تاییدیۀ تحصیلی های ارشد

 

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی 93 به منظور اطلاع از وصول تائیدیه تحصیلی خود در دانشگاه می توانید از این بخش نام خود را جستجو کنید.

 

به منظور جستجوی نام خود از کلید " Ctrl + F " استفاده کنید.

 

ورودی

نام

نام خانوادگی

931

نرگس

ابراهیمی دیزابادی

931

مریم

الماسی

931

زهره سادات

بذالی نیا

931

مهدی

تبریزی

931

نجمه

حریری مهر

931

راحله

حسن پور

931

زینب سادات

حكیم

931

فاطمه

خسرونژاد

931

طاهره

سمسارزاده

931

ملیحه

شاپوری

931

امیررضا

شفیعی

931

عذرا

شهریاری رنجبر

931

سمیه

طاهری

931

فاطمه

طلیی نژاد

931

طیبه

طیبی

931

مرضیه

عرب

931

زهره سادات

علوی اصفهانی

931

فیزه

قلعه نوی

931

مریم

گرامی

931

هانیه

متولی کسمیی

931

نسترن

مختاری

931

روح اله

مرادی

931

فرزانه

مشهدی

931

ریحانه

ملیی

931

حمید

موسوی

931

سعید

نوروزی

931

اشرف

نوروزی قلعه

931

غنچه

نیكخواه نمینی