فهرست منوها


 

گزیده مقررات آموزشی


بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ویژه دانشکده علوم حدیثنام نویسی
ماده 3) دانشجو موظّف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشکده اعلام می‌کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال، به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت تاخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد ولی آن نیمسال جزو مدّت مجاز تحصیل وی محسوب می‌شود.
تبصره : دانشجو موظّف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی، با دلایل مستند، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشکده اطلاع دهد.

تعریف واحد درسی

ماده 5) آموزش در تمام دانشگاهها و دانشکده‌های کشور مبتنی بر نظام واحدی است.
در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.
هر واحد درسی، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری ۱۶ ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی تدریس می‌شود. 

سال تحصیلی
ماده 6) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیسمال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیل 16 هفته و هر دوره تابستانی 6 هفته آموزش است.
تبصره : مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی‌شود.

تعداد واحدها
ماده 11) هر دانشجو می‌تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 1 : در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.
تبصره 2 : در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقی‌مانده داشته باشد، با نظر دانشکده و تایید استاد مربوط، می‌تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره 3 : اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می‌تواند با نظر دانشکده در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 4 : در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشکده، می‌تواند تمامی واحدهای باقی‌مانده را در یک نیمسال تحصیلی انتخاب کند.
تبصره 5 : تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستان حداکثر 6 واحد درسی است.

حضور و غیاب
ماده 14) حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از سه _ شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر این صورت دانشجو برای آن درس نمره صفر خواهد گرفت.
تبصره : در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از سه ـ شانزدهم باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، درس حذف می‌گردد. در این حال رعایت نصاب 12 واحد الزامی نیست. در عین حال نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد.
ماده ۱۵) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس میگردد. 
ماده ۱۶) تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشکده یا کمیته منتخب آن شوراست. ‌
 
حذف و اضافه
ماده ۱۷) دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید. مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند. ‌

ماده 18) در صورت اضطرار، دانشجو می‌تواند تا پنج هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درس‌های نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه :
اولاً : غیبت دانشجو در آن درس بیش از سه _ شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد.
ثانیاً : تعداد واحدهای باقی‌مانده وی از 12 واحد کمتر نشود.
ماده 19) حذف کلیه درس‌های اخذ شده در یک نیمسال تحصیلی، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشکده، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

معیارهای ارزیابی
ماده 21) معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‌شود.
ماده 22) حداقل نمره قبولی در هر درس نمره 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می‌شود. 
تبصره : نمره پس از اتمام زمان مقرر جهت رسیدگی به اعتراضات غیر قابل تغییر است.
ماده 26) در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می‌شود.
تبصره 1 : برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضریب می‌شود و مجموع حاصل ضرب‌ها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از مردودی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده، تقسیم می‌شود.
تبصره 2 : دوره تابستانی، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی‌شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می‌گذراند تنها در محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو محسوب می‌شود. به همین نحو نمرات دانشجو، در نیمسالی که الزاماً کمتر از دوازده واحد انتخاب می‌کند و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می‌شود، ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.
ماده 27) میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از دوازده(12) باشد، درغیر اینصورت، نام‌نویسی دانشجو در نیمسال بعد، بصورت مشروط خواهد بود.
تبصره : دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی، کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشکده و یا اظهار بی‌اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.
ماده 28) دانشجویی که بصورت مشروط نام‌نویسی می‌کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از چهارده (14) واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

اخراج دانشجوی مشروط
ماده 29) درصورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره کارشناسی در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب کمتر از دوازده (12) باشد در هر مرحله‌ای که باشد، از ادامه تحصیل محروم می‌شود.
ماده 30) دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می‌شود، درصورتی که واحدهای مقطع پایین‌تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده باشد و میانگین نمرات کل او در این واحدها کمتر از دوازده (12) نباشد، می‌تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین‌تر را در آن رشته دریافت کند.
ماده 31) دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم شود، درصورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می‌تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.
دانشکده پذیرنده می‌تواند، واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین‌نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

مرخصی تحصیلی
ماده 33) دانشجوی مقطع کارشناسی این دانشکده می‌تواند حداکثر برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره : مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.
ماده 34) تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسلیم گردد.
تبصره : اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام‌نویسی، موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست دانشجو کتباً به وی ابلاغ نماید.

انصراف از تحصیل
ماده 35) ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشکده، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجوی منصرف از تحصیل ، حق ادامه تحصیل را ندارد.
تبصره : در موارد استثنایی ، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می‌داند، باید با دلایل آنرا حداقل یکماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشکده ارائه دهد. درصورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشکده، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی محسوب می‌شود.
ماده 36) دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشکده تسلیم نماید، این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل کند.
تبصره : تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط مربوط است.

انتقـــــال
چنانکه در شرایط اختصاصی این دانشکده در دفترچه شماره (2) کنکور سراسری آمده است، این دانشکده هیچ برنامه‌ای برای انتقال و میهمان شدن ندارد.

پذیرش واحدهای درسی
ماده 63) معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده‌اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:
1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی این رشته باشد.
2- دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد.
3- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی باشد.
4- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس گرایش جدید به تشخیص گروه آموزشی، اشتراک محتوایی داشته و نمره هریک از دروس از دوازده (12) کمتر نباشد.
تبصره 1 : معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذیربط در این دانشکده انجام شود.
تبصره 2 : نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی‌شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره 3 : به ازای هر بیست (20) واحد از درس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیلی وی کاسته می‌شود.

فراغت از تحصیل
ماده 64) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین‌نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ‌التحصیل آن دوره شناخته می‌شود.
تبصره 1 : تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده تحویل می‌شود.
تبصره 2 : باتوجه به تبصره یک (1) و رعایت دقیق ماده بیست و چها (24) ضرورت دارد دانشکده در هر نیمسال تحصیلی، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آنرا فراهم سازد.
ماده 65) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل دوازده(12) باشد تا در گرایش تحصیلی خود مدرک کارشناسی دریافت کند. درصورتی که میانگین نمرات دانشجو از دوازده (12) کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشت باشد، می‌تواند حداکثر تا بیست(20) واحد درسی از درس‌هایی را که با نمره کمتر از (12) قبول شده است در دو نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل نمرات خود را جبران نماید.
در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می‌شود.
تبصره 1: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، براساس ماده 30 و تبصره آن می‌تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل شود.

 
تمامی حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه قرآن و حدیث می‌باشد. انتشار مطالب با ذكر منبع آزاد است.
Copyright 2004 qhu.ac.ir - All rights reserved
Powered by:
Masir- Camp 3.0