

9411131322

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

63

چهل و چهارم

فقه و مبانی حقوق

9411131313

تمدید سنوات تا پایان ترم 962 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

64

چهل و چهارم

علوم و معارف نهج البلاغه

9311131123

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

65

چهل و چهارم

کلام امامیه

9111241111

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

66

چهل و چهارم

کلام امامیه

9111241113

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

67

استانی

29/09/1396

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

8911131900

درخواست بازگشت به تحصیل مطرح و جهت بررسی بیشتر به جلسه آتی کمیسیون موارد خاص استان موکول گردید.

68

استانی

29/09/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131118

درخواست بازگشت به تحصیل مطرح و جهت تکمیل مدارک به دانشگاه عودت داده شد.

69

استانی

29/09/1396

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9211231147

درخواست افزایش سنوات مطرح و با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان نیمسال 961 موافقت شد.

70

استانی

29/09/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131135

درخواست بازگشت به تحصیل مطرح و موضوع درخواست مشارالیه جهت بررسی بیشتر به دانشگاه مربوطه عودت داده شد

71

الحاقیه چهل و سوم

علوم قرآن و حدیث

9111131112

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 و ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز ترم های 942- 951- 952 -961

72

الحاقیه چهل و سوم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131118

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

73

الحاقیه چهل و دوم

فقه و حقوق اسلامی

9111131118

انتخاب واحد پایان نامه ترم 942 و 951 انجام شود

74

چهل و سوم

کلام امامیه

9111141118

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

75

چهل و سوم

علوم قرآن و حدیث

9311231177

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

76

چهل و سوم

معارف نهج البلاغه

9311231132

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

77

چهل و سوم

کلام امامیه

9111141121

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

78

چهل و سوم

معارف نهج البلاغه

9311231140

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

79

چهل و سوم

علوم حدیث گرایش کلام

9311231147

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ هزینه ترم‌های اضافه شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

80

چهل و سوم

کلام امامیه

9111141117

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

81

چهل و سوم

فقه و حقوق

9111131135

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی با رعایت سایر قوانین آموزشی و ارجاع به کمیسیون استان جهت اخذ مجوز ترم های 942- 951 – 952 -961

82

چهل و سوم

معارف نهج البلاغه

8911131900

ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز برای بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات ترم‌های 922 تا 961

83

چهل و سوم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231139

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

84

چهل و سوم

علوم قرآن و حدیث

9211231114

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

85

چهل و سوم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231137

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

86

چهل و دوم

فقه و حقوق

9311131124

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

87

چهل و دوم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231137

ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز 961 در صورت ارائه کفایت پژوهش

88

چهل و دوم

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231183

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

89

چهل و دوم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9221231253

با درخواست ایشان موافقت نشد

90

چهل و دوم

کلام و عقاید

9211231147

تمدید سنوات تا پایان ترم 942 و 951 و ارجاع به کمیسیون استان برای ترم های 952 و 961 با رعایت سایر قوانین آموزشی

91

چهل و دوم

علوم قرآن و حدیث

9211231114

ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز 961 در صورت ارائه کفایت پژوهش

92

چهل و دوم

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9311131122

تمدید سنوات تا پایان ترم 961همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

93

چهل و دوم

علوم حدیث

9111221143

مرخصی بدون احتساب در سنوات همراه با پرداخت شهریه طبق آیین نامه مالی با رعایت سایر قوانین آموزشی

94

چهل و دوم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9411231112

مرخصی بدون احتساب در سنوات 952 و 961

95

چهل و دوم

معارف نهج البلاغه

9321231113

تمدید سنوات تا پایان ترم 961همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

96

چهل و دوم

کلام و عقاید

9311231139

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

97

چهل و دوم

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9311231166

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

98

چهل و دوم

علوم و معارف نهج البلاغه

9321131115

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

99

چهل و دوم

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9111131118

ارجاع به کمیسیون استان جهت اخذ مجوز ترم 961

100

چهل و دوم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231139

ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز 961 در صورت ارائه کفایت پژوهش

101

الحاقیه چهلم

قرآن و حدیث

9311231174

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

102

الحاقیه چهل و یکم

کلام و عقائد

9311231139

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آئین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

103

استانی 26/06/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9511232315

درخواست مبنی بر انتقال به دوره الکترونیکی مطرح و بررسی درخواست نامبرده با نظر مساعد به شورای بررسی موارد خاص مرکز احاله گردید

104

استانی 26/06/1396

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9211231178

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی موافقت شد

105

استانی 26/06/1396

علوم قرآن و حدیث

9211231115

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی موافقت شد

106

چهل و یکم

قران وحدیث

9211231111

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

107

چهل و یکم

معارف قرآن

9311233123

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

108

چهل و یکم

علوم قرآن وحدیث

9311231165

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

109

چهل و یکم

علوم و معارف نهج البلاغه

9321131115

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

110

چهل و یکم

علوم و معارف نهج البلاغه

9321131114

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

111

چهل و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231264

مرخصی بدون احتساب در سنوات بدون شهریه برای ترم های 941 و 942 و مرخصی بدون احتساب در سنوات با شهریه برای ترم های 951 و 952

112

چهل و یکم

نهج البلاغه

9321131116

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

113

چهل و یکم

نهج البلاغه

9321231120

تمدید سنوات تا پایان ترم 961 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

114

چهل و یکم

فقه و مبانی حقوق

9511232315

ارجاع به کمیسیون استانی جهت اخذ مجوز انتقال به واحد آموزش الکترونیکی

115

چهل و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231115

تمدید سنوات ترم های 942 و 951 و ارجاع به کمیسیون استان برای مجوز بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات ترم 952

116

الحاقیه 39

علوم قرآن و حدیث

9311131113

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

117

استانی 17/03/1396

علوم قرآن و حدیث

9111131116

مقرر گردید نیمسال های 942 و 951 وقفه با احتساب در سنوات و همچنین تا پایان 952 فرصت داده شود از پایان نامه خود دفاع کرده و در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردد.

118

چهلم

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231130

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

119

چهلم

معارف قرآن

9311231134

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

120

چهلم

معارف قرآن

9311231149

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

121

چهلم

معارف قرآن

9311131125

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

122

چهلم

فقه و مباني حقوق اسلامي

9311231169

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

123

چهلم

فقه و مباني حقوق اسلامي

9311131124

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

124

چهلم

علوم قرآن و حديث

9311231170

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

125

چهلم

علوم حديث-کلام و عقايد

9311231150

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

126

چهلم

علوم قرآن و حديث

9111231129

با توجه به وضعیت بارداری و زایمان دانشجو و شرایط سخت برای عدم حضور در کلاس با انتقال نامبرده به بخش مجازی موافقت شد

127

چهلم

فقه و مباني حقوق اسلامي

9221231253

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

128

سی و نهم

علوم حدیث نهج البلاغه

9311231177

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

129

سی و نهم

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231168

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

130

سی و نهم

علوم حدیث با گرایش کلام وعقاید

9311231166

با مرخصی بدون احتساب در سنوات ترم 952 ایشان موافقت شد

131

سی و نهم

علوم حدیث نهج البلاغه

9311231140

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

132

سی و نهم

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231132

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

133

سی و نهم

علوم و معارف نهج البلاغه

9311231121

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

134

سی و نهم

علوم و معارف نهج البلاغه

9311131123

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

135

سی و نهم

علوم حدیث-کلام و عقاید

9211231147

تمدید سنوات تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی و ارجاع به کمیسیون استان برای مجوز ترم 952 در صورت ارائه کفایت پژوهش

136

سی و نهم

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

9211231139

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

137

سی و نهم

کلام امامیه

9111241116

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

138

سی و نهم

کلام امامیه

9111241113

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

139

سی و نهم

کلام امامیه

9111241111

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

140

سی و نهم

علوم قرآن و حدیث گرایش کلام و عقاید

9111231147

مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات ترم 951  و تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

141

سی و نهم

علوم و معارف قرآن

9111221167

با تمدید سنوات ایشان موافقت نشد طبق آئین نامه با ایشان تسویه حساب شود

142

سی و نهم

علوم حدیث

9111221143

با ادامه تحصیل ایشان مشروط بر اینکه دیگر مشروط نشوند موافقت می شود

143

سی و نهم

علوم قرآن و حدیث

9111141125

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

144

سی و نهم

کلام امامیه

9111141123

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

145

سی و نهم

علوم قرآن و حدیث

9111141122

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

146

سی و نهم

کلام امامیه

9111141121

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

147

سی و نهم

علوم قرآن و حدیث

9111141120

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

148

سی و نهم

كلام اماميه

9111141119

تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

149

سی و نهم

كلام اماميه

9111141118

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

150

سی و نهم

کلام امامیه

9111141117

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

151

سی و نهم

کلام امامیه

9111141114

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

152

سی و نهم

علوم قرآن و حدیث

۹۱۱۱۱۴۱۱۱۳

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

153

سی و نهم

علوم قرآن و حدیث

9111141112

در صورت تأیید استاد راهنما تمدید سنوات تا پایان ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

154

سی و نهم

علوم قرآن و حدیث

9211231114

مرخصی بدون احتساب در سنوات با پرداخت شهریه ترم 942

155

سی و نهم

کلام اسلامی

9311225612

با درخواست ادامه تحصیل نامبرده به شرط عدم مشروطی موافقت شد

156

سی و نهم

کلام امامیه

9311231126

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

157

سی و نهم

کلام و عقاید اسلامی

9311231159

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

158

سی و نهم

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

9311231153

تمدید سنوات ترم 952 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

159

سی و نهم

علوم قرآن وحدیث

9211231126

تمدید سنوات ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

160

سی و نهم

علوم قرآن وحدیث

9211231125

تمدید سنوات ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی  با رعایت سایر قوانین آموزشی

161

سی و هشتم

کلام و عقاید

9411131329

اجازه مشروط برای حضور در امتحانات

162

سی و هشتم

علوم قرآن و حدیث

9111131116

ارجاع به کمیسیون استان جهت اخذ مجوز ترم های 942 و 951

163

سی و هفتم

معارف نهج البلاغه

9211231238

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

164

سی و هفتم

علوم قرآن و حدیث

9211231112

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

165

سی و هفتم

کلام و عقاید

9211231147

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

166

سی و هفتم

کلام و عقاید

9211131197

تمدید سنوات ترم 951همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

167

سی و هفتم

علوم قرآن و حدیث

9111131112

با تمدید سنوات ترم 951 موافقت نشد ـ طبق آیین نامه مالی دانشجویی با دانشجو تسویه حساب شود

168

سی و هفتم

کلام و عقاید

9011231702

طی بررسی انجام شده با توجه به قوانین مرخصی از نظر مالی مشکلی برای ایشان نیست

169

سی و ششم

کلام و عقاید

9211231157

تمدید سنوات ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

170

سی و پنجم

فقه و مبانی

9211131197

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

171

سی و پنجم

فقه و مبانی

9111131127

تمدید سنوات ترم 942 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی و در صورت عدم اتمام تحصیل تا پایان ترم 942برای تمدید سنوات ترم 951 به کمیسیون استان ارجاع داده شود.

172

سی و پنجم

علوم قرآن و حدیث

9211231128

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

173

سی و پنجم

فقه و مبانی

9211131199

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

174

سی و پنجم

کلام امامیه

9211131252

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

175

سی و پنجم

فقه و مبانی

9211231178

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه طبق آیین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

176

سی و پنجم

علوم قرآن و حدیث

9311225566

اجازه بازگشت به تحصیل در صورت عدم مشروطی و پرداخت شهریه طبق قوانین آموزشی

177

سی و پنجم

فقه و مبانی

9221231253

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم951 همراه با اخذ شهریه طبق ایین نامه مالی دانشجویی با رعایت سایر قوانین آموزشی

178

سی و چهارم

علوم حدیث

8911221053

عدم موافقت با ادامه تحصیل و دریافت مدرک کاردانی طبق قوانین آموزش

179

سی و چهارم

معارف قرآن

9211131236

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

180

سی و چهارم

معارف قرآن

9211131235

تمدید سنوات ترم 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

181

سی و چهارم

کلام و عقاید

9211131160

تمدید سنوات ترم 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

182

سی و سوم

نهج البلاغه

9211231138

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

183

سی و سوم

نهج البلاغه

9111231188

ارسال به کمیسیون استان جهت اخذ مجوز دفاع از پایان نامه

184

سی و سوم

علوم حدیث

8911221053

ارسال به کمیسیون استان جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل

185

سی و سوم

نهج البلاغه

9211231144

تمدید  سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

186

استانی 17/3/95

تفسیر اثری

8911131500

وقفه تحصیلی بدون احتساب در سنوات از 922 تا 932 تمدید سنوات 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

187

استانی 17/3/95

فقه و مبانی حقوق

9111131127

تمدید سنوات 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

188

استانی 17/3/95

کلام و عقاید

9111231139

تمدید سنوات 942 و 951 و دفاع تا پایان ترم 951 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

189

استانی 17/3/95

فقه و مبانی حقوق

8820118

وقفه تحصیلی بدون احتساب در سنوات از 921 تا 932 تمدید سنوات ترم 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

190

سی و دوم

قرآن و حدیث

9211231115

ارسال به شورای بررسی موارد خاص استان جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل با توجه به دو ترم مشروطی

191

سی و دوم

فقه و مبانی

9211231166

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

192

سی و دوم

فقه و مبانی

9211131222

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

193

سی و دوم

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و ارسال به شورای بررسی موارد خاص استان جهت اخذ مجوز ترم 942

194

سی و دوم

نهج البلاغه

9111231188

تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

195

سی و دوم

علوم حدیث

9311225579

ارسال به شورای استان جهت اخذ مجوز تحصیل به دلیل سه ترم مشروطی.

196

سی و دوم

معارف نهج البلاغه

9211231247

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

197

سی و دوم

معارف نهج البلاغه

9211231239

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

198

سی و دوم

کلام امامیه

9211231250

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

199

سی و دوم

کلام و عقاید

9211231146

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

200

سی و دوم

کلام و عقاید

9211231157

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

201

سی و دوم

کلام و  عقاید

9211231158

مجوز تمدید سنوات ترم 942 و دفاع تا پایان ترم 942 به همراه اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

202

سی و یکم

علوم حدیث/ کلام

9211231149

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

203

سی و یکم

کلام امامیه

9211131252

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

204

سی و یکم

علوم حدیث/ نهج البلاغه

9211231141

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

205

سی و یکم

علوم حدیث/ کلام

9111231142

تمدید سنوات ترم های 932 و 941 و دفاع تا پایان سال همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

206

سی و یکم

فقه و مبانی حقوق

9211131194

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

207

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231120

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

208

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231129

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

209

سی و یکم

نهج البلاغه

9211231244

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

210

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9211231127

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

211

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231120

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان سال (درصورت ارائه کفایه تا پایان بهمن94) همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

212

سی و یکم

 

9211231125

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

213

سی و یکم

نهج البلاغه

9211231238

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

214

سی و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231125

مرخصی بدون احتساب در سنوات و بدون شهریه و جریمه برای ترم 941

215

سی و یکم

تفسیر اثری

8912231511

اصلاح رای کمیسیون 29 موارد خاص بدین شرح: مرخصی بدون احتساب در سنوات بدون شهریه برای ترم های 911 و 912 و مرخصی بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه و بدون جریمه برای ترم های 921 و 922 با رعایت سایر قوانین آموزشی

216

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231132

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

217

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231112

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

218

سی ام

علوم حدیث/ کلام و عقاید

9211231153

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

219

سی ام

فقه و مبانی حقوق

9211231259

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

220

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9/21E+09

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

221

سی ام

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231243

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

222

سی ام

کلام امامیه

9211231263

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

223

سی ام

علوم قرآن و حدیث

9211231125

تمدید سنوات ترم942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

224

الحاقیه 29

علوم قرآن و حدیث

9211231126

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

225

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231158

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

226

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231147

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

227

الحاقیه 29

علوم حدیث/ کلام

9211231150

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

228

الحاقیه 29

فقه و حقوق

9111131140

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

229

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231157

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

230

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231146

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

231

الحاقیه 29

کلام امامیه

9211231250

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

232

الحاقیه 29

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231239

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

233

الحاقیه 29

علوم و معارف نهج البلاغه

9211231247

تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

234

بیست و نهم

علوم قرآن و حدیث

9111231122

تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

235

بیست و نهم

تفسیر اثری

8912231511

مرخصی بدون احتساب در سنوات ترم های 911 تا 922 و بدون شهریه برای ترم های 921و 922

236

بیست و هشتم

علوم قرآن و حدیث

9011233013

مجوز مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات جهت ترم های 912 تا 932 و دو ترم بدون شهریه و مجوز تمدید سنوات ترم های 941 و 942 و دفاع تا پایان ترم 942 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

237

بیست و هشتم

علوم و معارف قرآن

9411228481

ارجاع مدارک بیماری به پزشک معتمد دانشگاه جهت ارائه نظر نهایی

238

بیست و هشتم

کلام امامیه

9111241115

رای شورای بیست و هفتم موارد خاص بدین شرح اصلاح می گردد: با مرخصی ترم های 931 و 932 بدون احتساب در سنوات همراه با شهریه موافقت گردید.

239

استانی 27/08/1394

علوم قرآن و حدیث

9011133012

درخواست نامبرده سنوات تحصیلی نیمسال هشتم و نهم مطرح و با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی منوط به دفاع تا پایان نیمسال 941 موافقت شد

240

استانی 27/08/1394

گرایش تفسیر اثری

8820560

به دلیل عدم مراجعه بیش از نصف مدت مجاز تحصیل جهت انتخاب واحد و ادامه تحصیل بررسی درخواست نامبرده با نظر مساعد به کمیسیون بررسی موارد خاص مرکزی احاله گردید

241

استانی 27/08/1394

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011132117

درخواست نامبرده سنوات تحصیلی نیمسال هشتم و نهم مطرح و با درخواست نامبرده با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی منوط به دفاع تا پایان نیمسال 941 موافقت شد

242

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131126

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

243

بیست و هفتم

دکتری کلام امامیه

9111241115

با مرخصی ترم های 931 بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه و بدون جریمه موافقت گردید.

244

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد تفسیر اثری

8911131500

در صورت ارائه کفایت پژوهش تا پایان ترم 941 به استان ارسال شود و درغیر این صورت اخراج گردند.

245

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد علوم حدیث ـ نهج البلاغه

9111131148

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

246

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131125

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

247

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

8820118

در صورت ارائه کفایت پژوهش تا پایان ترم 941 به استان ارسال شود و درغیر این صورت اخراج گردند.

248

بیست و هفتم

کارشناسی ارشد فقه و حقوق

9111131135

مجوز تمدید سنوات ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 همراه با اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

249

استانی 22/7/1394

علوم قرآن و حدیث

9011133006

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم 932 با رعایت سایر ضوابط و مقررات آموزشی و همچنین مقررات وظیفه عمومی و منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان همین نیمسال موافقت شد.

250

استانی 22/7/1394

علوم حدیث نهج البلاغه

8911131900

با درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم تا دهم 922 تا 931 نامبرده مخالفت شد

251

بیست و ششم

علوم حدیث کلام و عقاید

9111231144

با توجه به رای کمیسیون شماره22، مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

252

بیست و ششم

علوم حدیث نهج البلاغه

8911231901

مجوز تمدید سنوات ترم های912 و 921 با اخذ شهریه و جریمه و ارسال به استان جهت اخذ مجوز تمدید سنوات ترم های 922 تا 941

253

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

8820128

با مرخصی ترم های 902 تا922 بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه موافقت و تمدید سنوات تا ترم 941 با اخذشهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

254

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

9111131118

مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

255

بیست و ششم

علوم حدیث کلام و عقاید

9111231148

مرخصی ترم های 922و 931 و 932بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه ثابت و با رعایت سایر قوانین آموزشی

256

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

9111231165

مجوز تمدید سنوات برای ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه با رعایت سایر قوانین آموزشی

257

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

9011132117

مجوز تمدید سنوات ترم های  922 و 931 ارسال به استان جهت اخذ مجوز سنوات 932 و 941 با رعایت سایر قوانین آموزشی

258

بیست و ششم

فقه و مبانی حقوق

8820121

مجوز مرخصی بدون احتساب در سنوات با اخذ شهریه برای ترم های 902 تا 931 و تمدید سنوات تا ترم 942 با رعایت سایر قوانین آموزشی

259

بیست و ششم

علوم حدیث نهج البلاغه

9311231186

با انتقال نامبرده به مرکز آموزش های الکترونیک با رعایت سایر قوانین آموزشی موافقت شد

260

بیست و ششم

علوم حدیث نهج البلاغه

9111231151

مجوز تمدید ترم 941 و دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

261

بیست و ششم

علوم قرآن و حدیث

9011133003

وفق اخراج براساس کمیسیون 25، با بازگشت ایشان به تحصیل موافقت گردید. مجوز سنوات ترم های 922 و 931 با اخذ شهریه و جریمه و ارسال به استان جهت اخذ مجوز ترم های932 و 941

262

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232118

درخواست افزایش سنوات تحصیلی نیمسال هشتم تا دهم نامبرده مطرح و فاقد مستندات دال بر خاص بودن درخواست نامبرده تشخیص داده شد.

263

استانی 94/6/25

علوم حدیث تفسیر اثری

8820560

با درخواست بازگشت به تحصیل توام با افزایش سنوات نامبرده مخالفت شد

264

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

8911232112

با درخواست افزایش سنوات تا نیمسال هشتم موافقت و بررسی افزایش سنوات تحصیلی نیمسال دهم (932) نامبرده به کمیسیون موارد خاص مرکزی احاله گردید

265

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233009

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

266

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233017

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

267

استانی 94/6/25

علوم قرآن و حدیث

9011233001

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

268

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011232111

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

269

استانی 94/6/25

فقه و مبانی حقوق اسلامی

9011132105

با درخواست نامبرده منوط به دفاع از پایان نامه تا پایان ترم 932 موافقت گردید.

270

بیست و پنجم

قرآن و حدیث

9011133012

مجوز تمدید سنوات ترم های 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان + اخذ شهریه و جریمه

271

بیست و پنجم

فقه و حقوق

9111131120

مجوز تمدید سنوات ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

272

بیست و پنجم

فقه و حقوق

9111131130

با بازگشت به تحصیل نامبرده مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 موافقت گردید + اخذ شهریه و جریمه

273

بیست و پنجم

قرآن و حدیث

9011133003

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

274

بیست و چهارم

فقه و حقوق

9111231160

مجوز تمدید سنوات ترم 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

275

بیست و چهارم

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 بدون احتساب در سنوات و اخذ شهریه و مجوز تمدید سنوات ترم 941 بدون احتساب در سنوات و عدم اخذ شهریه مشروط به دفاع تا پایان ترم 941

276

بیست و چهارم

فقه و حقوق

9111131127

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

277

بیست و چهارم

فقه و حقوق

9111131135

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

278

بیست و چهارم

قرآن و حدیث

9011133006

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان و دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

279

بیست و سوم

قرآن و حدیث

9011133009

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

280

بیست و سوم

قرآن و حدیث

8911233020

مجوز تمدید سنوات 931 و 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

281

بیست و سوم

فقه و مبانی حقوق

9011132105

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به اخذ مجوز ترم 932 از استان و دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

282

بیست و سوم

قرآن و حدیث

9011233012

مجوز تمدید سنوات 931 و 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

283

بیست و سوم

تفسیر اثری

8911231506

مجوز تمدید سنوات ترم 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

284

بیست و سوم

نهج البلاغه

9111231150

مجوز تمدید سنوات 932 مشروط به دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

285

بیست و سوم

فقه و مبانی حقوق

9111131130

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

286

بیست و سوم

قرآن و حدیث

9111231120

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

287

بیست و سوم

فقه و مبانی حقوق

9111231160

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

288

بیست و دوم

تفسیر اثری

8820560

مجوز تمدید سنوات 912 و 911 مشروط به اخذ مجوز ترم های 921 و 922 و 931 و 932 از شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

289

بیست و دوم

فقه و مبانی حقوق

8911232112

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 از  شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

290

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231146

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

291

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231144

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

292

بیست و دوم

فقه و مبانی حقوق

9111131131

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

293

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9111231128

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

294

بیست و دوم

فقه و مبانی حقوق

9111131133

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

295

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231148

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

296

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9111131111

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

297

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9111131116

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح اجمالی و تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

298

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111131139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

299

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111131117

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

300

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111131134

مجوز تمدید سنوات 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

301

بیست و دوم

نهج البلاغه

9111131150

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

302

بیست و دوم

نهج البلاغه

9111131148

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

303

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231145

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

304

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111131141

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

305

بیست و دوم

کلام و عقاید

9111231136

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

306

بیست و دوم

فقه و حقوق

9111231184

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

307

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9111231117

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

308

بیست و دوم

قرآن و حدیث

9011133012

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

309

بیست و یکم

فقه و مبانی حقوق

8911232118

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

310

بیست و یکم

نهج البلاغه

8911131900

مجوز تمدید سنوات 912 و 921 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به اخذ مجوز ترم های 922 و 931 و 932 شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

311

بیست و یکم

علوم قرآن و حدیث

9011233009

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 و اخذ مجوز 932 از استان + اخذ شهریه و جریمه 922 بدون اخذ شهریه و جریمه 931 و 932

312

بیست و یکم

نهج البلاغه

9011231915

عودت به آموزش جهت اقدام بر اساس قوانین آموزشی

313

بیست و یکم

نهج البلاغه

9111231157

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفضیلی تا 30/2/94 و دفاع در ترم 932 با رعایت قوانین آموزشی + اخذ شهریه و جریمه

314

بیست و یکم

نهج البلاغه

9111231152

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

315

بیست و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231122

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

316

بیست و یکم

فقه و مبانی حقوق

9111231164

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

317

بیست و یکم

علوم قرآن و حدیث

9111231131

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

318

بیست و یکم

کلام و عقاید

9111231137

مجوز مرخصی ترم 932 با احتساب در سنوات با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

319

بیست و یکم

کلام و عقاید

9111231139

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

320

بیست و یکم

قرآن و حدیث

9111231121

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

321

بیست و یکم

نهج البلاغه

9111131147

مجوز مرخصی ترم 932 با احتساب در سنوات با اخذ تعهد مبنی بر دفاع تا پایان ترم 941 + اخذ شهریه و جریمه

322

بیست و یکم

قرآن و حدیث

9111131113

مجوز تمدید سنوات ترم 932 با اخذ تعهد مبنی بر تصویب طرح تفصیلی تا 94/2/30 و دفاع در ترم 932 + اخذ شهریه و جریمه

323

بیستم

ارشد/ کلام و عقائد

9011231702

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

324

بیستم

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011232103

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به دفاع تا پایان مهلت اعلام شده + اخذ شهریه و جریمه

325

بیستم

ارشد فقه و مبانی حقوق

9011232111

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

326

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233001

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

327

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233003

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 مشروط به دفاع تا پایان مهلت اعلام شده + اخذ شهریه و جریمه

328

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233017

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

329

بیستم

نهج البلاغه

9311131128

با درخواست نامبرده مشروط به رعایت قوانین آموزشی موافقت گردید

330

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233016

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

331

بیستم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233005

مجوز تمدید سنوات 922 و 931 با اخذ تعهد مبنی بر دفاع در ترم 932 مشروط به تایید شورای استان + اخذ شهریه و جریمه

332

بیستم

ارشد فقه و مبانی حقوق

8911232118

با درخواست نامبرده موافقت نگردید و اخراج گردیدند+ اخذ شهریه و جریمه

333

استانی 93/7/28

علوم حدیث تفسیر اثری

8911231500

با تمدید نیمسال 2-92 و 1-93 منوط به دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی در همین ترم موافقت شد.

334

نوزدهم

ارشد علوم قرآن و حدیث

9011233004