تاییدیۀ تحصیلی های کارشناسی

 

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 93 به منظور اطلاع از وصول تائیدیه تحصیلی خود در دانشگاه می توانید از این بخش نام خود را جستجو کنید.

 

برای جستجو از کلید " Ctrl + F " استفاده کنید.

 

ورودی

نام

نام خانوادگی

نوع تائیدیه

931

طاهره

ابراهیمی زاده

دیپلم

931

مهسا

احدی

پیش دانشگاهی

931

الهام

احمدوند

دیپلم

931

الهام

احمدوند

پیش دانشگاهی

931

رقیه

ارون خلفلو

پیش دانشگاهی

931

یاسمن

اسدی

دیپلم

931

راحله

اسفندیاری

دیپلم

931

راحله

اسفندیاری

پیش دانشگاهی

932

فاطمه

اسمعیلی

پیش دانشگاهی

931

شیدا

اصغری مرنی

پیش دانشگاهی

931

بهاره

افشاری

دیپلم

931

بهاره

افشاری

پیش دانشگاهی

931

زهرا

اكبریان

دیپلم

931

زهرا

اكبریان

پیش دانشگاهی

931

الهه

اگاهی فرد

پیش دانشگاهی

931

شهلا

امامی جید

دیپلم

931

مریم

امید

دیپلم

931

مریم

امید

پیش دانشگاهی

931

محدثه

اهنین مشت

دیپلم

931

محدثه

اهنین مشت

پیش دانشگاهی

931

مهدیه

ایروانی فرد

دیپلم

931

مهدیه

ایروانی فرد

پیش دانشگاهی

932

زهرا

باقری

دیپلم

932

ریحانه

بحرپیما

دیپلم

932

ریحانه

بحرپیما

پیش دانشگاهی

932

مریم

بحیرائی

دیپلم

932

سمیه

بختیاری

دیپلم

931

عطیه

بدریكتا

دیپلم

931

عطیه

بدریكتا

پیش دانشگاهی

931

فائزه

بلوكی بنه كهل

دیپلم

931

اختر

بهروز

دیپلم

931

زهرا

بیدل بازه

پیش دانشگاهی

932

صغری

بیگلو

دیپلم

931

زهرا

پایروند

پیش دانشگاهی

931

كبرا

پورابراهیمی یوسفده

دیپلم

932

عادله

پورحشمتی لنگرودی

دیپلم

932

عادله

پورحشمتی لنگرودی

پیش دانشگاهی

932

سارا

پولادوند

دیپلم

932

سارا

پولادوند

پیش دانشگاهی

931

بصیره

پهلوان شریف فرد

دیپلم

931

بصیره

پهلوان شریف فرد

پیش دانشگاهی

931

نسرین

جباری

دیپلم

931

نسرین

جباری

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

جعفرپورطرنجی

دیپلم

932

زینب

جعفری

دیپلم

932

زینب

جعفری

پیش دانشگاهی

931

سمیه

جعفری

پیش دانشگاهی

932

ناهید

جولایی

دیپلم

931

زهرا

جهانشاهی نوكنده

دیپلم

931

مرضیه

حبیب زادگان نطنزی

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

حبیبی لاسیبی

دیپلم

931

فاطمه السادات

حشمتی

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

حفیظی

دیپلم

931

محیا

حیدری

پیش دانشگاهی

932

الهام

خانی پور

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

خدابنده لو

دیپلم

932

مهسا

خدادادی

پیش دانشگاهی

932

افسانه

خدایار

دیپلم

931

سمیه

خسروجردی

دیپلم

931

سمیه

خسروجردی

پیش دانشگاهی

931

احترام

خوش مشربان

دیپلم

931

فاطمه

داداش لو

پیش دانشگاهی

931

مریم

دارائی

پیش دانشگاهی

932

فاطمه

داودی

دیپلم

932

معصومه

دلفانی

پیش دانشگاهی

931

الناز

دلیری

دیپلم

931

الناز

دلیری

پیش دانشگاهی

931

نرگس

ذبیحی سیف

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

رحمانی

پیش دانشگاهی

931

سحر

رحمن پور

دیپلم

931

سحر

رحمن پور

پیش دانشگاهی

932

الهام

رستم زاده

دیپلم

932

الهام

رستم زاده

پیش دانشگاهی

932

زهره

رشیدی كرف پشته

دیپلم

931

سمیه

رضابنده لو

دیپلم

931

سمیه

رضابنده لو

پیش دانشگاهی

932

كبری

رضایی

دیپلم

931

اعظم

روستائی

دیپلم

931

اعظم

روستائی

پیش دانشگاهی

931

سحر

ریحانی جوقان

پیش دانشگاهی

932

محبوبه

زمانی

دیپلم

932

ندا

زند

دیپلم

932

ندا

زند

پیش دانشگاهی

932

فاطمه

ساجدی نیا

پیش دانشگاهی

931

سحر

سالاریان چهچه

پیش دانشگاهی

932

پریسا

سبزی پور

دیپلم

932

پریسا

سبزی پور

پیش دانشگاهی

931

معصومه

سهی كیش

دیپلم

931

زینب

شكری

پیش دانشگاهی

931

معصومه

شكری منش

دیپلم

932

ایدا

شهبرك

دیپلم

932

ایدا

شهبرك

پیش دانشگاهی

931

سیده زهرا

شیرمردی

دیپلم

931

سیده زهرا

شیرمردی

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

صادقی

پیش دانشگاهی

931

الهام

صالحی

پیش دانشگاهی

932

عادله

صدری كرمی

دیپلم

932

عادله

صدری كرمی

پیش دانشگاهی

931

زهرا

صمدی وچین

دیپلم

931

فاطمه

صیادی قریب

دیپلم

931

زینب

طاهری

دیپلم

931

زینب

طاهری

پیش دانشگاهی

931

معصومه

عبانژاد

دیپلم

931

معصومه

عبانژاد

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

عبداللهی مهماندوستی

دیپلم

931

فاطمه

عبداللهی مهماندوستی

پیش دانشگاهی

932

هانیه

عصمت دوست

دیپلم

931

سمیه

عظیم پوراقبلاغ

دیپلم

931

زهرا

علاقه

دیپلم

931

زهرا

علاقه

پیش دانشگاهی

931

منصوره

علی خانی

پیش دانشگاهی

932

نفیسه

علیزاده رشدی

دیپلم

932

نفیسه

علیزاده رشدی

پیش دانشگاهی

931

زهرا

عین اللهی

دیپلم

931

زهرا

عین اللهی

پیش دانشگاهی

932

سیده فاطمه

غضنفری

دیپلم

932

محدثه

غفاری

دیپلم

932

محدثه

غفاری

پیش دانشگاهی

932

زینب

فتاحی تلیاب

دیپلم

932

زینب

فتاحی تلیاب

پیش دانشگاهی

931

هانیه

فتحعلی

پیش دانشگاهی

931

مریم

فرشچی

دیپلم

931

مریم

فرشچی

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

فصیحی

پیش دانشگاهی

931

هدیه

فضلی نژاد

پیش دانشگاهی

931

ریحانه سادات

قاینی

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

قدیری

دیپلم

931

فاطمه

قدیری

پیش دانشگاهی

931

كمند

قدیمی

دیپلم

931

مریم

قربانی اینلو

دیپلم

931

مریم

قربانی اینلو

پیش دانشگاهی

931

ریحانه

قمری

دیپلم

931

زهرا

قورچی بیگی

دیپلم

931

زهرا

قورچی بیگی

پیش دانشگاهی

932

فاطمه

كاكله

دیپلم

932

فاطمه

كاكله

پیش دانشگاهی

931

سمیه

كرمی

دیپلم

931

سمیه

كرمی

پیش دانشگاهی

932

زهرابیگم

كریم زاده

دیپلم

932

فاطمه

كوزه فروش

دیپلم

932

راحله

كوشكستانی

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

لبافی

دیپلم

931

فاطمه

لبافی

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

لروند

پیش دانشگاهی

932

اذر

لك

دیپلم

931

فاطمه

متبحری

دیپلم

931

فاطمه

متبحری

پیش دانشگاهی

931

شیما

متین پور

دیپلم

931

شیما

متین پور

پیش دانشگاهی

931

مریم

محتشم

دیپلم

931

شیوا

محمدی

دیپلم

931

شیوا

محمدی

پیش دانشگاهی

931

سمیرا

محمدیاری

دیپلم

931

شقایق

محمودخانی

پیش دانشگاهی

932

فاطمه

محمودی لو

دیپلم

932

انسیه

مردی

پیش دانشگاهی

931

فهیمه

مسجدیان

پیش دانشگاهی

931

مرضیه

مسلمی

پیش دانشگاهی

931

مرضیه

مهربان خوش گو

دیپلم

931

مرضیه

مهربان خوش گو

پیش دانشگاهی

931

بهاره

میربراتی

دیپلم

931

بهاره

میربراتی

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

نصیری اهرود

دیپلم

931

مطهره

نقی پورازاد

دیپلم

931

مطهره

نقی پورازاد

پیش دانشگاهی

932

مریم

نوری علویجه

دیپلم

932

فاطمه

نیكبخت

دیپلم

931

سارا

وجودی زاده

دیپلم

931

سارا

وجودی زاده

پیش دانشگاهی

931

معصومه سادات

وحیدجلیلی

دیپلم

931

معصومه سادات

وحیدجلیلی

پیش دانشگاهی

931

معصومه

هیویدی

پیش دانشگاهی

931

سیده سعیده

یزدان پناه

دیپلم

931

سیده سعیده

یزدان پناه

پیش دانشگاهی

931

فاطمه

یزدان پناه

دیپلم

931

فاطمه

یزدان پناه

پیش دانشگاهی

932

شکوفه

یوسفی

دیپلم

932

شکوفه

یوسفی

پیش دانشگاهی